گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفت، و بيان شد که در حال حاضـــر گزارشگري مالي بر نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل بيشتر از نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه تاکيد مي نمايد. علاوه بر اين هر يک از صورت هاي مالي به صورت جداگانه و همچنين صورت هاي مالي اساسي در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگري مالي نقش دارند. سپس به صورت جريان وجوه نقد به عنوان جريان ورود و خروج وجه نقد و اجزاي اصلي تشکيل دهنده آن پرداخته شد.
علاوه بر اين در اين فصل، رابطه جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه شرکتها به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفت، و مشخص شد که شرکت ها در کوتاه مدت به پس انداز وجوه نقد و کاهش تامين مالي و در بلند مدت به افزايش سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي اقدام مي نمايند. و در بحث رابطه تکانه جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه بيان شد که تغييرات در وجوه نقد عملياتي به همان ميزان موجب تغيير در ساختار دارايي و سرمايه شرکت ها مي شود. ساختار دارايي، بدهي و سرمايه موضوع بعدي مورد مطالعه در بخش ادبيات تحقيق بود که به اختصـار شرح داده شد، سرانجام پيشينه اي از تحقيقات انجام شده قبلي در بخش پاياني به طور مفصل مطرح گرديد.

فصل سوم

روش تحقيق
ُ

3-1- مقدمه
در انجام تحقيقات بر پايه روش علمي، يک محقق به خوبي آگاهي دارد که يافته هاي او تا حد زيادي بستگي به نوع کاوش او براي دست يافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين، هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت، که ماهيت موضوع پژوهش، هدف ها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است، که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند، تا او را هر چه دقيق تر، آسانتر، سريعتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش هاي تحقيق مورد نظر کمک کنيد[10].
بنابـراين براي دست يازيدن به حقايق و حل مسائل، نيـــاز به دانستن روش ها ي تحقـيق مي باشد. در اين ميان روش هاي علمي ابزار بسيار نيرومندي هستند، که با استفاده از آنها مي توان مسائل متعددي را حل و يا به پرسش هاي مختلفي پاسخ داد. به عبارت ساده تر، روش علمي، شکل خاص و نظام داري است، که همواره بدنبال حقيقت و کشف روابط بين پديده ها ست. در روش علمي ابتدا مــــدل ها يا نظريه هايي که به نظــر مي رسد، ماهيت پديده را تبيين مي کنند، قـبول مي شود، سپس نتيجه هاي منطقي از مدل پذيرفته شده، استخراج مي شود، وآنها را با توجه به نتايج يافته هاي واقعي مي سنجند، آنگاه مدل تعريف مي شود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر ادامه مي يابد. تحقيق علمي” فرآيندي است که به کمک آن مي توان روابط پنهان در پس يک پديده را که مغشوش بنظر مي رسند، کشف نمود “[9].
مراحل اساسي يک تحقيق علمي که شالوده اکثر تحقيقات علمي را تشکيل مي دهند، عبارتند از [10].
1- مشخص کردن هدف
هدف تحقيق ممکن است اثبات يک نظريه جديد يا بررسي دقيق نظريه موجود باشد، در برخي موارد ممکن است، هدف تحقيق اين باشد، که پايه اي براي اطلاعات بدست آيد که تا حدي منعکس کننده وضع جاري امور باشد، به عنوان مثال اطلاع از وضع درآمـــد کارکنان يک شرکت، مي تواند پايه اي براي مطالعه درآمدهاي جانبي آنها باشد. سرانجام هدف يک تحقيق ممکن است علاوه بر ايجاد ادراکي دقيق تر از عوامل عمل کننده محيطي، تعيين امکانات و کاربرد آنها در کنترل يا اصلاح امور جنسي يک پديده باشد .
2- جمع آوري داده ها
داده ها بايد به گونه اي جمع آوري شوند که اندازه هاي عددي برخي از ويژگي ها، يا شرح برخي از صفات کيفي افراد يا عناصر تحت مطالعه، و يا هر دو را داشته باشند. لذا در هر تحقيق، تهيه داده هاي واقعي با توجه به مقصودي که در هر پژوهش دنبال مي شود، اهميت اساسي دارد. امروزه مي توان با استفاده از سيستم هاي مکانيزه جمع آوري داده ها، بر کميت مشاهدات تحقيق و همچنين افزايش اعتبار داده ها افزود.
3- تجزيه و تحليل داده ها
بعد از اينکه داده ها با استفاده از روش هاي مناسب گردآوري شدند، براي کشف حقايق، مجموعه داده ها مورد بررسي قرار مي گيرد. به بيان ديگر اين گونه داده ها به دليل اينکه منبع اصلي براي کسب اطلاعات جديد درباره پديده مورد مطالعه هستند، به صورت دقيق مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرند، تا بتوان به اطلاعات مربوط به موضوعاتي که در مرحله مشخص کردن هدف ها مطرح شده اند، دست يافت.
4- بيان يافته ها
در اين مرحله اطلاعاتي که از طريق تجزيه و تحليل داده ها حاصل مي شوند، با توجه به هدف هايي که در مرحـله تحقيق (مشخص کردن هدف) مشخص شده اند، مـــورد بررسي قرار مي گيرند، و بر اساس آن يافته هاي تحقيق بيان مي شود.
3-2- روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي ــ کاربردي مبتني بر تحقيقات تجربي مي باشد، يعني بر مبناي اطلاعات جمع آوري شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضيات تحقيق آزمون، و نتايج حاصله به کل جامعه مورد نظرتعميم داده خواهد شد، (استقرايي – قياسي).
در اين تحقيق هدف تعيين ميزان ارتباط کمي بين تکانه هاي جريان وجوه نقد، عنوان متغير(هاي) مستقل و ساختار دارايي وسرمايه به عنوان متغير(هاي) وابسته مي باشد.
در تحقيق حاضر چون نوع رابطه در فرضيه ها همبستگي و نوع مقياس داده ها نسبتي مي باشد و مجموعه متغيرها نيز، بيش از دو متغيير مي باشند، مناسب ترين فرمول جهت آزمــــون رگرسيون مي باشد. در نتيجه براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، از مدل هاي رگرسيون چند متغيره استفاده خواهد شد.
3-3- فرضيه تحقيق
فرضيه بيانيه ظني است، که درباره روابط بين دو يا چند متغير بحث مي کند[9]. علاوه بر اين فرضيه يک پيشنهاد توجيهي و به عبارت ديگر راه حل مسئله است، که هـم موجب استنـتاج مي شود، و هم به يافتن نظم و ترتيب در بين واقعيات کمک مي کند.
اين پژوهش درصدآن است، که آيا تکانه هاي جريان وجوه نقد متغيرهاي( مستقل) مناسبي براي توضيح و تبيين ساختار دارايي وسرمايه (متغيرهاي وابسته) هستند يا خير؟
فرضيه هاي اين تحقيق به شرح زير بيان شده است.
1- بين تکانه هاي جريان وجوه نقد ( تغييرات وجوه نقد عملياتي ) با ساختار دارايي و سرمايه شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود ندارد.
2- بين تکانه هاي جريان وجوه نقد( تغييرات وجوه نقد عملياتي ) با ساختار دارايي و سرمايه شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

3-4- متغيرهاي تحقيق و نحوه ي اندازه گيري آنها
اين تحقيق اثرتغييرات جـريان وجوه نقد عملياتي ناشي از شوک هاي شديدي که به طور سيستماتيک شناسايي نمي گردند ( تکانه وجه نقد )، بر روي ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسي مي کند. از آنجا که هر پژوهشي داراي تعدادي متغير( هاي) وابسته و مستقل است، در تحقيق حاضر نيز متغير (هاي) مستقل، شامل وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي درطي سال هاي 85،84 و86 شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و متغيرهاي وابسته تحقيق شامل تغييرات در وجوه نقد نگـهداري شده، سرمايه گذاري، سود سهام، تامين مالي خارجي، بازده سرمايه گذاري ها وسود پرداختي بابت تامين مالي و ماليات بر در آمد سال جاري شركتهاي مزبور مي باشند. اين متغيرها از طريق تبديل اجزاء اصلي تشکيل دهنده صورت جريان وجوه نقد به يک معــادله ساده رياضي ( معادله جريان وجوه نقد) و استخراج مدل هاي رگرسيون چند متغيره از اين معادله، آزمون مي شود.
بخش عمده اي از متغير هاي اين تحقيق را مي توان با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اساسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق بانک هاي اطلاعاتي رايانه اي، بدست آورد.
3-5- جامعه آماري
جامعه آماري، آزمودني هايي هستند، که داراي تعدادي ويژگي هاي همگون و قابل اندازه گيري مي باشند. حدود هر جامعه پژوهشي بر پايه تعريف آن مشخص مي شود. بنابراين جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، که از سال 1384 تا پايان سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران فعاليت داشته اند.
3-6- نمونه تحقيق و روش نمونه گيري
نمونه، گروهي از اعضاي يک جامعه تعريف شده است، که اطلاعات مورد نياز پژوهشي به کمک آن حاصل مي شود. معمولاً در تحقيقات علمي امکان پژوهش درباره کليه اعضاي جامعه وجود ندارد، زيرا جمع آوري اطلاعات براي کل جامعه آماري مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي مي باشد، لذا به استخراج نمونه مبادرت مي ورزند، هر چند نمونه گيري موجب کاهش قطعيت و اطمينان نتايج بدست آمده مي شود. براي اينکه نتايج نمونه بيان کننده خصوصيات جامعه آماري باشد، بايد در هنگام انتخاب نمونه به عواملي نظير ماهيت تحقيق، توزيع جامعه و مقدار فاصله اطمينان برروي حجم نمونه، توجه داشت.
براي نمونه گيري روش هاي زير وجود دارد[10].
1) روش نمونه گيري تصادفي ساده: دراين روش محقق به کليه آزمودني ها در جامعه آماري فرصت انتخاب يکسان مي دهد. که براي انجام آن بهترين روش انجام قرعه کشي است.
2) روش استفاده از کامپيوتر و جدول اعداد: در اين روش، از طريق کامپيوتر و با برنامه ريزي صحيح، تعداد مورد لزوم انتخاب مي گردد. اسامي و يا شماره آزمودني ها به ماشين داده مي شود و بر اساس برنامه به صورت منظم، انتخاب صورت مي گيرد. زماني که دسترسي به کامپيوتر وجود نداشته باشد، از جدول اعداد استفاده مي شود، که اين جداول، اعداد را بدون نظم و ترتيب در خود جاي داده اند، و محقق با برنامه ريزي انتخاب را صورت مي دهد.
3) نمونه گيري خوشه اي: هر گاه جامعه مورد بررسي خيلي وسيع باشد، مي توان واحدهاي نمونه گيري را تعريف کرد و سپس نمونه مورد نياز را از بين اين واحدها انتخاب کرد.
4) روش نمونه گيري طبقاتي: محقق زماني از اين روش استفاده مي نمايد که جامعه آماري به صورت طبقات مختلف شکل يافته باشد. در اين روش معمولاً جامعه به گروه هاي متجانس تقسيم مي شود و تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب خواهد شد.
5 ) روش نمونه گيري در دسترس: پژوهشگر زماني از اين روش استفاده مي کند، که انتخاب نمونه به صورت تصادفي يا غير تصادفي مشکل و يا غير ممکن باشد، در اين صورت محقق نمونه مورد نياز خود را از طريق گروهي از اعضاي جامعه که در دسترس هستند، انتخاب مي کند[10].
6) روش نمونه گيري هدفدار: گاهي اوقات پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلي از جامعه و يا با عنايت به هدف هاي معيني، مطــابق با داوري و قضاوت شخصــي خود دست به انتخاب نمـونه مي زند، که اين روش را، روش نمونه گيري هدفدار مي نامند[10].
7) روش نمونه گيري حذفي: بدين صورت که پژوهشگر براي انتخاب نمونه، شرايطــي را لحاظ مي نمايد، چنانچه هر کدام از اعضاي جامعه ويژگي هاي مورد نظر را داشته باشند، به عنوان نمونه انتخاب مي شوند، در غير اين صورت از نمونه آماري حذف مي شوند. اين روش معمولاً بيشتر براي جامعه هاي محدود، به کار گرفته مي شود.
در اين تحقيق از روش نمونه گيري حذفي، براي انتخاب اعضاي نمونه استفاده شده است. بدين ترتيب کليه شرکتهاي عضو جامعه آماري که داراي شرايط زير بوده اند،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید