مقالات و پایان نامه ها

اندازه گيري توسط اشعه ايكس-اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز

  از دستگاه دي فركتومتر جهت شناخت درجه كريستالي Xc استفاده شد كه در اندازه هاي  از 12 تا38 درجه براي اين كار تحقيقاتي بود .ساير شرايط استفاده شده براي كسب Xc مشابه شرايط قبلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی

  گروه هیدروکسیل عمده گروه فعال است که دارای قبول کننده های مختلف پیوند هیدروژنی است. برای تشکیل پیوندهای هیدروزنی است باندهای درحدود/Cm3200-3600 مطابق است با دامنه قوی OH و ارتعاش منحنی پیوند های هیدروژنی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM -تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی

AFM : این تغییرات هیدرولیز در مقیاس نانو متر بطور واضحی مشاهده شدند ( شکل 5) . طبق شکل B , A5 ، الیاف هیدرولیز نشده در طول یک خط مستقیم و به موازات یکدیگر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز

الگوهای دی فراکشن اشعه ایکس مربوط به سه نمونه هیدرولیز شده تغییرات قابل توجهی را در حالت هیدرولیز نشده نشان نداد ( جدول 2-1) .   جدول2-1 تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه -کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز

  برای مستثنی کردن هر نوع عدم فعالیت سلولاز در اثر هیدرولیز دراز مدت سلولاز ، سلولاز خام به هر سیکل آزمایش هیدرولیز مجدد افزوده شد .  میزان هیدرولیز الیاف پنبه ای در خلال 6 ادامه مطلب…

By 92, ago