ر پرداخت سود سهام)، عدم برداشت از پس اندازها و پايين بودن ارزش دفتري دارايي ها تعريف شده است.در شرايطي که شرکتها موانع فوق الذکررا نداشته باشند، بيانگر عدم محدوديت مالي است[22]. بنا براين انتخاب مدلي مناسب براي استفاده از تغييرات وجوه نقد ناشي از تکانه وجه نقد که سازگار با شرايط فوق باشد، مي تواند تعيين کننده باشد. لذا تحقيق حاضر درصددآن است که مدلي را معرفي نمايد که بيانگر نحوه ي تخصيص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکت ها يا همان رفـتار شرکت ها در شرايط محدوديت و عدم محدوديت مالي بر روي سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي و به طور کلي بر روي ساختار دارايي و سرمايه شرکت ها باشد.
1-7- قلمرو تحقيق
هر تحقيقي بايد داراي قلمرو و دامنه مشخصي باشد، تا محقق در تمامي مراحل پژوهش، بر موضوع تحقيق احاطه كافي داشته باشد، و بتواند نتايج حاصل از نمونه را براي جامعه تعميم دهد.

قلمرو موضوعي تحقيق
اين تحقيق به بررسي تاثير تكانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني اين تحقيق از سال 1384 تا پايان سال 1386 را در بر مي گيرد.
قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني اين تحقيق، شركتهاي سهامي (عام) پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران مي باشد.

1-8- تعريف واژه ها و اصطلاحات
صورت جريان وجوه نقد
يكي از صورتهاي مالي اساسي است كه در آن تغييرات در وضعيت مالي نشان داده مي شود، يعني نشان دهنده جريان هاي ورود وجه نقد و جريان هاي خروجي وجه نقد مي باشد [4].
فعاليتهاي عملياتي
نشان دهنده آثار وجوه نقد رويدادها و معاملات موثر بر تعيين سود خالص مي باشد، يعني شامل درآمد ها و هزينه هاي نقدي مي باشد.
فعاليتهاي سرمايه گذاري
بيانگر آثار وجوه نقد رويدادها و معاملات مربوط به دارايي ها مي باشد و مشتمل بر جريان ورود و خروج وجه نقد ناشي از اين مبادلات است.
فعاليتهاي تامين مالي
برآثار وجوه نقد رويدادها و مبادلات مربوط به استقراض و ساير بدهيها و حقوق صاحبان سهام تاكيد دارد.
تامين مالي خارجي
منظور از تامين مالي خارجي، تامين مالي با استفاده از منابع خارج از موسسه است، در اين تحقيق، تامين مالي خارجي به تامين مالي بدهي و تامين مالي حقوق صاحبان سهام تقسيم شده است.
تامين مالي بدهي
تامين مالي بدهي ( تامين مالي از طريق استقراض ) به عنوان انتشار خالص بدهي کوتاه مدت و بلند مدت تعريف شده است.

تامين مالي حقوق صاحبان سهام
تامين مالي حقوق صاحبان سهام ( تامين مالي از طريق افزايش سهام سرمايه مالکانه )، به عنوان انتشار حقوق صاحبان سهام بعلاوه ديگر فعاليتهاي تامين مالي تعريف شده است.
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي
در برگيرنده دريافتي هاي حاصل از مالكيت سرمايه گذاري ها و سود دريافتي از بابت سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت و نيز پرداخت هاي انجام شده به تامين كنندگان منابع مالي است.
طبق بيانيه شماره 95 (FASB)، اين بخش تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمي شود بلكه بازده سرمايه گذاريها را در گروه فعاليتهاي عملياتي و سود سهام پرداختي (سود سهام نقدي) را در گروه فعاليتهاي تامين مالي منظور نموده است.
ماليات بر درآمد
وجوه پرداختي بابت ماليات بر درآمد و استرداد مبالغ پرداختي از بابت ماليات بر درآمد در اين طبقه قرار مي گيرد. در بيانيه شماره 95(FASB)، ماليات بر درآمد تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمي شود، بلكه به صورت جداگانه جزئي از فعاليتهاي عملياتي انعكاس مي يابد[4].

تغييرات در وجوه نقد نگهداري شده
نشانه تغيير در وجوه نقد نگهداري شده است، يعني به عنوان خالص افزايش يا کاهش در وجوه نقد (مابه التفاوت مانده وجه نقد در ابتدا و پايان دوره) تعريف شده است. معمولاً وجوه نقد نگهداري شده به دليل تکانه هاي جريان وجوه نقد، تقويت مي شود.
سود سهام
به عنوان سود سهام پرداختي (نقدي) تعريف شده است.
مخارج سرمايه اي
مخارجي که صرف تعويض و بهسازي دارايي مي شود و به افزايش ظرفيت يا عمر اقتصادي دارايي و يا بهبود اساسي در کيفيت بازدهي منجر مي گردد، چنانچه مبلغ آن با اهميت باشد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و به حساب دارايي مربوط منظور مي شود. داشتن ” منافع آتي ” ويژگي تمامي مخارجي است، که به عنوان مخارج سرمايه اي يا دارايي محسوب مي شود. بنابراين مخارج مربوط به تعميرات و نگهداري، تعويض و بهسازي، گسترش و الحاق، جابجايي و نصب مجدد، در صورتي که به افزايش ظرفيت يا عمر اقتصادي دارايي و يا بهبود اساسي در کيفيت توليدي منجرگردد و مبلغ آن با اهميت باشد به عنوان مخا رج سرمايه اي به حساب دارايي مربوط منظور مي گردد[1].

فصل دوم

ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه
حسابداري به عنوان يک سيستم اطلاعاتي، بايستي به صورت کارا، اطلاعات صحيح و به موقع را در اختيار استفاده کنندگان قرار دهد، تا آنها از اين اطلاعات به عنوان مبنايي براي تصميم گيري هاي خود استفاده نمايند. اطلاعات اين سيستم زمـــاني مفيد و اثر گذار خواهد بود، که با شيوه ي قاعده مندي تهيه شده باشند.
ترازنامه منعکس کننده ساختار مالي يک بنگاه در يک مقطع زماني است. صورت حساب سود و زيان نيز عملکرد مالي بنگاه را در طي يک دوره زماني نشان مي دهد. صورت گردش وجوه نقد، مديريت وجوه نقد را ارائه مي نمايد. جريان هاي ورود و خروج وجه نقد يک واحـد انتفاعي جزء اساسي ترين رويدادهايي است که شالوده بسياري از تصميم گيري ها و قضاوتهاي سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و برخي ديگر از گروه ها ي عمده استفاده کننده از اطلاعات مالي درباره آن واحد انتفاعي را تشکيل مي دهد.
از آنجايي که استفاده کنندگان برون سازماني نمي توانند مستقيماً اطلاعات مالي مشخصي را از واحد تجاري خواستار شوند، ناگزير بايد به صورت هاي مالي اساسي با توجه به کليه هدفها، مفاهيم، ويژگي ها و محدوديتهاي آن اتکاء کنند، در چنين شرايطي سازمان بورس اورا ق بهـــادار مي تواند نيازهاي اطلاعاتي اين قشر از استفاده کنندگان را تامين نمايد.

2-2- اهداف گزارشگري مالي
اهداف گزارشگري مالي، از نيازها و خواسته هاي استفاده کنندگان خــارجي سرچشمه مي گيرد. هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضعيت عملکرد واحد تجاري براي اشخاص خارج از واحد تجاري، جهت کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهاي مالي اساسي است، که محصول نهايي فرآيند حسابداري و گزارشگري مـــالي محسوب مي شود[1].
اگـر کليه استفاده کنندگان خارجي نيازها و علايق يکساني مي داشتند، بيان و توصيف هدف هاي گزارشگري مالي خارجي آسان تر بود، اما چنين نيست و نيازها و علايق اين گروه از استفاده کنندگان بسيار متفاوت وگوناگون است. در حال حاضر گزارشگري مالي بر نياز هاي اطلاعاتي برخي از استفاده کنندگان تاکيد بيشتري دارد. به عنوان مثال، در گزارشگري مالي فعلي بر نيازها و خواسته هاي کساني که منابع مالي خود را قبلاً در واحد تجاري بکار انداخته اند، بيشتر از نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، توجه شده است [1]. اهداف گزارشگري مالي به طور خلاصه درنمودار زير منعکس شده است[5].

نمودار(1-2): اهداف گزارشگري مالي

2-3- نقش صورت هاي مالي در تحقق اهداف گزارشگري مالي
براي تحقق اهداف گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد، که اين نيز مستلزم تهيه و ارائه چندين صورت مالي است. به عبارت ديگر، هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي کند که مجموعه ي کاملي از چندين صورت مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يکديگر ارائه شود[1].
هر يک از صورت هاي مالي به صورت جداگانه و همچنين صورت هاي مالي اساسي در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگري مالي نقش دارند. علاوه بر اين، نقش اجزاي تشکيل دهنده هر يک از صورت هاي مــالي اساسي را در تامين هدف هاي مزبور نبايد ناديده گرفت. هريک از صورت هاي مالي، اطلاعات خاص و متفاوتي را ارائه مي دهند[2].
در حــال حاضر براي تحقق اهداف گزارشگري مالي، صورت هاي مالي اساسي زير، تهيه وارائه مي شود[4]:
1- ترازنامه: منابع اقتصادي (دارايي ها )، تعهدات اقتصادي (بدهي ها) و علايق سهامداران، يا مالکين ( حقوق صاحبان سرمايه ) را در يک مقطع زماني مشخص گزارش مي کند.
2- صورت سود زيان: نتايج حاصل از عمليات و فعاليت يک واحد تجاري را در طي يک دوره معين نشان مي دهد.
3- صورت سود و زيان جامع: افزايش يا کاهش در حقوق صاحبان سرمايه، از بابت درآمد ها و هزينه هاي مختلف شناسايي شده دوره، اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته را نشان مي دهد.
4- صورت جريان وجوه نقد: صورت جريان وجوه نقد، مبالغ وجوه نقد کسب شده و مصرف شده طي يک دوره زماني مشخص را نشان مي دهد.
2-4-اهداف گزارشگري مالي وصورت جريان وجوه نقد
واحـدهاي تجــاري وجوه نقد خود را اساساً به خاطـر دستيابي به وجوه نقد بيشتر درمنابع غير نقدي سرمايه گذاري مي کنند. ميزان موفقيت يا شکست عمليات يک واحد تجاري را مي توان از طريق نسبت ” مقدار فزوني يا کاستي وجوه نقد برگشت شده از سرمايه گذاري، به وجوه نقد به کار رفته در سرمايه گذاري ” محاسبه نمود[15].
اعتقاد بر اين است که اطلاعات مربوط به صورت جريان وجوه نقد بايد براي استفاده کنندگان اطلاعات مالي، در درک بهترعمليات، ارزيابي فعاليتهاي مالي، سنجش نقدينگي و توان واريز بموقع بدهيها، تفسير اطلاعات مربوط به سود آوري و نهايتاً ارزيابي فعاليتهاي تامين مالي و سرمايه گذاري واحدهاي تجاري، از راههاي زير سودمند واقع شود [6].
1- کمک مستقيم به ارزيابي دورنماي آتي گردش وجوه نقد
2- کمک به شناسايي ارتباط بين سود خالص و خالص گردش وجوه نقد
3- بهبود قابليت مقايسه اطلاعات منعکس در گزارشگري مالي
4- فراهم کردن اطلاعات مربوط به کيفيت سود حسابداري
2-5 – صورت جريان وجوه نقد
يکي از تحـــولات حسابـداري که در سال هاي اخـير مـورد توجه قــرار گرفته، لـزوم تهيه ” صورت جريان وجوه نقد ” به عنوان يکي از صورت هاي مالي اساسي توسط واحدها ي تجاري است.
به عقيده مورخين حسابداري صورت جريان وجوه نقد، نخستين بار توسط ويليام مورس کل اولين تئوريسين حسابداري آمريکا مطرح شده است. وي تغييرات مانده ابتدا و پايان دوره ترازنامه را تجزيه و تحليل کرد، و نتيجه آن را در گزارشي تحت عنوان ” از کجا آمده و در کجا مصرف شده ” ارائه نمود[16].
از اين منظرکه داده هاي صورت جريان وجوه نقد، تغييرات در ساير صورتهاي مالي را در طي يک دوره حسابداري گزارش مي کند، پرداختن به اين موضوع جايگاه ويژه اي در حسابداري و مديريت مالي دارد. در ايران نيز طبق تصميمات کميته فني سازمان حسابرسي، صورت جريان وجوه نقد از اول بهمن ماه سال 1375 جزء صورتهاي مالي شد، در نتيجه از تاريخ ياد شده، مشمول اظهار نظر حسابرسان مستقل قرار گرفت [2].
اين گــزارش جريان هاي ورودي و خروجي وجــوه نقد را در پنچ بخش ” فعاليتهاي عملياتي، بازده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید