ه هاي ماتريس مقايسات زوجي قرار مي گيرند.
اوزان فازي اهداف مسئله با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي از روش تشريح شده در بخش (4-3-2-1-1)به دست مي آيند.
اوزان فازي به دست آمده به استفاده از روش تشريح شده در بخش (4-3-2-1-2) به اوزان عددي و قطعي تبديل مي شوند.
بهترين و بدترين مقادير هر کدام از اهداف با حل مسئله چند هدفه به صورت چند مسئلهتک هدفه (با حضور همان محدوديت هاي قبلي) با حضور يک هدف و حذف ديگر اهداف به دست مي آيند.با استناد به يکي از مقاله هاي زيمرمن(1996)، بهترين و بدترين مقادير تابع هدف به روش زير حساب مي گردد.
در ابتدا بهترين مقادير توابع هدف با حل مسائل چند هدفه به صورت يک سري مسائل تک هدفه ، با استفاده از يک هدف و حذف ديگر اهداف به دست آورده مي شود. سپس با قرار دادن مقادير بهينه به دست آمده در بهينه سازي در کليه توابع هدف و يافتن بيشترين مقدار براي توابه کمينه سازي و کمنرين مقدار براي توابع بيشينه سازي، بدترين مقادير تابع هدف به دست مي آيد. البته هوانگ183 (1981) نيز روشي را براي به دست آوردن بهترين و بدترين مقادير تابع هدف ارائه داده است. در روش هوانگ با بيشينه سازي تمام توابع هدف و کمينه سازي تمام توابع هدف به صورت تک هدفه بهترين و بدترين مقادير به دست مي آيند.
با استفاده از بهترين و بدترين مقادير اهداف، توابع عضويت فازي اهداف مسئله با استفاده از روش زير به دست مي آيند.
f+= بهترين مقدار تابع هدف f-= بدترين مقدار تابع هدف
?_f (x)={?(1 f?f^[email protected]((f(x)-f^-))/((f^+-f^-)) f^-?f(x)?f^[email protected] f(x)?f^- )?
تابع هدف حداکثر سازي (4-27)
?_f (x)={?(1 f(x)?f^[email protected]((f^+-f(x)))/((f^+-f^-)) f^-?f(x)?f^[email protected] f(x)?f^- )?
تابع هدف حداقل سازي (4-28)

با توجه به خصوصيات مدل و فازي نبودن محدوديت هاي مسئله، از عملگر حداقل-حداکثر وزن داده شده استفاده شده و مدل چند هدفه به يک مدل تک هدفه خطي تبديل مي شود. به اين ترتيب حل مدل نهايي ارائه شده ، معادل با حل مدل تک هدفه (4-29) مي باشد.(زيمرمن،1978)184

Max ?
s.t:
w_1 ??(f_1^+-f_1 (x))/(f_1^+-f_1^- )
w_j ??(f_j (x)-f_j^-)/(f_j^+-f_j^- ) j=2,3,4
X_i D ? C_(i ) i=1,2,…,n
X_i?Y_(i ) i=1,2,…,n
X_i??Y_i i=1,2,…,n
?_(i=1)^n??X_i=1?
X_i?0, Y_i=0,1 i=1,2,…,n
??[0,1]
?_(j=1)^4?w_j =1 , w_j?0
f_1 (x)=?_(i=1)^n??X_i DP_i ?
f_2 (x)= ?_(i=1)^n??X_i ?Dq?_i ?
f_3 (x)= ?_(i=1)^n??X_i ?DS?_i ?
f_4 (x)= ?_(i=1)^n??X_i DE_i ?
(4-29)
4-3-3- تکنيک آنتروپي185:
آنتروپي يک مفهوم عمده در علوم فيزيکي، علوم اجتماعي و تئوري اطلاعات مي باشد به طوري که نشان دهنده مقدار عدم اطمينان موجود از محتواي مورد انتطار اطلاعاتي از يک پيام است. به لفط ديگر، آنتروپي در تئوري اطلاعات معياري است براي مقدار عدم اطمينان بيان شده توسط يک توزيع احتمال گسسته (Pi) به طوري که اين عدم اطمينان، در صورت پخش بودن186 توزيع ، بيشتر از موردي است که توزيع فراواني تيزتر باشد (Shannon). اين عدم اطمينان به صورت ذيل تشريح مي شود ( ابتدا ارزشي را با نماد E محاسبه مي نماييم):
E?S {p_1,p_2,…,p_n }= -K?_(i=1)^n?[p_i*Ln p_i ]
(4-30)
به طوري که k يک ثابت مثبت است به منظور تأمين 0?E?1.
E از توزيع احتمال Pi بر اساس مکانيزم آماري محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوي Piها با يکديگر ماکزيمم مقدار ممکن خواهد بود.
يک ماتريس تصميم گيري از يک مدل MADM حاوي اطلاعاتي است که آنتروپي مي تواند به عنوان معياري براي ارزيابي آن به کار رود. يک ماتريس تصميم گيري را به صورت زير نشان مي دهيم:

شکل 4-2- ماتريس تصميم گيري
محتواي اطلاعاتي موجود از اين ماتريس را ابتدا به صورت (Pij) در ذيل محاسبه مي کنيم.
P_ij=r_ij/(?_(i=1)^m?r_ij ) ; ? i , j
(4-31)
و براي Ejاز مجموعه Pij ها به ازاي هر مشخص خواهيم داشت:
E_j=-k?_(i=1)^n?[p_i*Ln p_ij ] ; ? j
(4-32)
به طوري که k=1/(Ln m) است.
اينک عدم اطمينان يا درجه انحراف (dj) از اطلاعات ايجاد شده به ازاي شاخص j ام بدين قرار است:
d_j=1-E_j ; ? j
(4-33)

و سرانجام براي اوزان (Wj) از شاخص هاي موجود خواهيم داشت:
w_j=d_j/(?_(j=1)^n?d_j ) ; ? j
(4-34)
چنانچه تصميم گيرنده از قبل داراي يک قضاوت ذهني (?_j) به عنوان اهميت نسبي براي شاخص j ام باشد، آنگاه مي توان Wjمحاسبه شده از طريق آنتروپي را به صورت زير تعديل نمود:
?w^’?_j= (?_j×w_j)/(?_(j=1)^n???_j×w_j ?) ; ? j
(4-35)
4-4-مورد کاوي – شرکت سازه گستر سايپا:
صنعت خودرو به عنوان صنعتي قديمي و مهم که سهم زيادي از توليد ناخالص ملي کشور را به خود اختصاص داده است ، در کليه بخش هاي چرخه حيات خود ، از بهره برداري منابع طبيعي ، ساخت ، توليد، مصرف و پس از مصرف در تعامل مستقيم و غير مستقيم با محيط زيست قرار دارد. همچنين با توجه به اين که بازار داخلي خودرو در حال اشباع شدن است ، خودرو سازان داخلي بايد بر روي بازار منطقه اي و جهاني متمرکز شوند. با توجه به ضرورت هايي مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، افزايش قوانين بين المللي زيست محيطي و تأکيد مشتريان بر استفاده از محصولات سبز سازگار با محيط زيست، ايجاد مديريت سبز در ارائه محصولات و خدمات در صنايع کشور ضروري و اجتناب ناپزير است. به اين ترتيب شناسايي و اجراي مديريت سبز در صنعت خودرو سازي مي تواند بر کنترل و کاهش پيامد هاي منفي توسعه صنعتي بر محيط زيست موثر باشد. با توجه به فشار ها و مقررات سازمان هاي دولتي و غير دولتي و تقاضاي مصرف کنندگان، سازندگان خودرو در جهان به تقويت مديريت پايدار و سبز خود پرداخته اند. بنابراين مديران زنجيره تأمين خودرو سازي بايد در تصميمات خود علاوه بر هزينه هاي جاري، ابعاد زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي تصميمات خود را در نظر بگيرند. در اين بخش شرکت سازه گستر سايپا که تأمين کننده قطعات غير موتوري مورد نياز شرکت سايپا است و در ارتباط مستقيم با قطعه سازان مختلف مي باشد براي نمونه عملي مدل پيشنهادي انتخاب تأمين کننده سبز مورد بررسي قرار مي گيرد.

4-4-1- معرفي شرکت:
شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. در همين سال با توجه به قراردادمنعـقده با شركت نيسـان ژاپن جهت تولـيد اتومبيلهاي نيسـان پاترول و وانت، شركتمديريت طرحهاي صنعتي ايران (از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران) عهده‌دار فعاليتهاي ريخته‌گري و آهنگري پروژة مذكور گرديد. با توجه به تغييرزمينة كاري شركت مذكور، اين شركت در مهر ماه سال 1366 فعاليتهاي مرتبط با قراردادنيسان را به شركت مهندسي و مشاورة سازه‌گستر سايپا واگذار نمود. در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، اختيارات مجمعي و همچنيناختيار تعيين اعضاي هيأت مديره به هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانواگذار گرديد. دورة جديد فعاليتهاي شركت سازه گستر سايپا به عنوان نخستين شركتطراحي و مهندسي تأمين قطعات در كشور و تأمين كنندة اصلي قطعات خودرو در سال 1373آغاز گرديد.
شرکت سازه گستر سايپا جهت نيل به اهداف خودکفايي به فعاليت هاي فنيو مهندسي توجه خاص نموده و با ارائه خدمات فني مهندسي مشاوره اي و کمک به بنيه ماليسازندگان نو پا براي ايجاد و ارتقاي توانمنديهاي بالقوه به انعقاد قراردادهاي ساختو خريد با سازندگان قطعه اقدام مي نمايد. اين شركت با توسعه مستمر فعاليت هاي خودنقش قابل ملاحظه اي در رشد و اعتلاي صنعت قطعه سازي كشور داشته و با داشتن بيش از 500 قطعه سـاز در شبكه تامين خود در حوزه هاي كيفيت، قيمت، تحويل و فناوري هاي نوبراي مشتريان اصلي خود، شركت هاي خودروسازي سايپا، پارس خودرو، زامياد و سايپاکاشان نقش ارزنده اي ايفا كرده است.
از مهمترينمحصولات تامين شده توسط شركت سازه گستر سايپا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
· مجموعه فرمان (‌جعبه فرمان ،‌ميله رابط فرمان و غربيلك )
· مجموعه فرمان (‌جعبه فرمان هيدروليك ،‌ پمي هيدروليك ،‌لوه ها و شيلنگ هاي ارتباطي و………)
· مجموعه تعليق و جلوبندي (‌فنر ،‌كمك فنر و سيبك ها )
· مجموعه ترمز (‌پدال ،‌بوستر ،‌پمپ ترمز،‌شير فشار شكن ،‌لوله ها،‌و اتصالات و ترمز دستي )
· مجموعه اگزوز (‌كاتاليست ،‌گلويي،‌لوله اگزوز ،‌منبع اگزوز ،‌بست ها ،‌اتصالات ،‌ورق حرارت گير و ……
· مجموعه قفلها ،‌سوئيچ ها ،‌قفل مركزي ، دزدگير ،‌محركهاي قفل مركزي،‌درب بازكن برقي،‌صندوق عقب و …
· مجموعه صندلي ( كمربند ايمني ،‌كمربند مجهز به pretentioner load limiter ،‌صندلي ،‌ايربگ ،‌
· مجموعه بخاري (‌موتور ،‌فن ، بدنه ،‌كانالها و لوله ها )
· مجموعه داشبورد (‌تجهيزات صوتي ،‌بلند گور ،‌نشان دهنده ها ،‌يونيتهاي كنترل و.)
· مجموعه داشبورد( تجهيزات صوتي ،‌بلند گو ، نشان دهنده ها ،‌يونيت هاي كنترل و …..
· مجموعه سيم خنك كننده و تهويه (‌كندانسور ،‌دريجه هوا ،‌موتور فن ،‌يونوليت هاي كنترل ،‌كمپرسور ،‌شيلنگ ها ،‌ لوله ها ،‌دسته سيم كولر ، و رادياتور …………)
· مجموعه تزئينات داخلي (‌تعامل تزئينات داخلي اطاق و قطعات پليمري مربوطه
· سيستم خنك كننده (‌رادياتور ،‌فن ،‌گارد و .)
· سيستم الكترونيكي و عمل كننده ها (‌باتري ،‌بوق،‌فلاشر ،‌رله هاو ..)
· مجموعه موتورهاي DC (‌استارت ،‌برف پاك كن ،‌پمپ ‌، شيشه بالابر برقي،‌محرك ها و …)
· مجموعه چراغها (‌جلو ،‌عقب ،داخل اطاق ،‌غيره ،‌مه شكن جلو و عقب و….)
· مجموعه كليدها (‌دسته راهنما،‌كليد شيشه بالابر ،‌گرمكن، آنتن و…..)
· مجموعه قطعات پرسي بدنه خودرو (‌كفي ،‌شاسي، دربهاي جانبي ،‌درب موتور ،‌گلگيرو قطعات ………)
· مجموعه قطعات بيروني اسپرها ،‌سايد پروتكتورها ،‌زه هاي شيشه و سقف و ..)
· مجموعه كيف كمكهاي اوليه و مثلت احتياط
· مجموعه قطعات غير خودرويي جهت صنايع لوازم خانگي
· مجموعه قطعات صنعت حمل و نقل ريلي

4-4-2-پياده سازي مدل پيشنهادي:
ابتدا مدل رياضي ارائه شده به تأييد مديران خريد شرکت سازه گستر سايپا رسيد سپس با استفاده از پايگاه اطلاعاتي تأمين کنندگان شرکت، اطلاعات مربوط به 30 قطعه ساز( تأمين کننده) بررسي شد.در رابطه با معيار هزينه تأمين کننده اطلاعات به صورت کامل موجود بود. در مورد معيار هاي کيفيت و سطح خدمت نيز بين 4 مدير خريد شرکت براساس جداول 4-1و 4-2 نظر سنجي شد و امتيازات تأمين کنندگان براي تمامي زير معيار ها محاسبه شد که در جدول 4-5 آمده است.
جدول 4-5- جزئيات شرايط فروش تأمين کنندگان
مشخصات فروش تأمين کنندگان
امتياز تأمين کنندگان
معيار
زير معيار
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
قيمت
هزينه خريد هر واحد (ميليون ريال)
4.8
5.1
5.4
5
5.2
5.4
4.9
5.2
5.6
5.2

هزينه حمل و نقل هر واحد (ميليون ريال)
1.5
1.3
1.2
1.2
1.3
1.1
1.7
1.4
1.2
1.3
کيفيت
متوسط درصد کالاي معيوب
5
4
3
2
5
3
4
3
5
5

رسيدگي به مشکلات
5
2
4
3
4
2
3
3
4
4
سطح خدمت
انعطاف پذيري در تحويل
4
4
4
5
2
4
2
4
4
3

مدت زمان تحويل
2
3
4
4
3
5
2
3
4
3
ظرفيت تأمين کنندگان
9000
11000
7000
8000
10000
10000
12000
11000
8000
8000
مشخصات فروش تأمين کنندگان
امتياز تأمين کنندگان
معيار
زير

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید