تقديم به :

پدرو مادر عزيز و فداکارم :
که نيمي از وجودشان ايثار و گذشت کامل و نيمي ديگر عشق و محبت است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1

فصل اول : كليات تحقيق 2
1-1 ) مقدمه 3
1-2) تعريف موضوع و بيان مساله 4
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقيق 6
1-5) سؤالات تحقيق 6
1-6) فرضيه هاي تحقيق 6

1-7) تعريف اصطلاحات و واژه ها 7

فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1 ) مقدمه 10
2-2 ) سود حسابداري 11
2-3 ) روشهاي پرداخت سود سهام 11
2-3-1 ) سود سهام نقدي 12
2-3-2) سود سهمي 13
2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائي 14
2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه 14
عنوان صفحه
2-5)خط مشي هاي تقسيم سود 15
2-5-1) سياست هاي تقسيم سود منظم 15
2-5-1-1 ) روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم 17
2-5-1-2 ) روش مبلغي ثابت 17
2-5-1-3 ) روش حجم ريال ثابت + متغير ( فوق العاده ) 20
2-5-1-4) روش پرداخت در صدي از ارزش بازار 21
2-5-1-5) روش در صدي از قيمت اسمي 22
2-5-2)سياست تقسيم سود نامنظم 22
2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده 22
2-5-3-1)سياست تقسيم سود مطلقأ باقيمانده 23
2-5-3-2) سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده 23
2-5-3-3) سياست تقسيم سود باقيمانده يکنواخت 24
2-6) عوامل تعيين کننده تقسيم سود 25
2-6-1) عوامل ويا محدوديت هاي قانوني 25
2-6-1-1) محدوديت هايي مربوط به سرمايه 26
2-6-1-2) سود خالص 26
2-6-1-3) مشکل نقدينگي 26
2-6-1-4) افزايش بي رويه سود انباشته 27
2-6-2) تئوري انتظارات 28
2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در رابطه با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام 28
عنوان صفحه
2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود 30
2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود 33
2-7-2-1) مدل پرنده در دست 33
2-7-2-2) تئوري اولويت ماليات 33
2-8) گروه تجاري 34
1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته 34
2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاري وابسته 36
2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهي‌ 36
2-8-3 صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي 37 ‌
2-9) سوابق تحقيق 37
2-9-1)سوابق خارجي 37
2-9-2)سوابق داخلي 42

فصل سوم : روش تحقيق 48
3-1) مقدمه 49
3 -2) روش پژوهش 49
3- 3) فرضيه هاي تحقيق 50
3-4) متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه گيري 51
3-4-1) متغيرهاي مستقل 51
3-4-2) متغير وابسته 52
عنوان صفحه
3-5 ) جامعه آماري 52
3-6 ) نمونه آماري و روش نمونه گيري 53
3-7) روشهاي جمع آوري اطلاعات 54
3- 8) تکنيکها وروش هاي آماري مورد استفاده 54
3-8-1)ضريب همبستگي 55
3-8-3)ضريب تعيين چند گانه ( مرکب ) R2 56
3-8-4)روش آناليز واريانس براي آزمون معني داري بودن کلي رگرسيون چند متغيره ( مرکب ) مشاهده شده : آزمون F 56
3-8-5)رگرسيون چند گانه( گام به گام) 56

فصل چهارم : تجزيه و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید