سرمايه گذاري و سود پرداختي بابت تامين مالي، ماليات بر درآمد، فعاليت سرمايه گذاري و فعاليتهاي تامين مالي ” طبقه بندي مي کند، و بطور واضح نشان دهنده اطلاعات مالي در قالب گروه هاي زير مي باشد[8]:
1- خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي
2- خالص وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي
3- خالص وجه نقد ناشي از ماليات بر درآمد
4- خالص وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري
5- خالص وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي
6- خالص افزايش يا کاهش در وجه نقد طي دوره
7- تطبيق مانده ابتداي دوره وجه نقد و تعيين مانده وجه نقد در پايان دوره
براي تهيه صورت جريان وجوه نقد دسترسي به اطلاعات زير ضرورت دارد[8]:
1- ترازنامه دوره جاري همراه با اقلام مقايسه اي دوره قبل
2- صورت سود و زيان براي دوره جاري
3- گردش حساب سود (زيان ) انباشته براي دوره جاري
4- ساير اطلاعات مکمل در مورد دلايل تغيير در حساب هاي ترازنامه
با توجه به مراتب فوق، انتظار بر اين است که اين صورت مالي، درجه بالايي از يکنواختي بين بنگاه هاي اقتصادي را ايجاد و اطلاعاتي را که براي مقاصد پيش بيني سودمند است ارائه، و قابليت مقايسه اين اطلاعات را افزايش دهد.
2-6- طبقه بندي اقلام در صورت جريان وجوه نقد
در گزارشگري مالي براي جلوگيري از ارائه اطلاعات انبوه، اطلاعات خروجي سيستم حسابداري، به شکل طبقه بندي و تلخيص شده ارائه مي شود[1].
در تهيه و ارائه صورت جريان وجوه نقد نيز همانند ساير صورتهاي مالي، لازم است اقلام داراي ويژگي هاي مشابه در يک گروه طبقه بندي، و اقلامي که ويژگي هاي متفاوت دارند، از يکديگر تفکيک شوند. اين اقـــدام، پردازش اطلاعات درباره دريافت ها و پرداخت هاي نقــدي ناشي از فعاليت هاي متنوع در يک واحد تجاري را فراهم مي سازد[4]. دراين راستا، صورت جريان وجوه نقد بايد منعکس کننده جريان هاي نقدي طي دوره، به ترتيب تحت سر فصل هاي اصلي زير باشد[6].

2-7- فعاليت هاي عملياتي
فعاليتهاي عملياتي عبارت از فعاليت هاي اصلي و مستمر مولد درآمدهاي عملياتي واحد تجاري است. فعاليتهاي عملياتي نشان دهنده توانايي واحد تجاري در ايجاد وجوه نقد بوده و بيانگر وجود يا عدم وجود تداوم فعاليت واحد تجاري در بلند مدت مي باشد. نمونه هايي از جريان هاي نقدي مرتبط با فعاليتهاي عملياتي به شرح زير است:
الف ـ جريان هاي نقدي ورودي
1- وجوه نقد دريافتي از مشتريان بابت فروش کالاها و ارائه خدمات
2- وجوه نقد دريافتي حاصل از حق امتياز، حق الزحمه، کارمزد و ساير درآمدهاي عملياتي
ب ـ جريانهاي نقدي خروجي
1- وجوه نقد پرداختي بابت خريد کالاها و خدمات
2- وجوه نقد پرداختي به کارکنان واحد تجاري ( شامل مزاياي پايان خدمت کارکنان )
2-8- بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي دربرگيرنده دريافت هاي حاصل از مالکيت سرمايه گذاري ها و سود دريافتي از بابت سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت بانکي و نيز پرداخت هاي انجام شده به تامين کنندگان منابع مالي است. نمونه اقلامي که تحت سرفصل ” بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي ” ارائه مي شود به شرح زير است.
الف ـ جريان هاي نقدي ورودي
1- سود سهام دريافتي ( شامل سود سهام دريافتي از شرکت هاي سرمايه پذيري که سرمايه گذاري در آن ها به روش ارزش ويژه در حساب ها انعکاس يافته است )
2- سود و کارمزد دريافتي
ب ـ جريان هاي نقدي خروجي
1- سود سهام پرداختي
2- سود و کارمزد پرداختي ( اعم از اين که به حساب دارايي منظور شده باشد يا به حساب هزينه دوره )
3- وجوه نقد پرداختي بابت هزينه تامين مالي اقساط اجاره به شرط تمليک
2-9- ماليات بر درآمد
جريان هاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها يا علي الحساب هاي پرداختي از بابت ماليات بر درآمد و يا استرداد مبالغ پرداختي از اين بابت است و پرداختهاي نقدي مربوط به ساير انواع ماليات ها ( از قبيل ماليات هاي تکليفي و ماليات هاي مستقيم وضع شده بر توليد و فروش ) در سر فصل ماليات بر درآمد منعکس نمي شود.
2-10- فعاليت هاي سرمايه گذاري
فعاليت هاي سرمايه گذاري عبارت از تحصيل يا واگذاري سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت، دارايي هاي ثابت مشهود، دارايي هاي نامشهود و نيز پرداخت و وصول تسهيلات اعطايي به اشخاص مستقل از واحد تجاري (غير از کارکنان ) مي باشد. نمونه هايي از جريانهاي نقدي مرتبط با فعاليت هاي سرمايه گذاري به شرح زير است:
الف ـ جريان هاي نقدي ورودي
1- وجوه نقد دريافتي حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت ساير واحد هاي تجاري
2- وجوه نقد دريافتي حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود
3- وجوه نقد دريافتي بابت اصل سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت بانکي
4- وجوه نقد دريافتي بابت اصل اقساط وام هاي پرداختي به اشخاص مستقل از واحد تجاري ( غير از کارکنان )
ب ـ جريانهاي نقدي خروجي
1- وجوه نقد پرداختي جهت تحصيل سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشارکت ساير واحد هاي تجاري
2- وجوه نقد پرداختي جهت تحصيل دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود
3- وجوه نقد پرداختي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت بانکي
4- وجوه نقد پرداختي بابت وام به اشخاص مستقل از واحد تجاري ( غير از کارکنان )
2-11- فعاليت هاي تامين مالي
فعاليتهاي تامين مالي عبارت از فعاليت هايي است که منجر به تغيير در ميزان و ترکيب سرمايه و استقراض هاي واحد تجاري ( به جز اضافه برداشتهاي منظور شده در محاسبه وجه نقد ) گردد. نمونه هايي از جريان هاي نقدي مرتبط با فعاليتهاي تامين مالي به شرح زير است:
الف ـ جريان هاي نقدي ورودي
1 – وجوه نقد دريافتي حاصل از صدور سهام
2- وجوه نقد دريافتي حاصل از صدور اوراق مشارکت
3- وجوه نقد دريافتي بابت تسهيلات مالي دريافتي از بانک ها
ب ـ جريان هاي نقدي خروجي
1- وجوه نقد پرداختي بابت اصل اوراق مشارکت صادره
2 – وجوه نقد پرداختي بابت اصل اقساط تسهيلات مالي دريافتي از بانک ها
3- وجوه نقد پرداختي بابت اصل اقساط اجاره به شرط تمليک
4- وجوه نقد پرداختي بابت کاهش سرمايه
2-12- روشهاي محاسبه جريان هاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي
براي گـزارشگري جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي، يکي از دو روش زير استفاده مي شود[6].
روش مستقيم
در روش مستقيم هر يک از جريان هاي ورود و خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي بطور جداگانه گزارش مي شود. به عبارت ديگر، وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي طبق روش مستقيم همانند بودجه نقدي، دريافت ها و پرداختي هاي نقدي مربوط به فعاليتهاي عملياتي را نشان مي دهد. تفاوت بين جريان هاي ورودي و خروجي وجه نقد ” جريان خالص ورود (خروج) ناشي از فعاليتهاي عملياتي ” ناميده مي شود.
روش غير مستقيم
در روش غير مستقيم، تنها خالص جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي، از طريق تعديل سود خالص گــزارش شده، بابت آثار اقلام غير نقدي موثر بر اندازه گيري سود، نشان داده مي شود.
به عبارت ديگر، جريان سود از مبناي تعهدي به مبناي نقدي، تبديل مي شود. براي انجام اين تبديل، ابتدا سود خالص منعکس مي شود وسپس به منظور:
الف) حذف تاثير برخي اقلام که در اندازه گيري سود خالص منظور شده، اما مستلزم ورود يا خروج وجه نقد نبوده اند (نظير هزينه استهلاک)
ب) احتساب تغييرات در دارايي هاي جاري (غير از موجودي نقد) و تغييرات در بدهي هاي جاري که مرتبط با چرخه عمليات واحد انتفاعي بوده و بر موجودي نقد به شکلي متفاوت از سود خالص، اثر داشته اند.
تعديلات لازم (اضافات و کسورات) که در سود خالص منعکس شده، اعمال مي گردد، تا خالص جريان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي بدست آيد.
2-13- ساختار دارايي ها
دارايي
دارايي عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راه هاي دستيابي مشروع به آن منافع که در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به کنترل واحد تجاري درآمده است. با توجه به اين تعريف، دارايي داراي چهار ويژگي اصلي است[8]:
1- داشتن حــق مالـکيت – يعني آنچه کـه تشکيل دهنده يک دارايي است خود مال نيست، بلکه ” حقوق حاصل از مالکيت ” يا ” ساير حقوق تصرف مال و استفاده از آن ” است.
2- داشتن منافع اقتصادي آتي- منافع اقتصادي آتي يک دارايي عبارت از توان بالقوه آن جهت کمک مستقيم يا غيره مستقيم به جريان وجوه نقد به واحد تجاري مي باشد.
3- معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته – دارايي بايد ناشي از معاملات يا ساير رويدادهايي باشد که در گذشته رخ داده است.
4-کنترل توسط واحد تجاري – کنترل به معناي توان به دست آوردن منافع اقتصادي و توانايي محدود کردن دستيابي ديگران به آن منافع است.
انواع دارايي ها
1- دارايي هاي جاري – دارايي هاي جاري عبارتند از وجه نقد و معادل وجه نقدي که استفاده از آن محدود نشده است، و ساير دارايي هايي که انتظار مي رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه، هر کدام طولاني تر است، يا فروخته شود يا به وجه نقد يا دارايي ديگر که نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود. طبق استاندارد هاي حسابداري، حداقل اقلامي که در صورت با اهميت بودن بايد به طور جداگانه به عنوان دارايي جاري در ترازنامه ارائه شوند، عبارتند از[8]:
الف- موجودي نقد
ب- سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت
ج- حساب ها و اسناد دريافتني تجاري و ساير حساب ها و اسناد دريافتني
د- موجودي هاي مواد و کالا
2- دارايي هاي غير جاري- دارايي هايي که از شرايط لازم براي انعکاس در سر فصل دارايي هاي جاري برخوردار نباشد، به عنوان داراييهاي غير جاري طبقه بندي مي شوند. طبق استانداردهاي حسابداري، حداقل اقلامي که بايد تحت عنوان دارايي هاي غير جاري گزارش شوند، عبارتند از:
الف- دارايي هاي ثابت مشهود
ب- دارايي هاي نامشهود
ج-سرمايه گذاري هاي بلند مدت
حال به تشريح چند مورد از اقلام دارايي ها که در اين پژوهش کاربرد دارد مي پردازيم.
وجه نقد: به موجودي نقد و سپرده هاي ديداري نزد بانک ها و موسسات مــالي اعم از ريالي و ارزي ( شامل سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بدون سر رسيد ) اطلاق مي گردد.
در مواردي که استفاده از وجه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها در صورتي مي توان آن را جزء دارايي هاي جاري منظور کرد، که مدت محدوديت حداکثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد که به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شده است، يا اين که محدوديت ظرف يک سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
سرمايه گذاري کوتاه مدت
سرمايه گذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمين شده و اجاره) افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري ) نگهداري مي کند.
سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت به دو گروه طبقه بندي مي شوند[8]:
الف) سريع المعامله در بازار- نوعي سرمايه گذاري است، که براي آن بازار فعالي که آزاد و در دسترس است، وجود دارد، به طوري که از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذير سازد، دست

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید