پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.)
گرايش: آموزش و پرورش پيش‌دبستاني

عنوان :
مقايسه تأثير آموزش مبتني بر هوش‌هاي چندگانه و روش متداول بر يادگيري درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدايي شيراز درسال تحصيلي 93-1392

نگارش : مريم خلق‌اله

ارزيابي و تصويب‌شده توسط کميته داوران پايان نامه با درجه عالي
امضاء اعضا کميته پايان نامه
دکتر نيما شهيدي (استاد راهنما)
دکتر جهانگير مهرافشا (استادمشاور)
دکترحسين افلاکي فرد (استاد داور)
مديرگروه تحصيلات تکميلي معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه
دکتر جهانگير مهرافشا دکترحيدرآقا بابا

تابستان 1393

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب مريم خلق‌اله دانش‌آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش‌دبستاني که در تاريخ 12/6/1393 از پايان‌نامه خود تحت عنوان ” مقايسه تأثير آموزش مبتني بر هوش‌هاي چندگانه و روش متداول بر يادگيري درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدايي شيراز درسال تحصيلي 93-1392 ” با کسب نمره 19 و درجه عالي دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان نامه داشته باشيم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: مريم خلق‌اله تاريــخ و امضــاء: اثر انگشت:

اين تعهد مي‌بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوه
تقديم به:

مهربان فرشتگاني که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسيدن و تمام تجربه‌هاي يکتا و زيباي زندگيم، مديون حضور سبز آنهاست.
و تقديم به خانواده عزيزم.

سپاسگزاري:

من لم يشکر المخلوق، لم يشکر الخالق
سپاس خداي را که اين مقوله بهانه‌اي شد تا بتوانم از تمام کساني که در اين دوره صبورانه ياريگرم بودند قدرداني کنم.
در انجام هر کاري، همفکري و همکاري يکي از ارکان اساسي به شمار مي رود. تحقيق حاضر نتيجه تلاش و همکاري عزيزاني است که در طول انجام تحقيق، راهنما و همراه اينجانب بوده اند؛ در اينجا لازم مي‌دانم تشکر صميمانه و قلبي خود را از استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر نيما شهيدي، استاد راهنماي اين پژوهش ابراز دارم که همواره در جريان تحقيق مشوق و همراهم بودند، با امتنان بيکران از مساعدت‌هاي بي‌شائبه‌ي جناب آقاي دکتر جهانگير مهرافشا استاد مشاور و مديريت محترم گروه آموزش و پرورش پيش‌دبستاني که درطول دوران تحصيل و پژوهش از ايشان بهره‌ها برده‌ام.
همچنين برخود لازم مي‌دانم از ساير اساتيد محترم علوم تربيتي که در طول تحقيق صميمانه با اينجانب همکاري و مساعدت داشتند، تشکر و قدرداني نمايم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5- فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- تعاريف نظري………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7- تعاريف عملياتي…………………………………………………………………………………………………………………………….11
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2- تاريخچه هوش………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-3- نظريه هاي مختلف در ارتباط باهوش…………………………………………………………………………………………..16
2-4- مباني نظريه‌ي هوش‌هاي چندگانه……………………………………………………………………………………………….19
2-5- ابعاد و جنبه‌هاي هوش…………………………………………………………………………………………………………………21
2-5-1- ابعاد هوش از نظر لوئيزترستون (1938) ……………………………………. …………………………………………21
2-5-2- ابعاد هوش از نظر فريمن (1988)……………………………………………………………………………………………21
2-5-3- ابعاد هوش از نظر آر.بي-کتل (1961)………………………… …………………………………………………………22
2-5-4- ابعاد هوش چندگانه هوارد گاردنر (2004)…………………………… ……………………………………………….22
2-5-4-1- هوش زباني…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-5-4-2- هوش موسيقي……………………………….. ………………………………………………………………………………..23
2-5-4-3- هوش منطقي- رياضي……………………………. ………………………………………………………………………..23
2-5-4-4- هوش فضايي………………………………………………………………………………………………………………………23
2-5-4-5-هوش حرکتي- جسماني………………………………………….. ……………………………………………………….24
2-5-4-6- هوش درون فردي………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-4-7- هوش ميان فردي………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-4-8- هوش طبيعت گرا………………………………………………………………………………………………………………25
2-5-4-9- ساير هوش ها…………………………………………………………………………………………………………………….25
2-6- تفاوت اين تئوري با ساير تعاريف سنتي از هوش………………………………………………………………………25
2-6-1- ديدگاه سنتي در مورد هوش و يادگيري………………………………………………………………………………25
2-6-2- ديدگاه تئوري هوش‌هاي چندگانه……………………………………………………………………………………….26
2-7- کاربردهاي تئوري هوش‌هاي چندگانه در آموزش…………………………………………………………………..27
2-8- اهميت و کاربرد نظريه‌ي هوش‌هاي چندگانه…………………………………………………………………………..29
2-9- آموزشگاه‌ها و هوش‌هاي چندگانه…………………………………………………………………………………………….30
2-10- نکات اصلي در نظريه‌ي هوش‌هاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید