معيار
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S13
S12
S11
قيمت
هزينه خريد هر واحد (ميليون ريال)
5
5.2
5.2
4.8
5.3
4.8
5
5
5.1
4.7

هزينه حمل و نقل هر واحد (ميليون ريال)
1.2
1.1
1.2
1.3
1
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
کيفيت
متوسط درصد کالاي معيوب
5
3
5
5
4
5
5
5
4
4

رسيدگي به مشکلات
3
2
2
3
3
4
5
4
4
3
سطح خدمت
انعطاف پذيري در تحويل
3
4
4
2
2
2
3
2
3
3

مدت زمان تحويل
4
5
4
3
5
2
2
3
3
3
ظرفيت تأمين کنندگان
8000
9000
9000
11000
7000
6000
9000
10000
8000
8000
مشخصات فروش تأمين کنندگان
امتياز تأمين کنندگان
معيار
زير معيار
S30
S29
S28
S27
S26
S25
S24
S23
S22
S21
قيمت
هزينه خريد هر واحد (ميليون ريال)
5
5.1
4.9
5.2
5
5.1
4.8
5
5
4.9

هزينه حمل و نقل هر واحد (ميليون ريال)
1.2
1.4
1.1
1.1
1.2
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
کيفيت
متوسط درصد کالاي معيوب
5
5
4
3
4
4
4
5
5
5

رسيدگي به مشکلات
3
3
4
3
3
4
3
4
4
4
سطح خدمت
انعطاف پذيري در تحويل
2
3
3
2
4
2
3
2
2
3

مدت زمان تحويل
4
2
5
4
4
4
3
4
4
2
ظرفيت تأمين کنندگان
10000
7000
7000
9000
8000
11000
12000
8000
9000
8000
تقاضا براي قطعه مورد نظر به صورت ساليانه 100000 عدد در نظر گرفته شده است.
در مورد زير معيار هاي زيست محيطي نيز همانظور که در بخش 4-2-2-4 توضيح داده شد،با استفاده از پرسشنامه موجود در پيوست 1 و نظر مديران خريد شرکت 5 زير معيار زيست محيطي زير در نظر گرفته شد که عبارتند از: تبادل اطلاعات، انواع گواهينامه هاي زيست محيطي، بازيافت کردن، طراحي پايدار، خريد مواد اوليه سازگار با محيط زيست
در ادامه براي تعيين ضريب عملکرد تأمين کنندگان در هر زير معيار زيست محيطي از پرسشنامه موجود در پيوست 2 استفاده کرده و از مديران خريد نظر سنجي شد که نتايج حاصل شده در جدول 4-7 آمده است.

جدول 4-6-ضريب عملکرد تأمين کنندگان در زير معيار هاي زيست محيطي
A5
A4
A3
A2
A1

2
2
2
3
2
S1
3
2
4
4
5
S2
2
1
1
3
3
S3
2
2
2
3
3
S4
2
2
2
3
2
S5
2
3
4
4
4
S6
2
1
1
5
1
S7
2
1
1
5
1
S8
3
3
4
3
4
S9
3
3
4
4
5
S10
1
2
4
2
2
S11
2
1
2
3
2
S12
3
3
2
1
4
S13
1
2
3
3
3
S14
2
1
1
1
1
S15
2
3
5
5
5
S16
1
2
4
2
2
S17
3
3
4
4
5
S18
1
2
2
2
2
S19
2
3
4
3
4
S20
2
2
5
5
2
S21
2
2
5
5
2
S22
3
2
4
4
5
S23
2
2
3
3
3
S24
1
1
1
2
3
S25
2
3
4
5
4
S26
2
2
5
5
1
S27
1
2
3
2
3
S28
3
3
2
1
4
S29
2
2
2
3
3
S30

براي به دست آوردن وزن شاخص ها از رابطه 4-19 استفاده شده و نتيجه به قرار زير است:

W=[0.4,0.1,0.2,0.2,0.1]
P_1=6.5 q_1=9S_1=6 E_1=2.1
P_2=6.8 q_2=9 S_2=8E_2=3.9
P_30=6.2 q_30=8 S_30=6 E_30=2.5
(4-36)
با توجه به اطلاعات فوق مدل چند هدفه خطي را مي توان به صورت زير نوشت:
Min Z_1=650000X_1+680000X_2+…+620000X_30
Max Z_2=900000X_1+900000X_2+…+800000X_30
Max Z_3=600000 X_1+800000X_2+…+600000X_30
Max Z_4=210000X_1+390000X_2+…+250000X_30
s.t;
100000X_1?8000 ; 100000X_2?8000 ;…; 100000X_30?10000
X_i?Y_(i ) i=1,2,…,30
X_i??Y_i i=1,2,…,30
?_(i=1)^30??X_i=1?
X_i?0, Y_i=0,1i=1,2,…,30
(4-37)
براي حل مدل فوق از الگوريتم بخش 4-3-2-1-3 استفاده مي کنيم. براي اينکار ابتدا اوزان اهداف به صورت زوجي با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي مقايسه شده و نتايج به صورت اعداد فازي ذوزنقه اي در جدول 4-8 آمده است.( در بيان نسبت W_1/W_2 مثلاً ممکن است حدود 5 بر يک ارائه شده باشد که چنين خواهد بود: (6و5و5و4) و يا حدود بين 6 بريک تا 8 بر يک ارائه شده باشد که به صورت فازي زير است:(9و8و6و5)

جدول 4-7-ماتريس مقايسات زوجي
Z4
Z3
Z2
Z1

(6و5و5و4)
(8و7و5و4)
(6و5و5و4)
1
Z1
(2و2و1و1)
(3و3و3و3)
1
(4/1و5/1و5/1و6/1)
Z2
(2/1و3/1و3/1و4/1)
1
(3/1و3/1و3/1و3/1)
(4/1و5/1و7/1و8/1)
Z3
1
(4و3و3و2)
(1و1و2/1و2/1)
(4/1و5/1و5/1و6/1)
Z4

با استفاده از روابط 4-23 مقادير زير به دست مي آيد:
?_1=[?_(j=1)^4?a_1j ]^(1/4)=[(1)(4)(4)(4)]^(1/4)=2.8284

?_2=[?_(j=1)^4?a_2j ]^(1/4)=[(1/6)(1)(3)(1)]^(1/4)=0.8408
?_3=[?_(j=1)^4?a_3j ]^(1/4)=[(1/8)(1/3)(1)(1/4)]^(1/4)=0.3193
?_4=[?_(j=1)^4?a_4j ]^(1/4)=[(1/6)(1/2)(2)(1)]^(1/4)=0.6388
(4-38)
به طور مشابه مي توان مقادير زير را محاسبه نمود.
?_1= 3.3437?_2=0.8801 ?_3=0.3545 ?_4=0.7400

?_1=3.6371 ?_2=1.0466 ? ??_3= 0.3860 ?_4=0.8801

?_1=4.1195 ?_2= 1.1066 ?_3= 0.4518 ?_4=1
(4-39)
با استفاده از رابطه 4-24 مقادير زير به دست مي آيد:
?=4.6273
?=5.3183
?=5.9498
?=6.6779
(4-40)
با استفاده از رابطه 4-25 اوزان فازي اهداف به دست مي آيد:
W_1=(2.8284/6.6779,3.3437/5.9498,3.6371/5.3183,4.1195/4.6273)=(0.4235,0.5619,0.6838,0.8902)
W_2=(0.8408/6.6779,0.8801/5.9498,1.0466/5.3183,1.1066/4.6273)=(0.1259,0.1479,0.1967,0.2391)
W_3=(0.3193/6.6779,0.3545/5.9498,0.3860/5.3183,0.4518/4.6273)=(0.0478,0.0595,0.0725,0.0976)
W_4=(0.6388/6.6779,0.7400/5.9498,0.8801/5.3183,1/4.6273)=(0.0956,0.1243,0.1654,0.2161)
با استفاده از رابطه 4-26 اوزان فازي فوق به اوزان قطعي تبديل مي شوند.
W1=0.6190 W2=0.1717 W3=0.0655 W4=0.1438
(4-41)
حال بهترين و بدترين مقادير تابع هدف با استفاده از نرم افزار LINGO به دست مي آيند. شکل (4-3) حل مدل فوق با تابع هدف هزينه و حذف اهداف ديگر است.

شکل 4-3- بهترين مقدار تابع هدف هزينه
با توجه به شکل بالا z_1^-=618700 و مقادير بهينه x_i ها به صورت زير است.
x_7^*=0.08 x_10^*=0.09 x_11^*=0.08 x_15^*=0.06 x_16^*=0.07 x_17^*=0.11
x_19^*=0.06 x_20^*=0.08 x_24^*=0.12 x_26^*=0.08 x_28^*=0.07 x_30^*=0.1
(4-42)

شکل 4-4-بهترين مقدار تابع هدف کيفيت
با توجه به شکل 4-4 z_2^+=903000 و مقادير بهينه x_i ها به صورت زير است.
x_1^*=0.08 x_2^*=0.08 x_6^*=0.1 x_10^*=0.09 x_12^*=0.08 x_13^*=0.1
x_14^*=0.09 x_15^*=0.06 x_17^*=0.07 x_21^*=0.08 x_22^*=0.09 x_23^*=0.08

(4-43)

شکل 4-5-بهترين مقدار تابع هدف سطح خدمت
با توجه به شکل 4-5 Z_3^+=811000 و مقادير بهينه x_i ها به صورت زير است.
x_2^*=0.08 x_3^*=0.11 x_5^*=0.1 x_7^*=0.08 x_8^*=0.07 x_9^*=0.11

x_10^*=0.09 x_16^*=0.03 x_18^*=0.09 x_19^*=0.09 x_26^*=0.08 x_28^*=0.07
(4-44)

شکل4-6-بهترين مقدار تابع هدف عملکرد زيست محيطي
با توجه به شکل 4-6 Z_4^+=367000و مقادير بهينه x_i ها به صورت زير است.
x_2^*=0.08 x_6^*=0.1 x_9^*=0.11 x_10^*=0.09 x_13^*=0.1 x_16^*=0.07
x_18^*=0.09 x_20^*=0.08 x_22^*=0.05 x_23^*=0.08 x_26^*=0.08 x_29^*=0.07
(4-45)
با توجه به مقادير بهينه x_i ها بدترين مقدار توابع هدف را به دست مي آوريم.
Z_1^+=639800 Z_2^-=674000 Z_3^-=587000 Z_4^-=273900
(4-46)
حال با توجه رابطه (4-28) توابع عضويت اهداف را به دست مي آوريم.

?_(z_1 ) (x)={?(1 [email protected](639800-z_1)/[email protected] z_1?639800)618700?z_1 ??639800
?_(z_2 ) (x)={?(1 [email protected](z_2-674000)/229000 [email protected] z_2?674000)??903000
?_(z_3 ) (x)={?(1 [email protected](z_3-587000)/224000 [email protected] z_3?587000)??811000
?_(z_4 ) (x)={?(1 [email protected](z_4-273900)/93100 [email protected] z_4?273900)??367000
(4-47)

حال با توجه به رابطه (4-29) مدل نهايي مسئله به صورت زير است:

Max ?
s.t:
0.619 ??(639800-z_1)/21100
0.1717 ?? (z_2-674000)/229000
0.0655 ? ? (z_3-587000)/224000
0.1438 ?? (z_4-273900)/93100
X_i D ? C_(i ) i=1,2,…,30
X_i?Y_(i ) i=1,2,…,30
X_i??Y_i i=1,2,…,30
?_(i=1)^30??X_i=1?
X_i?0, Y_i=0,1 i=1,2,…,30
??[0,1]
z_1 (x)=?_(i=1)^30??X_i DP_i ?
z_2 (x)= ?_(i=1)^30??X_i ?Dq?_i ?
z_3 (x)= ?_(i=1)^30??X_i ?DS?_i ?
z_4 (x)= ?_(i=1)^30??X_i DE_i ?
(4-48)

شکل 4-7-جواب نهايي مدل
با توجه به شکل 4-7 جواب نهايي مدل بدين صورت است:
z_1=618700 z_2=737520.7 z_3=694576.7 z_4=295528.1
x_7=0.08 x_10=0.06751 x_11=0.08 x_15=0.00838 x_16=0.07 x_17=0.11
x_18=0.09 x_20=0.08 x_24=0.12 x_26=0.08 x_27=0.0441 x_28=0.07
x_30=0.1
(4-49)
همان طور که در بالا مشاهده مي شود به دليل عملکرد بهتر تأمين کنندگان 30،28،26،24،20،18،17،1611،7 در کل اهداف به اندازه کل ظرفيتشان سفارش تخصيص داده مي شود. به عبارت ديگر به گونه اي سفارشات به تأمبن کنندگان تخصيص داده شده است که نتيجه حاصل شده از کل خريد متناظر با ترجيحات تصميم گيرنده مي باشد.در اين نمونه وزن اهداف به ترتيب قيمت، کيفيت،زيست محيطي و سطح خدمت بوده درنتبجه سطح دستيابي به معيار ها در اهداف با وزن بيشتر، بالاتر مي باشد.سطح دستيابي به اهداف يا مقادير تابع عضويت جواب مسئله بالا به صورت زير است:
?_(z_1 ) (x)=1 ?_(z_2 ) (x)=0.277 ?_(z_3 ) (x)=0.169 ?_(z_3 )=0.232
(4-50)

فصل پنجم:
نتيجه گيري

5-فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1- نتيجه گيري:
محافظت از محيط زيست و توسعه پايدار به صورت تصاعدي و روز افزون تحت توجه سازمان هاي بين المللي و مردم و بالتبع آن تحت توجه مستقيم شرکت ها و سازمان هاي صنعتي قرار گرفته اند. لذا با توجه به اين موضوعات و وجود زنجيره هاي تأمين در صنايع مختلف و هم چنين نقش تعيين کننده تأمين کنندگان در زنجيره هاي تأمين در سازمان ها و شرکت هاي صنعتي نياز به يک سيستم و مدل دقيق جهت انتخاب تأمين کنندگان حس مي شود.
در نتيجه مدلي در اين تحقيق ارائه شده است که در زمينه انتخاب تأمين کننده سبز يک مدل دقيق برنامه ريزي رياضي چند هدفه با حضور محدوديت هاي واقعي مي باشد. لذا مي توان در صنايع مختلف مانند صنايع شيميايي يا پتروشيمي با توجه به آلودگي فراوان زيست محيطي موجود در آن ها از اين مدل جهت تأمين قطعات مختلف مورد نياز در آن صنعت استفاده کرد تا مدل با در نظر گرفتن تمام شرايط، به تقسيم تقاضاي سازمان در مورد قطعه مورد نظر، بين تأمين کنندگان کانديد براي تأمين آن بپردازد. در اين تحقيق نظر به اهميت تأمين کنندگان سبز در زنجيره تأمين و افزايش دقت مدل از يک روش قاعده مند بر اساس تئوري مجموعه هاي راف استفاده شده است. تئوري مجموعه هاي راف براي زماني که تعدادي از داده ها نيز در دسترس نيستند قابل استفاده بوده که اين نکته يکي از ويژگي هاي تئوري مجموعه هاي راف مي باشد. در اين تحقيق از تئوري مجموعه هاي راف براي پيدا کردن وزن زير معيار هاي زيست محيطي استفاده شده است. به طور خلاصه مي توان گفت که تئوري مجموعه هاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید