خير
بسته بندي پايدار
بلي خير
طراحي پايدار
بلي خير
ميزان مصرف
بلي خير
مونتاژ معکوس
بلي خير
ساخت مجدد
بلي خير
استفاده مجدد
بلي خير

پيوست 2: پرسشنامه تعيين عملکرد تأمين کنندگان در مورد تمام زير معيار هاي زيست محيطي
گزينه هاي عملکرد تأمين کنندگان
تأمين کنندگان
زير معيار ها

عالي
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

تأمين کننده 1
عملکرد تأمين کنندگان در مورد اهتمام به رعايت زير معيار 1

تأمين کننده 2

تأمين کننده n

تأمين کننده 1
عملکرد تأمين کنندگان در مورد اهتمام به رعايت زير معيار 2

تأمين کننده 2

تأمين کننده nتأمين کننده 1
عملکرد تأمين کنندگان در مورد اهتمام به رعايت زير معيار m

تأمين کننده 2

تأمين کننده n

Abstract
In recent decades environmental pressure has been increasing and governments have forced many companies to improve their environmental performance. Therefore companies have to integrate environmental criteria into their supplier selection procedure. While the works on the evaluation of suppliers are abundant, those that concern environmental issues are rather limited. In this study a multi-objective linear model is developed to assign demand of company to suppliers according to an environmental viewpoint. Goals that are used for evaluating are “quality”, “price”, “time delivery” and “environmental performance”that are noticed by decision makers in the company. For determining the criteria for evaluating green suppliers, a comprehensive questionnaire is defined and experts will select some environmental criteria and rate suppliers according to them. A rough sets theory is applied next to assign different weights to various criteria. Since experts may not recognize the value of criteria obviously, the results of questionnaires may be biased. To consider the vagueness of experts’ opinions, the rough sets theory is exploited. To validate the weights that are obtained by rough set theory, an AHP is applied and the results compared. With the proposed model producer can have a better understanding of the qualifications that a green supplier must have and can assess and select the most suitable green supplier for working together. The model is explained by an illustrative example.

Keywords: Green supplier selection; Multi-objective mathematical model; Rough sets theory; Entropy

1Supply Chain Management
2Ninlawan et al.
3Green Supply Chain Management
4Wang Wei et al.
5Weber et al.
6Dickson
7Multi Criteria Decision Making
8Multi Objective Decision Making
9Multi Attribute Decision Making
10Dominance-Method
11Lexicograph
12Permutation
13Analytic Hierarchy Process
14Decision Maker
15Weighting Method
16Global Criterion Method
17Goal-Programming
18Rough Set Theory
Oliver and Weber19
20Council of Supply Chain Management Professional
Hugos21
Sarkis22
23Srivastava
24Nike
25Green Design
26Reduce, Reuse, Recycle
27 Li and Wang
28Green Materials
29Green Production
30Green Marketing
31Green Consume
32Green Recycling
33 Duber
34Arif et al.
35Brody
36Right Quality
37Right Quantity
38Right Source
39Right Time
40Zaim et al.
41Lewis
42England,Leenders
43Single Sourcing
44Multiple Sourcing
45Aissaoui et al.
46De Boer et al.
47Weber et al.
48Degraeve et al.
49Kahraman et al.
50Tam et al.
51Dermitas and Ustun
52Ellarm
53Thomas et al.
54Barbarosoglu et al.
55Wang et al.
56Sung et al.
57Data Envelopment Analysis
58Cluster Analysis
59Case-Based-Reasoning
60Linear Weighting Models
61Total Cost of Ownership
62Statistical Models
63ArtificiaI Intelligence-based Models
64Mathematical Programming Models
65Timmerman
66Analytic Network Process
67Fuzzy Set Theory
68Thomas L. Saaty
69Nydick and Hill
70Barbarosoglu and Yazgac
71Narasimhan
72Masella and Rangone
73Sarkis and Talluri
74Lin et al.
75Desheng et al.
76Garfamy
77Ellarm
78Gartner
79Morssinkhof
80Mark et al.
81Kim et al.
82Ronen and Trietsch
83Decision Support System
84Soukoup
85Cook
86Mixed Integer Programming
87Gaballa
88Linear Programming
89Anthony et al.
90Sharma
91Chaudhry et al.
92Cakravastia et al.
93Degraeve et al.
94Mixed Integer Linear Programming
95Ghodsypour and Obrien
96Multi Objective Mixed Integer Linear Programming
97Wadhwa and Ravindran
98Weighted Objective
99Compromise Programming
100Value Path Method
101Karpak and Kasuganti
102Interactive Goal Programming
103Kumar et al.
104Fuzzy Mixed Integer Goal Programming
105Return to Scale
106Ha and Krishnan
107Bowen et al.
108Zsidism et al.
109Rao
110Hervani et al.
111Noci
112Walton et al.
113Enarsson
114Zhu and Geng
115Handfield et al.
116Humpherys et al.
117Multi Criterion Analysis
118Chen
119Lu et al.
120Fuzzy Analytic Hierarchy Process
121Kannan et al.
122Yan
123Tsai and Hung
124Fuzzy Dynamic Planning
125Lee
126Fuzzy Extended Analytic Hierarchy Process
127Delphi
128Vector Minimization (or maximization) Problem
129Optimal Solution
130Non Dominated Solution
131Preferred Solution
132Satisfying Solution
133Yu
134Compromise Function
135Cardinal – Information
136Utility Function
137Value Function
138Bounded Objective Methods
139Weighting Method
140Multidimentional Scaling
141Simple Multiattribute Rating Technique
142Edward
143Swing- Weights
144Preferred Level
145Lexicograph – Method
146Goal Attainment Method
147Charnes and Cooper
148Overachievement
149Underachievement
150Ordinal Ranking
151Cardinal Ranking
152Simplified Interactive Multiple Objective Linear Programming
153Geoffrion Algoritm
154Surrogate Worth Trade – Off – Method
155Method Of Zionts – Wallenius
156Step Method
157Sequential Multiobjective Problem – Solving
158Multiple Objective Linear Programming
159Multi Criteria Simplex Method
160 Fuzzy Multiobjective Linear Programming
161 . Defuzzy
162Amid et al.
163Total Annual Purchasing Cost
164Environmental Performance
165Lower Approximation
166Upper Approximation
167Boundary Region
168Crisp
169 Information System
170Indiscernibility Relation
171Expected Information
172Entropy
173 Saaty
174 Weighted Sum Vector
175Consistency Vector
176Eigen Value
177Inconsistency Index
178 Inconsistency Ratio
179Inconsistency Random Index
180 Mikhailov
181 Wu
182Delgado et al.
183Hwang
184Zimmermann
185Entropy
186Broad
—————

————————————————————

—————

————————————————————

‌أ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید