جزء نمونه آماري لحاظ شده اند. و آن دسته از شرکت هاي جامعه آماري که اين شرايط را نداشته اند، از نمونه آماري حذف شده اند. شرايط مذکور به شرح زير مي باشد:
1- شرکتها در دوره زماني 1384 تا پايان سال 1386 به طور مداوم در بورس فعاليت داشته باشند.
2- اطلاعات کامل شرکتها در بخش تعريف متغير ها بايد در دسترس باشد.
3- شرکتها نبايستي سال مالي خود را طي دوره هاي مورد نظر تغيير داده باشند.
4- فعاليت آنها توليدي باشد.
از بين شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس از سال 84 تا پايان سال 86 تعداد 102 شرکت با توجه به محدوديت هاي ياد شده واجد شرايط عضويت در نمونه آماري بودند، که اطلاعات مورد نيازآن شرکت ها جهت آزمون فرضيه پژوهش جمع آوري شد. نتايج بدست آمده از نمونه آماري قابل تعميم به کل شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره مورد آزمون ( از سال84 تا پايان سال 1386 ) مي باشد، نام و اطلاعات کامل شرکت هاي انتخاب شده به انضمام نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها دردو لوح فشرده ارائه خواهد شد.

3-7- روش گرد آوري داده ها
منبع جمع آوري داده هاي مورد نياز اين تحقيق، صورت هاي مالي شرکت ها بوده است. داده هاي مورد نياز جهت محاسبه متغير ها ي اين تحقيق از طريق بانک هاي اطلاعاتي رايانه اي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است. داده هاي جمع آوري شده پس از اصلاحات و طبقه بندي لازم بر اساس متغيرهاي مورد بررسي، وارد رايانه شده است، هم چنين از نرم افزارExcel براي کنترل ورود داده ها به رايانه و انجام برخي از محاسبات، و از نرم افزار Spss براي تجزيه و تحليل داده ها، استفاده گرديده است.
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها
بر اساس طرح تجربي پژوهش، نخست اجزاي اصلي تشکيل دهنده صورت جريان وجوه نقد، مطابق با بيانيه شماره 95(FASB)، برحسب ” معادله جريان وجوه نقد ” بيان مي شوند، سپس اجزاي اصلي تشکيل دهنده صورت جريان وجوه نقد، مطابق با بيانيه شماره دو استاندارد حسابداري مالي ايران ( شکل توسعه يافته معادله جريان وجوه نقد FASB )، دنبـال مي شود. لازم به ذکر است که معادله جريان وجوه نقد، کاربرد رگرسيون هاي طرح تجربي پژوهش را آسان مي سازد. به همين منظور، ابتدا معادله جريان وجوه نقد بر اساس (FASB) و سپس بر مبناي بيانيه شماره دو استاندارد حسابداري مالي ايران، به ترتيب تشريح مي شوند.
الف) – معادله جريان وجوه نقد ( مطابق با بيانيه شماره 95 ( FASB
معادله(1) جريان وجوه نقد عملياتي = تامين مالي خارجي- سود سهام+ سرمايه گذاري + تغييرات وجوه نقد نگهداري شده
سمت چپ معادله (1) شامل چهار نوع استفاده از وجوه نقد است. وجوه نقدي که بطور عمده در اضافه کردن مانده وجوه نقد، فعاليت هاي سرمايه گذاري، پرداخت سود سهام (نقدي) وکاهش تامين مالي خارجي استفاده شده است. و در سمت راست معــادله (1) جـــريان وجـوه نقد عمـلياتي (ocf)نشان داده شده است، که به عنوان منبع وجوه نقد مورد توجه قرار مي گيرد. در اين طرح تحقيقاتي، وجوه نقد عملياتي (ocf) به عنوان منبع وجوه نقد استفاده شده است، زيرا هدف تحقيق، محاسبه انواع تخصيص هاي شرکت براي وجوه نقد حاصل از تکانه هاي جريان وجوه نقد، جهت چهار نوع استفاده نشان داده شده در سمت چپ معادله (1) است [21].
در اولين بررسي سيستم معادلات، تخصيص همزمان چهار نوع استفاده از جريان وجوه نقد به شرح زير نشان داده مي شود.
معادله(2)
معادله(3)
معادله(4)
معادله(5)
تفسيري که معمولاً ضرايب جريان وجوه نقد عملياتي دارد، ثبت کردن حساسيت هاي جريان وجوه نقد در استفاده از وجوه نقد است. حساسيت جريان وجوه نقد، براي تمام متغيرهاي سمت چپ نمي توان صفر باشد. به عبارت ديگر مقدار ضرايب ocfيا همان بتاها براي تمام متغيرهاي معادلات (5-2) صفر نمي باشد. نکته ديگر اينکه مقادير تمام متغير هاي وابسته معادلات (5-2) بايد از معادله جريان وجوه نقد تبعيت کنند. زيرا تمام داده ها از صورت جريان وجوه نقد هستند [22].
براي آزمون تاثير تکانه هاي جريان وجوه نقد، اين طرح تجربي شامل رگرسيون هاي چند متغيره زير است.
معادله (6) معادله(7)
معادله (8)
معادله ( 9)
معادله (10)

در اينجا متغير(هاي) مستقل اصلي، منابع وجوه نقد عملياتي و و است، و متغير (هاي) وابسته مقادير سمت چپ معادلات 10- 6 مي باشد.
به معادله (10) براي روايي (اعتبار) معادله جريان وجوه نقد نيازي نيست، اما موجب افزايش درک بهتر، نسبت به مخارج سرمايه اي (capex) تخصيص يافته طي دوره مورد پژوهش مي شود.
در واقع ضرايب جريان وجوه نقد معادلات (10-6) بيان کننده اين است، که چگونه با وجوه نقد ورودي اضافي اين دوره ( ناشي از تکانه وجوه نقد عملياتي ) براي يک استفاده خاص از جريان وجوه نقد يک و دو سال بعد برخورد مي شود، براي مثال معادله (7) بررسي مي شود. ضريب 22? معمولاً به عنوان تاثير وجوه نقد در سال قبل بر روي سرمايه گذاري اين دوره، تفسير شده است. آن تفسير مي تواند اين باشد، که اگر شرکت ها وجوه نقد اضافي در اين سال داشته باشند، چگونه آن را بر روي سرمايه گذاري سال بعد مصرف مي کنند. به طور مشابه ضريب 23? به عنوان اينکه چگونه شرکتها، اگر وجوه نقد اضافي در اين سال داشته باشند در دو سال بعد بر روي سرمايه گذاري مصرف کنند.
ضرايب 2j? و 3j? و 4j? براي j=2ياj=3 خالص تاثير وجوه نقد در دوره t-1يا t-2 بر روي سرمايه گذاري، پرداخت سود سهام و کاهش تامين مالي خـــارجي به ترتيب در دوره t ثبت مي شود.
براي مثال اگر جريان نقدي ورودي در دوره t-1منتهي به افزايش بدهي تامين مالي خارجي براي مسير هاي بالا در دوره tشود، پس ضريب0 42? است.
سرانجام، توجه کردن به علامت منفي براي ضرايب 12? و13 ? در معادله وجوه نقد نگهداري شده (معادله6) دلالت بر رفتار پس انداز نکردن و تخصيص زودگذر مانده وجوه نقد هستند. اگر وجوه نقد اضافي در t-1يا t-2باعث افزايش خـــالص در ترکيــب مصرف بر روي سرمايه گذاري، سود سهام و کاهش تامين مالي خارجي در دورهt شود، شرکت نبايد پس انداز نمايد، زيرا وجوه نقد نگهداري شده را بايد براي تخصيص هاي ذکر شده مصرف نمايد [22].
علاوه بر اين تحقيق، تامين مالي خارجي را به تامين مالي بدهي ‌( تامين مالي از طريق استقراض ) و تامين مالي حقوق صاحبـان سهام ( تاميـن مالي از طريق افزايش سهام سرمايه مالکانه ) تقسيم کرده است ، که معادلات آنها به ترتيب عبارتند از:

ب)- معادله جريان وجه نقد( مطابق با بيانيه شماره 95 استاندارد حسابداري ايران )
معادله (11)
+ تامين مالي از منابع خارجي – سودسهام + سرمايه گذاري + تغييرات وجوه نقد نگهداري شده
جريان وجوه نقدعملياتي= ماليات بر درآمد + بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي
همانطور که ملاحظه مي شود، معادله (11) در واقع شکل توسعه يافته معادله (1) جريان وجوه نقد بيانيه شماره 95 (FASB)مي باشد، که دليل آن سه بخشي بودن صورت جريان وجوه نقد، طبق استانـدارد FASB و پنچ بخشي بودن صورت جريان وجوه نقد، مطابق با استاندارد حسابداري ايران است. در اين راستا، چهار مدل رگرسيون از معادله جريان وجوه نقد (معادله9- 6) به انضمام مدل رگرسيون مخارج سرمايه اي (معادله10) ايران، مشابه مدل هاي رگرسيون معادله جريان وجوه نقد(FASB) مي باشد. دو مدل باقيمانده نيز به شرح زير ( معادلات 12و13 ) طراحي شده است.
معادله (12)
معادله (13)
به کمک هر يک از مدل هاي رگرسيون (13- 6) و بر مبناي پنج بخشي بودن صورت جريان وجوه نقد بر اساس استاندارد ايران و مطابق با سه بخشي بودن صورت جريان وجوه نقد (FASB) مي توان تاثير تکانه هاي جريان وجوه نقد بر روي ساختار سرمايه و دارايي را مورد آزمون قرار داد.
به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق مراحل زير اجرا خواهد گرديد.
1- تکانه هاي جريان وجه نقد ( تغييرات در وجه نقد عملياتي ) به عنوان متغير ( هاي) مستقل (ocft-2 ,ocf t-1,ocft) و وجوه نگهداري شده، سرمايه گذاري، سود سهام، تأمين مالي خارجي، بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي وماليات بر درآمد به عنوان متغيير(هاي) وابسته در فاصله زماني ( 1386 – 1384) در نظر گرفته شده است.
2- مشخص نمودن تأثير تکانه هاي جريان وجوه نقد بر ساختار دارايي و سرمايه با توجه به ضريب ? محاسبه شده در معادله رگرسيون چند متغييره در دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت بر حسب نمونه کلي و نمونه هاي جزيي در شرايط محدوديت مالي و عدم محدوديت مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره هاي زماني 1384 – 1386 و استخراج نتايج آزمون تجربي داده ها، و ارائه يافته ها در قالب جداولي که شرح آن بعداً بدنبال خواهد آمد.
3-9- آماره هاي آزمون فرضيه ها
براي اعتبار بخشيدن به نتايج حاصل از تحقيق، بايستي فرضيه هاي تحقيق را با استفاده از آزمون هاي آماري، مورد تست و آزمون قرارداد. آمـــاره هاي تست اين فرضيات شامل موارد زير مي باشد.
الف – آماره F
براي آزمون معنا دار بودن معادله خط رگرسيون، از آماره F استفاده مي شود. در معادله رگرسيون چند متغيره، چنانچه رابطه اي ميان متغير وابسته و متغير مستقل وجود نداشته باشد، بايد تمام ضرايب متغير هاي مستقل در معادله، مساوي صفر باشند[12].
k = 0 ?2 = …= ? 1=?H0 :
(حداقل يکي از آنها غير صفر است) H1 : ?i ? 0 i = 1,2, …,m
اگر در سطح اطمينان 90/0 ، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسيون، بزرگتر از مقدار F به دست آمده از جدول باشد، فرض H0 رد مــي شود و در غيــر اين صـورت فرض H0 پذيرفته مي شود.

ب – آماره T
از آماره t براي آزمون فرضيه در باره هر يک از ضرايب جزيي رگرسيون به کار برده مي شود، فرضيه هاي آزمون به صورت زير بيان مي گردد[12]:

ضريب جامعه صفر است 0 =H0 : ?i
ضريب جامعه مخالف صفر است 0 ? H1 : ?i
براي آزمون اين فرض، از آماره با سطح اطمينان 90% استفاده مي شود. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحراني t در يک سطح معني دار تجاوز کند، فر ضيه صفر رد مي شود، و در غير اين صورت آن را نمي توان رد کرد. تاييد فرض صفر به مفهوم بي معنا بودن ضريب مـــورد نظر، ورد فرض صفر به مفهوم معنادار بودن ضريب مورد نظر است. به عبارت ديگر از آماره t براي آزمون وجود يا عدم وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل (تکانه هاي جريان وجوه نقد) و متغير وابسته (ساختار دارايي و سرمايه) استفاده مي شود.
ج – آماره دوربين – واتسون
براي آزمون همبستگي پياپي در جملات خطا از آزمون دوربين – واتسون استفاده مي شود. به عبارت ديگر، براي آزمون خود همبستگي خطاي رگرسيون از آماره دوربين واتسون (

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید