مقالات و پایان نامه ها

اندازه گيري توسط اشعه ايكس-اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز

  از دستگاه دي فركتومتر جهت شناخت درجه كريستالي Xc استفاده شد كه در اندازه هاي  از 12 تا38 درجه براي اين كار تحقيقاتي بود .ساير شرايط استفاده شده براي كسب Xc مشابه شرايط قبلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی

  گروه هیدروکسیل عمده گروه فعال است که دارای قبول کننده های مختلف پیوند هیدروژنی است. برای تشکیل پیوندهای هیدروزنی است باندهای درحدود/Cm3200-3600 مطابق است با دامنه قوی OH و ارتعاش منحنی پیوند های هیدروژنی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM -تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی

AFM : این تغییرات هیدرولیز در مقیاس نانو متر بطور واضحی مشاهده شدند ( شکل 5) . طبق شکل B , A5 ، الیاف هیدرولیز نشده در طول یک خط مستقیم و به موازات یکدیگر ادامه مطلب…

By 92, ago