نامگذاري و طبقه بندي آنزيمها بر مبناي نام ماده اي كه بايد تجزيه گردد مشخص مي شود ماده اي كه توسط آنزيم تجزيه مي گردد را سوبسترا مي گويند.

براي تعيين نام آنزيمها پسوند آز (Ase)  را به نام سوبسترا اضافه مي كنند مثلاً آنزيم اوره آز هيدروليز اوره را به آمونياك وگاز كربنيك كاتاليز مي كند.

آنزيم فسفاتاز كه باعث هيدروليز نمكهاي فسفات مي شود.

آنزيم پروتاز كه باعث هيدروليز پروتئين ها مي شود.

آنزيم آميلاز كه باعث هيدروليز نشاسته مي شود.

1-3- اثر PH بر فعاليت آنزيم

اغلب آنزيمها در يك PH مشخص داراي فعاليت ماكزيمم مي باشند ودر PH بالاتر و يا پايين تر از آن فعاليتشان كاهش مي يابد . هرچند كه نمودار فعاليت بر حسب تغييرات PH بسياري ازآنزيمها زنگي شكل است ولي ممكن است بطور قابل ملاحظه‌اي با هم متفاوت باشند.

تاثير PH بر فعاليت آنزيم براي هر آنزيم مشخص به رفتار اسيدي- بازي آنزيم و سوبسترا بستگي دارد و همچنين به بسياري از عوامل ديگر كه تجزيه و تحليل آنها معمولاً مشكل است. در اكثر مطالعاتي كه بر روي آنزيمها صورت مي گيرد PH در PH مطلوب يا نزديك به آن ثابت نگه داشته مي شود[1].

1-4- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي

همانطور كه براي بسياري از واكنشهاي شيميايي صدق مي كند معمولاً سرعت واكنش‌هاي كاتاليز شده به وسيله آنزيم با افزايش دما زياد مي شود واين افزايش در محدوده‌اي است كه در آن آنزيم پايدار و داراي فعاليت كامل است.

هرچند غالباً به نظر مي رسد كه واكنشهاي كاتاليز شده به وسيله آنزيم داراي يك دماي مطلوب باشند، ليكن وجود قله در اينگونه نمودارهاي فعاليت كاتاليتيك برحسب دما، به اين علت است كه آنزيم ها به واسطه پروتئيني بودنشان با گرم شدن تغيير ماهيت مي دهند و به محض اينكه دما از حدي فراتر رود غير فعال مي شوند.

بيشتر آنزيمها در دماهاي بالاي 55 تا60 درجه سانتي گراد غيرفعال مي شوند، ليكن بعضي از آنها در دماهاي بسيار بالاتر نيز پايدار و فعال باقي مي مانند. به عنوان مثال مي توان از آنزيمهاي گونه هاي مختلف باكترياي گرمادوست كه درچشمه هاي آب گرم زندگي مي كنند نام برد، اين آنزيمها حتي در دماهاي بالاي 85 درجه سانتي گراد نيز فعالند.