نتايج حاصل از مدل رگرسيون تامين مالي خارجي نشان مي دهد که شرکت ها يک بخش بزرگي از وجوه نقد عملياتي را جهت کاهش تامين مالي خارجي مصرف مي کنند.
نتايج يافته ها طبق استاندارد ايران نشان مي دهد، هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي جايگزين497/0 تامين مالي خارجي در سال جاري شده است، بطور جالب تر، هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي، 184/1 در افزايش تامين مالي خارجي در سال بعد به شرکتها کمک مي کند، و در يک دوره سه ساله در مجموع 687/0 افزايش در تامين مالي خواهند داشت.
نتايج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان مي دهد که هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي، جايگزين 384/0 تامين مالي خارجي در دوره جاري مي شود. در حاليکه در سال بعد 262/1 در افزايش تامين خارجي به شرکتها کمک مي شود. در دو سال بعد هر واحد تغيير در وجوه نقد دوره جاري جايگزين 308/0 تامين مالي خارجي مي شود. و در يک دوره سه ساله 570/0 در افزايش تامين مالي شرکت ها موثر بوده است.
در اين مبحث مي توان به نتايجي دست يافت، از جمله اينکه شرکت هايي که از لحاظ دسترسي به بازارهاي تامين مالي خارجي با محدوديت مواجه اند. گردش بيشتر جريان وجوه نقدي عملياتي، مي تواند جايگزين مناسبي براي تامين مالي خارجي براي آنها باشد، در مواردي نيز کاهش تامين مالي خارجي در دوره جاري مي توان موجب افزايش ظرفيت تامين مالي خارجي در دوره هاي آتي گردد. نگاره يک نمونه کلي، اين موضوع را به شکل واضح تر نشان مي دهد.

4-3-5- بازده سرمايه گذاري ها وسود پرداختي بابت تامين مالي
نتايج حاصل از مدل رگرسيون بازده سرمايه گذاري ها، نشان دهنده حساسيت جريان وجوه نقد عملياتي – بازده سرمايه گذاري ها و سود سهام پرداختي بابت تامين مالي است. که به ازاي هر واحد افزايش در جريان وجوه نقدعملياتي 647/0 بازده سرمايه گذاري ها در دو سال بعد در عکس العمل به تکانه جريان وجوه نقد عملياتي، افزايش مي يابد و در يک دوره سه ساله همان 647/0 افزايش دارد، ضمناً بازده سرمايه گذاري ها در محدوده زماني تحقيق هيچگونه تغييراتي در دوره جاري و دوره بعد در عکس العمل به جريان وجوه نقد عملياتي نخواهد داشت.
4-3-6- ماليات بر درآمد
نتايج حاصل از مدل رگرسيون ماليات بر در آمد، بيان کننده حساسيت جريان وجوه نقد عملياتي – ماليات بر درآمد است، به گونه اي که به ازاي هر واحد تغيير در جريان وجوه نقد عملياتي موجب افزايش ماليات بر درآمد به ميزان 795/0 در دوره جاري مي شود. که در مجموع دوره سه ساله به همين ميزان تاثير خواهد داشت، ضمنا تغييرات در جريان وجوه نقد عملياتي صرفا?? بر ميزان افزايش ماليات بر درآمد دوره جاري موثر است.
نتايج حاصل از مدل هاي رگرسيون بر روي داده هاي نمونه کلي، به شرح زير درنگاره (4-1) بيان شده است.

نگاره 4-1 : نتايج مدل هاي رگرسيون بر روي نمونه کلي
FASB
1RAN
مدل
LT-Term

86
85
84
LT-Term
86
85
84

091/0
983/0
892/0-
082/0
033/0
265/1
797/0-
435/0-
Cash? holding

000/0
000/0
683/0

000/0
001/0
070/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H1
Accept
928/0
475/0
453/0
109/0
023/1
603/0
246/0
174/0
Investment

000/0
000/0
245/0

000/0
001/0
023/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H1
Accept
025/1
929/0
383/0
287/0-
860/0
977/0
420/0
537/0-
Dividend

000/0
000/0
000/0

000/0
007/0
001/0
p-value

H1
H1
H1

H1
H1
H1
Accept
570/0-
384/0
262/1-
308/0
687/0-
497/0
184/1-
051/0
Ex- Finance

000/0
000/0
098/0

000/0
000/0
790/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H1
H0
Accept

647/0
083/0
160/0
647/0
Investments Yield

544/0
523/0
000/0
P- Value

H0
H0
H1
Accept

795/0
795/0
048/0-
042/0-
Income-tax

000/0
648/0
703/0
P- Value

H1
H0
H0
Accept

4-3-7- طبقه بندي تامين مالي خارجي
جهت بررسي دقيق تر مدل رگرسيون تامين مالي خارجي به دليل اهميت بنيادي آن در بين شرکت ها، بطور کلي تامين مالي خارجي به تامين مالي بدهي و تامين مالي حقوق صاحبان سهام طبقه بندي مي شود. منظور از تامين مالي بدهي، ايجاد بدهي از طريق استقراض ( تسهيلات مالي دريافتي ) است، و تامين مالي حقوق صاحبان سهام، از طريق افزايش سهام سرمايه مالکانه صورت مي گيرد.
جهت انعکاس تاثير تامين مالي بدهي و تامين مالي حقوق صاحبان سهام، مدل هاي رگرسيون آنها بطور جداگانه مورد آزمون قرار مي گيرد، که نتايج هر يک را به شرح زير بيان مي شود.
4-3-7-1- تامين مالي بدهي
نتايج حاصل از مدل رگرسيون تامين مالي بدهي، بيان کننده حساسيت هاي جريان وجوه نقد عملياتي – تامين مالي بدهي است. نتايج داده ها طبق استاندارد ايران نشان مي دهد، هر واحد افزايش در جريان وجوه نقد عملياتي، جايگزين 498/0 تامين مالي بدهي در سال جـــاري شده است. و به ازاي هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي، 147/1 در افزايش تامين مالي بدهي در سال بعد به شرکتها کمک مي کند و در يک دوره سه ساله در مجموع 649/0 افزايش در تامين مالي بدهي خواهند داشت.
نتايج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان مي دهد که هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي، جايگزين 332/0 تامين مالي بدهي در دوره جاري مي شود، در حاليکه در سال بعد 260/1 درافزايش تامين مالـــي بدهي به شرکت ها کمک مي شود، ودر دو سال بعد هر واحد تغيير در وجوه نقد، جايگزين 368/0 تامين مالي بدهي مي شود، و در يک دوره سه ساله 560/0 در افزايش تامين مالي بدهي شرکتها موثر بوده است.
4-3-7-2- تامين مالي حقوق صاحبان سهام
نتايج حاصل از مدل رگرسيون تامين مالي حقوق صاحبان سهام بيان کننده حساسيت هاي جريان وجوه نقد عملياتي – تامين مالي حقوق صاحبان سهام است، نتايج داده ها طبق استاندارد ايران، نشان مي دهد هر واحد افزايش در جريان وجوه نقد عملياتي، جايگزين 361/0 تامين مالي حقوق صاحبان سهام در دوره جاري شده است. و به ازاي هر واحد افزايش در وجوه نقد عملياتي 925/0 در افزايش تامين مالي حقوق صاحبان سهام در دو سال بعد به شرکتها کمک مي کند، و در يک دوره سه ساله شرکتها در مجموع 564/ 0 افزايش تامين مالي حقوق صاحبان سهام خواهند داشت.
نتايج يافته هــا طبق استـاندارد FASB، نشان مي دهد که هـر واحــد افزايش در وجـــــوه نقـد عملياتي، جايگزين 427/0 تامين مالي حقوق صاحبان سهام در دوره جــــاري مي شود، در حاليکه در سال بعد 813/0 در افزايش تامين مالي حقوق صاحبان سهام به شرکت ها کمک مي شود، و در يک دوره سه ساله 386/0 در افزايش تامين مالي حقوق صاحبان سهام شرکتها موثر بوده است.
نتايج حاصل ازمدل هاي رگرسيون تامين مالي بدهي و تامين مالي حقوق صاحبان سهام برروي داده هاي نمونه کلي، درنگاره (4-2) بيان شده است.
نگاره 4-2 : نتايج رگرسيون بر روي نمونه کلي – حساسيت هاي جريان وجوه نقد تامين مالي بدهي حقوق صاحبان سهام
FASB
IRAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

560/0-
332/0
260/1-
368/0
649/0-
498/0
147/1-
207/0
-Debt Finance

001/0
000/0
062/0

000/0
000/0
322/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H1
H0
Accept
386/0-
427/0
813/0-
046/0-
564/0-
361/0
391/0-
925/0-
-Equity Finance

000/0
000/0
848/0

009/0
118/0
000/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H0
H1
Accept

4-3-8- مخارج سرمايه اي
نتايج حاصل از مدل رگرسيون مخارج سرمايه اي بيان کننده حساسيت جريان وجوه نقد- مخارج سرمايه اي است، نتايج داده ها طبق استاندارد ايران نشان مي دهد که به ازاي هر واحد تغيير در وجوه نقد عملياتي، مخارج سرمايه اي با افزايش 791 /0 در سال بعد نسبت به تکانه جريان وجوه نقد، عکس العمل نشان داده است. و در مجموع سه سال شرکت ها همان 791/0 افزايش در مخارج سرمايه اي داشته اند.
نتايج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان مي دهد که به ازاي هر واحد تغيير در وجوه نقد عملياتي حدود287/0 کاهش در مخارج سرمايه اي در دوره جاري صورت گرفته است. در حاليکه به ازاي هر واحد تغيير در وجوه نقد عملياتي، شرکتها در سال بعد 892/0 افزايش درمخــارج سرمايه اي داشته اند، و در مجموع سه سال 605/0 افزايش در مخارج سرمايه اي، نسبت به تکانه جريان وجوه نقد عکس العمل نشان داده اند.
نتايج مدل رگرسيون مخارج سرمايه اي بر روي داده هاي نمونه کلي، در نگاره (4-3) بيان شده است.
نگاره 4-3 : نتايج رگرسيون بر روي نمونه کلي – حساسيت جريان وجوه نقد مخارج سرمايه اي
FASB
IRAN
مدل

Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

605/0
287/0-
892/0
113/0-
791/0
148/0-
791/0
233/0
Capex

003/0
000/0
590/0

164/0
000/0
244/0
P- Value

H1
H1
H0

H0
H1
H0
Accept

4-4- تأثيرات کوتاه مدت در مقايسه با بلند مدت
تأکيد بر تفاوت هاي مهم بين تأثيرات کوتاه مدت و بلند مدت مي تواند سود مند باشد، به همين منظور در اين تحقيق، تفاوت هاي مهم اين تأثيرات را به اختصار و مفيد دنبال مي شود. ستون سوم نگاره (4-1) طبق استاندارد ايران پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمين مالي خارجي شرکتها در کوتاه مدت را نشان مي دهد، کل مبلغ وجوه استفاده شده اين دو 754/1 براي هر واحد تکانه جريان وجوه نقد عملياتي است، ( 489/0 + 265/1) با توجه به نتايج رگـرسيون ها در نمونه کلي مي توان دريافت که شرکتها در عکس العمل به تکانه هاي جريان وجوه نقد در کوتاه مدت به طور عمده به پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمين مـالي خارجي ( کاهش تأمين مالي بدهي ) تمايل دارند. در واقع شرکتها در عکس العمل به تکانه هاي جريان وجوه نقد با پس انداز کردن وجوه نقد و کاهش دادن بدهي، سياست هاي ضربه گير را براي تعديل يا جذب تکانه هاي برون زا بکار مي برند. هر چند نتايج تحقيق بيانگر تفاوت تأثيرات کوتاه مدت در مقايسه با بلند مدت است، اما در اين تحقيق تأکيدي بر چنين چيزي نيست، ولي آنچه در اين رابطه آشکار مي باشد، اين است که شرکتها پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمين مالي را در کوتاه مدت، و ارتقاء تأمين مالي خارجي را در بلند مدت دنبال مي کنند، تأثيرات بلند مدت در طي دو سال نشان مي دهند که شرکتها منابع خود را افزايش مي دهند، و وجوه نقد پس انداز شده را تنها بر روي سرمايه گذاري مصرف مي کنند. در رابطه با تأمين مالي حقوق صاحبان سهام، واکنش سريع شرکتها به جريان نقدي ورودي ( وجوه نقد حاصل از عمليات ) کاهش بدهي است.
بطور خلاصه، از نمونه کلي مي توان دريافت که شرکتها، پس انداز وجوه نقد، کاهش تأمين مالي خارجي، و سرمايه گذاري منطقي را در کوتاه مدت در واکنش به تکانه جريان وجوه نقد دنبال مي کنند. و در بلند مـدت سرمايه گذاري بيشتر، تقويت وجـــوه نقد و تامين منابع مــالي خارجي جديد را افزايش مي دهند. در اين راستا، شرکتها براي بهبود گردش وجوه نقد بالاتر و تأمين مالي خارجي جديد و بهبود نقد ينگي تلاش مي کنند به بازار هاي مالي جديد دست يابند.
4-5- محدوديت مالي در مقايسه با عدم محدوديت مالي شرکت ها
همانطور که قبلاً بحث شد، تحقيق موجود جهت اندازه گيري حساسيت جريان وجوه نقد، چندين مفهوم هدفمند را دنبال مي کند، در اين تحقيق، راجع به اينکه چگونه حساسيت هاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید