، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقي سازمان را ايجاد كرده و نقش الگو در فرهنگ تعالي را ايفا مي كنند.
ب)رهبران، شخصاً براي اطمينان يافتن از ايجاد، توسعه و استقرار سيستم هاي مديريت و بهبود مستمر آنها مشاركت دارند.
ج)رهبران ، با مشتريان ، شركاي تجاري و نمايندگان جامعه تشريك مساعي مي كنند. www.betsa.ir
د)رهبران، فرهنگ تعالي را در ميان كاركنان تقويت مي كنند.
ه) رهبران، تغييرات سازماني را شناسايي و راهبري مي كنند.
معيار2: خط مشي و استراتژي
سازمان هاي متعالي ماموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يك استراتژي متمركز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فعاليت مي كنند، به اجرا در مي آورند. خط مشي ها ، اهداف و فرآيندها به منظور تحقق استراتژي ها تدوين و جاري مي شوند.
الف)خط مشي و استراتژي براساس خواسته ها و انتظارات حال و آينده ذينفعان پايه ريزي مي شوند.
ب)خط مشي و استراتژي براساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد، تحقيقات، يادگيري و فعاليتهاي خلاقانه، پايه ريزي مي شوند.
ج – خط مشي و استراتژي ، تدوين شده ، مورد بازنگري قرار گرفته و به روز مي شوند .
د – خط مشي و استراتژي از طريق چارچوب فرآيندهاي كليدي اشاعه داده شده و به اجرا در مي آيد.
معيار 3 : كاركنان
سازمان هاي متعالي تمامي توان بالقوه كاركنان خود را در سطوح فردي ، تيمي و سازماني اداره كرده ، توسعه بخشيده و از آن بهره مي گيرند . آنها عدالت و برابري را ترويج كرده ، كاركنان را در امور مشاركت داده و به آنها تفويض اختيار مي كنند . اين سازمانها ، به گونه اي به كاركنان خود توجه كرده ،‌ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار مي دهند كه در آنها انگيزه و تعهد براي استفاده از مهارت و دانششان در جهت منافع سازماني ايجاد شود.
الف – منابع انساني برنامه ريزي و مديريت شده و بهبود مي يابند .
ب – دانش و شايستگي كاركنان شناسايي شده ، توسعه يافته و نگهداري مي شود.
ج – كاركنان مشاركت داده شده و به آنان تفويض اختيار مي شود .
د – كاركنان و سازمان گفتمان دارند.
ه – كاركنان مورد تشويق و تقدير قرار گرفته و به آنها توجه مي شود .

معيار 4 : شراكت ها و منابع
سازمان هاي متعالي ، مشاركت ها و همكاري هاي تجاري بيروني ، تامين كنندگان و منابع داخلي خود را به منظور پشتيباني از خط مشي و استراتژي ، اجراي اثربخش فرايندهايشان برنامه ريزي و مديريت مي كنند.
الف – همكاري هاي تجاري بيروني ، مديريت مي شود.
ب – منابع مالي ، مديريت مي شود.
ج – ساختمان ها ، تجهيزات و مواد ، مديريت مي شود.
د – فناوري ، مديريت مي شود.
ه – اطلاعات و دانش‌، مديريت مي شود.
معيار 5 : فرايندها
سازمان هاي متعالي فرايندهاي خود را به منظور كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذينفعان طراحي نموده ، مديريت كرده و بهبود مي بخشند.
الف – فرايندها به گونه اي نظام مند طراحي و مديريت مي شوند.
ب – فرايندها به منظور كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذينفعان در صورت نياز ، با استفاده از نوآوري ها بهبود مي يابند.
ج – محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتري طراحي و ايجاد مي شوند.
د – محصولات و خدمات ، توليد ، تحول و پشتيباني مي شوند .
ه – ارتباط با مشتري مديريت شده و تقويت مي شود.
معيار 6 : نتايج مشتري
سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه گيري كرده و به آنها دست مي يابند. www.betsa.ir
معيار 7 : نتايج كاركنان
سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با كاركنان خود را اندازه گيري كرده و به آنها دست مي يابند .
معيار 8 : نتايج جامعه
سازمان چگونه بر روی جامعه تاثیر میگذارد و نیازها و انتظارات تا چه حد برآورده شده است

ضرورت استفاده از مدل هاي ارزيابي مسير پيشرفت و توسعه ، از سال هاي پيش براي مديران سازمان ها مطرح بوده است ولي اينكه كدام مدل مي تواند نيازهاي واقعي سازمان هاي ايراني را مورد ارزيابي قرار دهد ، هميشه پرسش اصلي و مهمترين دغدغه مديران سازمان ها بوده است .
طراح مدل جايزه ملي مديريت پيشرفت (هفت سين پيشرفت) بر پايه مطالعات ، تجربيات و اطلاعات كسب شده در طي حدود 30 سال فعاليت خود در عرصه هاي توليدي و خدماتي و نيز حدود 17 سال فعاليت هاي آموزشي ، مشاوره ، مميزي و ارزيابي مدلي را طراحي و ارائه نموده است كه مي تواند جهت ارزيابي سازمان ها مورد استفاده قرار گيرد.
سازمان هايي كه از اين مدل استفاده مي كنند مي توانند علاوه بر ارزيابي سرآمدي سازمان خود ، در مورد چگونگي تحقق و نيز حفظ و ارتقاي دستاوردهاي سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS) نيز از آن بهره برداري كنند گفتني است كه در اين مدل ، به زير ساختهاي سازمان به ويژه در بعد ساماندهي اهميت ويژه اي داده شده است كه برخاسته از الگوي S5 است.
مدل هفت سين پيشرفت ، تلفيقي بسيار قوي از ساختار فرهنگي و تاريخي كشور عزيز ما ايران ، با شرايط و نيازهاي واقعي سازمانهاي ايراني عصر حاضر و نيز آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي حوزه مديريت است.
طراح مدل از تمامي صاحب نظران عرصه مديريت درخواست مي كند در جهت اجرا و ارتقاي اين مدل همكاري و مساعدت كنند.
معيار9 : نتايج كليدي عملكرد
سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلي خط مشي و استراتژي را اندازه گيري كرده و به آنها دست مي يابند.(نجمی منوچهر،حسینی سیروس،1384)

2-15- دلایل انتخاب مدل تعالی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70مدل سرآمدی و 90 جایزه کیفیت وجود دارد که عموما بهره گرفته از مدل EFQM وبالدریج بوده اند وبه سوی یکدیگر همگرا شده انداز مهمترین دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی در ایران عبارتند از:
-در میان کشور های جهان ،بیشتر از مدل های دیگر به عنوان جایزه ملی انتخاب شده است.
-روابط خوب ایران با بیشتر کشور های اروپایی و امکان انتقال داشتن و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل در دیدگاه سیستماتیک قوی و توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرایند های سازمانی و نتیجه گرایی

-مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قرار گرفته منطبق بر مدل EFQMاست.

2-16- پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
1- در تحقيقي كه توسط پائولو و همكارانش ( 2004)دررابطه با مديريت كيفيت در باشگاه هاي ورزشي در دانشگاه آزاد بروكسل در كشور بلژيك انجام دادند به این نتايج رسيدند كه مدل تعاليEFQM در بخش صنعت و خدمات كاربرد بيشتري دارد و استفاده از آن براي خودارزيابي باشگاه هاي ورزشي سنتي داراي مشكل مي باشد .
ولي با اين همه اگر مديران وكاركنان همكاري هاي لازم را انجام دهند، مي تواند ابزاري مناسب براي رقابت و رشدسازمان ها باشد.(صفری سعید،1382)

2 – اريكسون و گاروار ( 2005 ) در تحقيق خود به مطالعه فرآ يند بهبود عملكرد سازمان از طريق جوايز كيفيتي پرداخته اند. اين تحقيق با هدف شناسایی چگونگی جهت گيري و حركت سازمان ها به منظور بهبود عملكردسازمان از طر يق مشاركت در فرآ يند در يافت جوايز كيفيت انجام شده است . در اين تحقيق چگونگي مشاركت وحضور و به عبارتي فعا ليتهايي كه سه شركت سوئدي درفرآيند كسب جوا يز كيفيت انجام داد ه اند مورد مطالعه قرارگرفته است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه عمده فعاليتهايي كه سازمان ها براي بهبود عملكرد خود انجام ميدهند شامل موارد زير مي باشد(بزرگی مریم،1385)
مشتري مدار ي: سازمان ها به مشتر يان خود وابسته هستند و از ا ينرو بايد نيازهاي فعلي و آتي وانتظارات رو به افزايش آنها را شناسا يي نمايند و در جهت تامين آنها برآيند.
فرآيند محور ي: استفاده از مجموع هاي از فرآ ينده اي سازمان، همراه با شناسا يي، تعيين تعاملات و مد يريت آنها را نگرش فرآيندي مي باشد.
بهبود مستمر : هدف از بهبود مستمر در يك سيستم مديريت کيفيت، ارتقاء سطح رضايت مشتر يان و سايرطرفهاي ذينفع است .در فلسفه بهبود مستمر، بهبود مداوم عملكرد سازمان با يد به هدفي دائمي در تمام سازمان تبديل گردد.
تعهد مديريت: رهبران ايجاد كننده ثبات در اهداف وتعيين كننده مسير حركت در سازمان هستند . آنهامي بايست در داخل سازمان محيطي را بوجود آورندكه در آن كاركنان بتوانند در جهت نيل به اهداف سازماني مشاركت داشته باشند.
مشاركت كاركنان : در كليه سطوح سازمان، كاركنان اجزاي اصلي آنرا تشكيل مي دهند. مشاركت كاركنان باعث افز ايش توانايي ها و بكارگيري اين توانايي ها درتامين منافع سازمان مي باشد. مديريت منابع انساني از اهميت بالا يي برخوردار است ز يرا آنها فرآ ينده اي سازمان را اجرا و كنترل مي كنند.
همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد كه شركت هاي مورد مطالعه چگونه از طریق فعا ليتهاي مذكور توانسته اندعملكرد سازمان خود را بهبود دهند.

3 – كاستاكا و همكاران ( 2003 ) در تحقيقي به تشر يح چگونگي ارز يابي فرهنگ كار تيمي با استفاده از مدل EFQM پرداخته اند. در اين تحقيق كار تيمي تعديل شده توسعه سازمانها ي تيم مدار وارزيابي عملكرد ا ينگونه سازمان ها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتايج اين مطالعات، معرفي روشي براي ارزيابي عملكرد سازمانهاي تيم مدار بوده است. (سعيد صفري، 1382)
به عنوان ابزار ي براي EFQM مدل تعد يل شده خودارزيابي فرهنگ كار تيمي در سازمان ها مي باشد و همچنين اين مدل مكانی براي كاهش مقاومت درمقابل تغيير نيز ارائه مي دهد.

داخلی:
1-پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده مد يريت دانشگاه تهران كه با عنوان ” ارزيابي عملكرد معيارمنابع انسانی مدل EFQMدر شركت هاي ايراني كه اقدام به مدل پياده سازي اين مدل نمودند ” توسط آقاي فرزاد نظر ي، به راهنمايي استاد محترم جناب آقاي دكتر حسن زارعي متين، و با مشاوره استاد محترم آقاي علوي در سال 1384 انجام گرفت.

2-پایان نامه مدل سرآمدیEFQMو بررسی اثربخشی و شناسایی کانال های ارتباطی بین کارکنان و مدیریت شرکت هیپکو2002″توسط عبدالله مصیبی”در سال 1391 انجام گرفت.
3-ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکت های قطعه سازی ایران خودروبر اساس مدلEFQMدرسال 1385 توسط فرشته امین کارشناس مدیریت دانشگاه تهران و مدیر پروژه دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و عزت اله اصغر زاده دکترای مدیریت صنعتی ،انجام گرفت.
4- پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران با مدلEFQM، واحد دانشگاه آزاد قائم شهر”توسط محمدرضا پیکر در سال1382″انجام گرفت.

3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی،منظم،منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها(تحقیق بنیادی ،تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی)به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد.
در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت،باید مجموعه ای از گزاره ها ،را تدوین کرد سپس آنها را در مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد.بر این اساس،روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود.
در روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش ،جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد.(سرمدو دیگران،1387،22)
در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه ، همچنین روش ها و ابزار مورد استفاده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید