( DW) استفاده مي شود، در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد، در غير اين صورت مي توان از معادله خط رگرسيون مورد نظر استفاده کرد. براي آزمون دوربين واتسون فرضيه به صورت زيراست[11]:
0 =H0 😕
0 ? H1 : ?
اگر همبستگي بين خطاها با ? نشان داده شود، در اين صورت آماره دوربين واتسون به کمک رابطه زير بدست مي آيد.
DW=2(1-?)
مقدار آماره اين آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار دارد، در اين مدل وقتي که ? مثبت باشد خود همبستگي مثبت و وقتي که منفي باشد، خود همبستگي منفي وجود دارد، و در صورتيکه 0=? باشد، خود همبستگي وجود ندارد[11].
مقدارآماره هاي T ، F و DW براي هر مدل و هر دوره به شرح جدول زير توسط نرم افزار spss محاسبه مي شود.
جدول (3-1) محاسبه نوع آزمون و آماره مورد استفاده در تحقيق
نوع آماره مورد استفاده
نوع آزمون مورد استفاده
آماره F
آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون
آماره T
آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون
آماره DW
آزمون خود همبستگي خطاي رگرسيون

3-10 – خلاصه فصل
موضوعاتي که در اين تحقيق به آن توجه شده است، مربوط به تاثير تکــانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهــادار تهــــران مي باشد. فرضيه هاي مطروحه به صورت زير مي باشد.
1- بين تکانه هاي جريان وجوه نقد ( تغييرات وجوه نقد عملياتي ) با ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود ندارد.
2- بين تکانه هاي جريان وجوه نقد ( تغييرات وجوه نقد عملياتي ) با ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
جامعه آماري شامل شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 384 تا پايان سال 1386 مي باشد. نمونه تحقيق شامل 102 شرکت از شرکتهاي فعال توليدي بورس اوراق بهادار تهران طي دوره مورد تحقيق مي باشد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري حذفي استفاده گرديد، و روش تحقيق توصيفي کاربردي مبتني بر تحقيقات تجربي مي باشد.
روش تجزيه و تحليل داده ها استفاده ازمدل هاي رگرسيوني، متناسب با معادلات جريان وجوه نقد طبق بيانيه دو استاندارد حسابداري مالي ايران و بيانيه 95 (FASB)، مي باشد.
سرانجام، جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از آماره هاي F و T و آزمون دوربين واتسون (DW) استفاده شده است.

فصل چهارم

نتايج تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
درتحقيقات علمي، به خصوص تحقيقات تجربي و ميداني، تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از جامعه مورد بررسي، يکي از مهمترين بخش هاي پژوهشي محسوب مي‌شود.
اگر چه فرآيند هاي تجزيه وتحليل با توجه به نوع تحقيق، مساله تحقيق، ماهيت فرضيه ها، نوع نظريه سازي، ابزار به کار رفته براي جمع‌آوري اطلاعات متفاوت هستند. اما اين بخش از پژوهش اصلي ترين فعاليت تحقيقي پژوهشگر و جزء لاينفک هر پژوهشي است.
در فرآيند تجزيه وتحليل، داده ها هم از لحاظ مفـــهومي و هم از جنبه تجـــربي پالايش مي شوند و تکنيکهاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها و تعميم ها به عهده دارند. در واقع در اين بخش از پژوهش است، که محقق با استفاده از آزمون هاي آماري به بررسي فرضيات خود مي پردازد و در نهايت به فرضيات اوليه خود پاسخ مي دهد.
در اين پژوهش براي آزمون فرضيات، ابتدا تمام داده هاي صورت جريان وجوه نقد بر مبناي مدل جريان وجوه نقد مرتب شده اند، سپس از مدل هاي رگرسيون چند متغيره ها استفاده شده است.
4-2- آزمون فرضيه هاي تحقيق
داده هايي که مطابق با معادلات جريان وجوه نقد از طريق نرم افزار Excel جمع آوري گرديده بود، به کمک نرم افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. به منظور انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر يک از مدل هاي رگرسيون را بر اساس معادلات جريان وجوه نقد ايران وFASB، در قالب جداولي بطور جداگانه و تفکيک يافته و به صورت دوره هاي زماني کوتاه مدت و بلند مدت طي سال هاي (86-84) و در سطح اطمينان 90% (10%=) مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفت، در اين جداول اطلاعات ذيل نيزگنجانيده شده است.
1- مقدار ? محاسبه شده در دوره زماني t و t-1 و t-2نشان دهنده ضريب حساسيت يا همان شيب خط مدل است. در مدل هاي رگرسيوني، ازحاصلضرب ضريب حساسيت در مقدار عددي متغير(هاي) مستقل، ميزان تاثير متغير هاي مستقل بر روي متغير( هاي) وابسته بدست مي آيد.
2- مقدار P-Valueيا همان Sig که در واقع ميزان خطايي است که در رد فرضيه صفر بوجود مي آيد، که هر چه مقدار Sigکمتر باشد، رد فرضيه صفر ساده تر مي شود. در اين پژوهش که (10%=) است، درصورتيکه 10% Sig باشد فرض رد مي شود و فرض مقابل يعني پذيرفته مي شود، و بالعکس، که اين مقدار توسط نرم افزار Spss محاسبه شده است.
3- پذيرش(Accept) فرض يا مطابق با اطلاعات بند دو
4- مقدار محاسبه شده در ستون Lt-term( تاثير تکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه در دوره بلند مدت )، که شامل حاصل جمع ستون هاي t و t-1 و t-2 در سطح معني دار مي باشد. به عبارت ديگر، اثرات انباشته حساسيت جريان وجوه نقد در کوتاه مدت است.
بر اساس مقادير ? دردوره هاي کوتاه مدت ( صرف نظر از تاثير مثبت يا منفي آنها ) و بر حسب سطح معني دار بودن Sig (Sig %10 ) فرض يا پذيرفته مي شود، در صورتي که در هيچ يک از دوره هاي زماني کوتاه مدت فرض تأييد نگردد، به منزله تأييد فرض در دوره زماني کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود. علاوه بر اين چنانچه مقدار sig در کوتاه مدت در سطح معني دار نباشد، به منظور بيان دلايل رد آن اطلاعات مربوط به نتايج مدل رگرسيوني در نگاره مربوط به همان مدل آورده شده است.
آزمون تجربي اين تحقيق، ابتدا برروي نمونه کلي انجام گرديده است، بطور عمده در اين مرحله تأکيد بر مقايسه تأثيرات کوتاه مدت و بلند مدت جريان وجوه نقد عملياتي بر روي تأمين مالي خارجي، فعاليت هاي سرمايه گذاري به طور خاص، و مقايسه بين ساير اقلام جريان وجوه نقد به طور اعم، مي باشد. بدين ترتيب همان آزمون ها را در شرايط محدوديت مالي و عدم محدوديت مالي شرکت ها بر اساس نمونه هاي جزيي، از طريق رتبه بندي و طبقه بندي شرکتها، بر مبناي نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، به طور جداگانه انجام مي گيرد. که به ترتيب نتايج حاصل از اين آزمون هاي تجربي تشريح مي شود.

4-3- تفسير نتايج نمونه کلي
نتايج رگرسيون هاي تحقيق، براي نمونه کلي در نگاره هاي (4-1)،(4-2) و (4-3) نشان داده شده است، در واقع نگاره هاي (4-1)، (4-2) و (4-3) نتايج حاصل از داده هاي صورت جريان وجوه نقد بر مبناي مدل هاي رگرسيون پژوهش، در قالب ضرايب حساسيت، مطابق با استاندارد ايران و FASB بر روي نمونه کلي مي باشد.
به عنوان مثال در ستون سوم، ضرايب حساسيت جريان وجوه نقد در زمان t، چگونگي استفاده از يک واحد جريان نقدي ورودي در همان سال را نشان مي دهد. ضرايب متغير( هاي) جريان وجوه نقد در دوره هاي t-2 ,t-1 به ترتيب در ستون هاي دوم و اول منعکس شده است، که اين ضرايب اساساً براي تفسير جريان هاي نقدي ورودي در هر دو سال بعدي بر روي تأمين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري و ساير اقلام مي توانند کار ساز باشند. ستون آخر بر حسب Lt-term به اين سه ضرايب اضافه شده، که در مجموع تأثيرات جريان هاي نقدي ورودي تحت عنوان تأثيرات بلند مدت در يک دوره 3 ساله را نشان مي د هد، که اين ستون از حــاصل جمع ستون هاي t-1 ,t t-2 بدست آمده است، به عبارت ديگر اين ضرايب مي توانند، حساسيت هاي جريان وجوه نقد در بلندمدت را تفسير نمايند.
4-3- 1- وجوه نقد نگهداري شده12
نتايج حاصل از مدل رگرسيون وجوه نقد نگهداري شده بيان کننده حساسيت جريان وجوه نقد- وجوه نقد نگهداري شده است. نتــايج يافته ها طبق استانــدارد حسابداري مالي ايران نشان مي دهد، که در سالt شرکتها 265/1 پس انداز به ازاي هر واحد افزايش در جريان وجوه نقد عملياتي داشته اند، به عبارت ساده تر به ازاي هر واحد تغيير در جريان وجوه نقد ورودي شرکتها 265/1 تغيير در پس انداز شرکتها طي دوره جاري ايجاد شده است. به عنوان مثال، با فرض 1000 ريال تغيير در وجوه نقد عملياتي، به مانده وجوه نقد شرکت (وجوه نقد نگهداري شده)، 1265 ريال اضافه مي شود، (1265= 265/1×1000). يک بخش قابل ملاحظه اي از وجوه نقد پس انداز شده به تدريج در طي دو سال بعد مصرف شده است، به گونه اي که در سال بعد 797/0 و در سال بعدي 435/0 از وجوه نقد پس انداز شده استفاده شده است، يعني به ترتيب 795 ريال و 435 ريال از وجوه نقد نگهداري شده مصرف شده است، و در يک دوره سه ساله شرکت ها معادل 033/0 پس انداز داشته اند، يعني تغييرات وجوه نقد عملياتي، موجب شده است، که در بلند مدت در مجموع 33 ريال پس انداز وجود داشته باشد.
در حالي که نتايج داده ها طبق استاندارد FASBدرسال t نشان مي دهد که شرکت ها معادل 983/0 پس انداز داشته اند، و از وجوه نقد پس انداز شده در سال بعد معادل 892/0 مصرف شده است، و در يک دوره سه ساله شرکت ها تقريبا 091/0 پس انداز داشته اند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، که شرکت ها پس انداز وجوه نقد و تخصيص وجوه نقد نگهداري شده را بطور دائمي دنبال مي کنند.
4-3-2- سرمايه گذاري
نتايج حاصل از مدل رگرسيون کل سرمايه گذاري بيان کننده حساسيت جريان وجوه نقد عملياتي – سرمايه گذاري شرکت ها مي باشد. نتايج داده ها طبق استاندارد ايران نشان مي دهد که شرکت ها در عکس العمل به تکانه جريان وجوه نقد در سال t حدود 603/0 افزايش در سرمايه گذاري داشته اند، که ميزان آن طي دو سال بعدي در واکنش به تکانه هاي جريان وجوه نقد عملياتي دوره جاري، به ترتيب حدود 246/0 و 174/0 افزايش خواهد يافت، وتاثيرات آن در يک دوره3 ساله درمجموع023/1 افزايش رانشان مي دهد. در حاليکه نتايج داده ها طبق استاندارد FASB طي سال جاري 475/0 و در سال بعد 453/0 افزايش را نشان مي دهد. و در يک دوره 3 ساله در مجموع 928/0 افزايش دارد.

4-3-3- سود سهام
نتايج حاصل از مدل رگرسيون سود سهام بيان کننده حساسيت جريان وجوه نقد – سود سهام پرداختي شرکتها در کوتاه مدت وبلند مدت است. نتايج داده ها طبق استاندارد ايران نشان مي دهد که شرکت ها در واکنش به تکانه جريان وجوه نقد عملياتي در سال جاري 977/0 و درسال بعد420/0 افزايش در پرداخت سود سهام به دنبال دارد. در حالي که در دو سال بعدي حدود 537/0 کاهش دارند. نتايج داده ها طبق استاندارد FASB در سال جـاري و درسال بعـــدي به ترتيب 929/0 و 383/0 افزايش در پرداخت سود سهام وجود دارد، ولي در دو سال بعدي حدود 287/0 کاهش نشان مي دهد. در يک دوره 3 ساله نتايج يافته ها طبق استاندارد ايران و FASB به ترتيب 860/0 و 025/1 افزايش در پرداخت سود سهام، نشان دهنده عکس العمل شرکت ها به تکانه جريان وجوه نقد عملياتي است.
4-3-4- تامين مالي خارجي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید