فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به نوع فرضیه از آزمون میانگین استفاده می کنیم. جهت مشخص نمودن نوع آزمون میانگین (پارامتریک یا ناپارامتریک)، ابتدا از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم که به شرح زیر است:
جدول 4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

: توزیع داده ها نرمال است.
: توزیع داده ها نرمال نیست.
همانگونه که در جدول شماره 4-8 مشاهده می گردد از آنجاکه سطح معنی داری متغیر کمتر از 05/0 است بنابراین H0 رد شده و توزیع داده ها نرمال نیست و نمی توان از آزمون های پارامتریک مانند آزمون T دو نمونه مستقل استفاده نمود و به جای آن از آزمون من ویتنی که معادل ناپارامتریک آزمون T است استفاده می کنیم.

4-3-1-آزمون فرضيه
عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت است.
: عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت نیست.
: عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت است.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید