متفاوتی را می طلبد.(برنرواسکاتر،1961)
هم چنین هم ترازی بین استراتزی ومحیط نیز مورد تاکید است و به گفته ی فردریکسون(1986)یک مهارت کلیدی محسوب می شود.
2.یک سازمان نیازمند آن است که قابلیت های خود را با محیط متغیّر خود سازگار و متناظر کند اگر در پی نیل به بهترین عملکرد است .(تیس،1984)
3.نتایج مطالعات گویای آن است که هفده تا بیست درصد از تغییر پذیری در عملکرد مالی ناشی از عامل عضویت درصنعت است.(پاول،1996)
4. منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند .
(بارنی ،1991 ) این منابع را به سه گروه فیزیکی،انسانی، وسرمایه ای تقسیم کرده است.
5. وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییر است . خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری اخلاقی هنرمند است.(بنیس و نانوس ،1985)
دلایل اندازه گیری عملکرد :
1-بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژی
2-کنترل فعالیت ها
3-انعکاس وضعیت سازمان به مدیرات جهت تصمیم گیری
4-مقایسه درونی وضعیت سازمان با دوره های گذشته
5-تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوت ها و ضعف های عملکرد(نجمی،1383)

ارزيابي عملكرد سازمان:
به طور جامع و در خوراعتماد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي ذينفعان و مديران سازمان ميباشد. زيرا ارزيابي عملكرد ميتواند باعث آگاهي از ميزان پيشرفت در بهبود عملكرد هر سازمان بويژه واحدهاي خدماتي گردد، و در نتيجه انگيزه و فرصت لازم براي ارتقاء كيفيت عملكرد ساختارهاي خدماتي و ياتولیدی را ایجاد نماید.(عرب،1389)
ارزیابی عملکرد،مشخص میکند که مشکل در کجا ها وجود دارد و نیاز به بهبود دارد. همچنین ارزیابی عملکرد به سازمان کمک میکند تا فرایند هایشان را به خوبی بشناسند و به این شناخت برسند که چه چیزی را میدانند و چه چیزی را نمیدانند و اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر اقعیات هستند نه مفروضات و حدسیات .مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.
ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان میباشد در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی و تعیین حرکت جهت دسترسی به تعالی سازمان مورد استفاده قرار گیرد. با به کار گیری این مدل قبل اینکه سازمان میتواند میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی موردارزیابی قرار دهد میتواند عملکرد خود را با سایر سازمانها بویژه بهترین آنهامقایسه نماید.(عرب،1389)
EFQM،مدلي نوين جهت ارزيابي عملكرد مي باشد كه سازمان رانسبت به روشهاي سنتي به صورت جامع تري مورد ارزيابي قرار مي دهد،يكي از برتريهاي اين مدل استفاده از ابزاري قوي جهت امتياز دهي سازمان ها به نام منطق RADARمیباشد.)محبی مقدم،1387 )

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت فراگیر و مشارکت همه ی اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی نفغان را فراهم نموده ، در عین حال، یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند. به طور کلی هر سازمانی که در اندیشه تحقیق بخشیدن فرایندهای مدیریت تغییر است، می تواند زمینه فرهنگی لازم برای استقرار فرایندهای تعالی را مهیا سازد.(ابزری مهدی، 1389)
1. تاثیر شگرف و چشمگیراجرای مدل های تعالی سازمانی در کشورهای ژاپن،امریکا و کشورهای اروپایی و بهبود محصولات و خدمات و افزایش کیفیت خدمات در این کشورها.
2. نقش بسزای مدل تعالی سازمانی در نظام بهبود سازمان و ایجاد تحولات استراتژیک در سازمان ها که منجر به افزایش خدمات و کیفیت در سازمان ها می گردد.
3. به به کارگیری این مدل ضمن اینکه سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهد می تواند بهبود خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.
4. بکارگیری این مدل میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده را مشخص میکند که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند یا خیر.
5. بکارگیری این مدل امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری نماید را میسر می سازدو به شناسایی فرصت ها و تهدید ها کمک می کند.
6. ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف
7. تسهیل ارتباط و مدیریت اثربخشی ذی نفعان

1-4- چهار چوب نظری تحقیق
به منظور برنامه ریزی جهت اجرای تحقیق می توان از مدل های مختلفی استفاده کرد . مدل هایی که در ارزیابی عملکرد وجود دارند معمولا سازمان را به طور جامعی مورد بررسی نمی کنند .روش های سنتی فقط از بعد مالی سازمان را بررسی میکنند. در این پژوهش چهارچوب نظری شامل 2حوزه و 9معیار بر اساس مدل EFQM می باشد. مدل تعالی EFQMبه عنوان چارچوبی برای ارزیابی وبهبود در سازمان ها معرفی شده است .این مدل نشان دهنده ی مزیت های رقابتی پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد .این مدل در اواخر 90-1980توسط بنیاد کیفیت اروپا نهاده شد ودر آوریل 1999در آن تجدید نظر نهایی صورت گرفت.در این تحقیق با استفاده از مدل مذکور که مدلی جامع در ارزیابی عملکرد می باشد صنعت بیمه را مورد ارزیابی قرار خواهیم دادو نقاط قوت و ضعف آن را در حیطه های مختلف شناسایی خواهد شد.

1-5- سوال اصلی تحقیق
آیا بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM تفاوتی بین عملکرد شرکت های بیمه وجود دارد؟

1-6- اهداف تحقیق
تعیین امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM .
هدف کاربردی:
بررسی کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب

1-7- فرضیه اصلی تحقیق
عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت است.

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM
ارزیابی عملکرد فرایندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی و موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نمایند(آرمسترانک،1385)

تعریف عملیاتی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM:
در اين بخش ابتدا مروري بر مفاهيم و تعاريف عملياتي ارزيابي عملكرد انجام و برخي مطالعه هاي انجام شده در زمينه ي طراحي مدل ارزيابي عملكرد در سازمان هاي اجر ايي كشور بررسي مي شوند.
هر سازماني اعم از انتفاعي و غير انتفاعي براي دستيابي به اهدافي تشكيل شده است كه توسط ذي نفعان آن تعيين مي شوند. از سوي ديگر دستيابي به عملكرد برتر و كسب نتايج مطلوب بدون برخورداري از برنامه اي در قالب يك سيستم يكپارچه و مدون امكان پذير نخواهد بود. اين سيستم بايد قادر به طرح ريزي عملكرد و تدوين و اجراي برنامه ها از طريق نظام هاي اجرايي بوده و با كمك نظام هاي ارزيابي به بهسازي عملكرد منجر شود. تأكيد بر موضوع ارزيابي و سنجش عملكرد از گذشته هاي دور و همزمان با
شكل گيري نخستين جوامع بشري به چشم مي خورد. مديران و مالكان منابعي را در اختيار فعاليت هاي سازماني قرار مي دهند و از سوي ديگر مشتريان سازماني نيز انتظارات و خواسته هايي دارند . يك سازمان زماني موفق خواهد بود كه با بهره گيري صحيح از منابع بتواند خواسته هاي ذي نفعان خود را برآورده ساخته و اهداف سازماني را پوشش دهد. به اين دليل مأموريت اصلي هر نظام ارزيابي عملكرد سنجش ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف آن است. در ادبيات و مباني نظري تعاريف گوناگوني از اصطلاح ارزيابي عملكرد ارايه شده. از آن جمله نلي ( 1995 ) اندازه گيري عملكرد را به صورت فرآيند كمي كردن كارآيي و اثربخشي اعمال تعريف كرده است سايمونز معتقد است:
نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد رويه ها و امور رسمي اطلاعات محوري است كه مديران براي حفظ يا اصلاح الگوهاي فعاليت سازماني به كار مي گيرند . بر اساس اين تعريف هر نظام ارزيابي عملكرد چهار هدف اصلي دارد:
– هدف تمامي نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد انتقال اطلاعات است.
– نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد، رويه ها و امور رسمي را نشان مي دهند.
– نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد بايد براي استفاده مديران طراحي شده باشند . (مديريت دولتي، دوره 2، شماره 5، پاييز و زمستان (1389

1-9- قلمرو تحقیق
با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت گرفته است این شرایط فراهم می آید تا او بتواند روشهای انجام کار، آزمودنی ها و نتایج را در بسته خود مورد توجه قرار دهد (خاکی،روش تحقیق، 1387،ص 156)
قلمرو حدود مطالعاتی این تحقیق شامل ارکان و سرفصل هایی است که تحقیق و راستای آن ها انجام می پذیرد با این تعاریف قلمرو مکانی این تحقیق دفاتر بیمه می باشد.
و از نظر زمانی این تحقیق مربوط به سال 1392 است که از حدود 1 سال قبل1391 فعالیت جمع آوری و اطلاعات و مطالعه مبانی علمی، به طول انجامید.
از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه علوم رفتاری می باشد و با توجه به اینکه سازمان های مجری مدل EFQM محدود هستند از تمامی آن ها نظر خواهی صورت خواهد گرفت
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد میباشد

2-1- مقدمه
دکتر حیدر امیران عضو هئیت عملی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر عامل شرکت مشاورین کیفیت ساز،در مقدمه کتاب راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل های EFQM/INQA می گوید:
وقتی به حرکت های کیفیت خواهی در ایران نگاه می کنیم ،پی می بریم که ما در زمینه مفاهیم کیفیت یک قصور بزرگ داشته ایم و آن اینکه متاسفانه اقدامی برای بومی کردن مفاهیم عمدتا وارداتی کیفیت (که صد البته ضروری و لازم هم هستند) نکرده ایم و این خلائی بسیار بزرگ است که هر روز عمق آن بیشتر و بیشتر می شود .
ایشان اضافه می کند که حال نوبت اندیشمندان و صاحبنظران کیفیت است که کیفیت ایرانی بر پایه اصول ،باورها و راهکار خاص ایرانی طراحی کرده و به هموطنان خود عرضه کنیم البته این کار خود بسیار دشوار تر از وارد کردن مفاهیم آماده غربی و تلاش در جهت رشد و اشاعه آن میان هموطنان است اما چه باک که حلاوت این کار سنگین و دشوار پذیر کیفیت و تصاحب و جان ایرانیان در کلیه عرصه های کسب و کار است.

2-2- مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع
براي اينكه روشي جامع و سيستماتيك جهت پياده سازي مديريت كيفيت جامع داشته باشيم بايستي در ابتدا مدلي مفهومي را توسعه دهيم . اين مدل بايستي ساده ، منطقي و به قدر كافي جامع و فراگير باشد همچنين اين مدل بايد توانايي تحمل و كاربرد در شرايط بسيار متغير بخش هاي جديد را نيز داشته باشد .
مدل مديريت كيفيت جامع پيشرفته به منظور حمايت از سيستم مديريت كيفيت جامع از يك روش يكپارچه و هماهنگ استفاده مي كند . اين سيستم مديريتي در واقع يك فرآيند بهبود مستمر مي باشد كه سازمان را متعهد مي كند بر اينكه خود را بر اساس كيفيت مديريت كند . (فلاورجانی،1388)

مدل ژاپني 5 اس
در واقع 5 اس تكنيكي است به منظور ايجاد و حفظ محيط كاري سالم با كيفيت بالا در سازمان ، اين كلمه در واقع نشانه دهنده پنج كلمه ژاپني مي باشد . معاني معادل اين كلمات در انگليسي و نمونه هاي خاصي از آن ارائه شده است
نمونه هاي خاص مفهوم معادل انگليسي كلمه ژاپني :
دور انداختن چيزهايي بي ارزش سازماندهي Structurise seiri
بازيابي يك پرونده در 30 ثانيه روشمند كردنsystematize section
مسئوليت شخصي تميز كردن سلامت كردنsanitize seiso
شفافيت در ذخير

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید