جريان وجوه نقد بايد تفاوت محدوديت مالي شرکتها در مقابل عدم محدوديت مالي آنها را بيان کند، دنبال مي شود. اصولاً هدف تحقيق، در اين مرحله بررسي بين دو گروه از شرکتها، جهت اطلاع از رفتار آنها در مقابل تکانه هاي جريان وجوه نقد در شرايط محدوديت مالي و عدم محدوديت مـالي مي باشد.
در اين راستا، شرکتها را بر اساس محدوديت و عدم محدوديت مالي طبقه بندي شده است، امروزه در سطح جهان مبناهاي مختلفي جهت طبقه بندي شرکتها، از جمله نسبت پرداخت سود سهام، اندازه شرکت، رتبه بندي اوراق قرضه و رتبه بندي اسناد تجاري استفاده مي شود. اما مبناي طبقه بندي در اين تحقيق، نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت مي باشد.

4-5-1- مبناي طبقه بندي – نسبت پرداخت سود سهام
معمولاً در هر سال شرکتها را مطابق با نسبت پرداخت سود سهام ( نسبت پرداخت سود سهام عادي به سود ويژه ) درسال قبل، دسته بندي مي کنند و رفتار بالاي شرکتها در پرداخت سود سهام را به عنوان عدم محدوديت مالي و رفتار پايين شرکتها در پرداخت سود سهام را به عنوان محدوديت مالي در نظر مي گيرند. به عنوان مثال، شرکتهايي که در سال قبل بالاي 30? سود سهام پرداخت نموده اند، به عنوان عدم محدوديت مالي و کمتر از 30? را جزو گروه محدوديت مالي رتبه بندي مي کنند.
در پژوهش حاضر، ابتدا نسبت پرداخت سود سهام شرکتها از کل نمونه 102 شرکت محاسبه شده است، سپس شرکتها بر حسب نسبت پرداخت سود سهام به صورت غيـر نزولي رتبه بـندي شده اند، آنگاه ميانگين نسبت پرداخت سود سهام شرکتها محاسبه گرديده که حدود 40? مي باشد، شرکتهايي که رفتاري بالاي 40? داشته اند، يعني نسبت پرداخت سود سهام آنها بيشتر از 40? بوده است، به عنوان عدم محدوديت مالي و رفتار کمتر از آن، به عنوان محدوديت مالي طبقه بندي شده است. به دليل نامساعد بودن وضعيت شرکتها در پرداخت سود سهام در طي محدوده زماني تحقيق قسمت عمده اي از شرکتها در شرايط محدوديت مالي قرار گرفتند. پس از طبقه بندي شرکتها بر حسب پرداخت سود سهام، مدل هاي رگرسيون بر روي نمونه جزيي بر اساس شرايط محدوديت مالي و عدم محدوديت مالي بطور جداگانه، مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج حاصل ازمدل هاي رگرسيون بر روي داده هاي نمونه جزيي، بر مبناي طبقه بندي نسبت پرداخت سود سهام در نگاره هاي (4-4)، (4-5) و (4-6) بيان شده است.

نگاره 4-4 : نتايج مدل هاي رگرسيون بر مبناي طبقه بندي نسبت پرداخت سود سهام
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

CH – holding?
396/0
704/1
364/0-
944/0-
151/0
491/2
765/0-
575/1-
Constraint

000/0
020/0
000/0

000/0
000/0
000/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H1
H1
Accept
750/0-
179/0
476/0-
929/0-
677/0-
247/0
305/0-
924 /0-
Unconstraint

054/0
277/0
000/0

003/0
444/0
000/0
P- Value

H1
H0
H1

H1
H0
H1
Accept

Investment
034/1
289/0
745/0
017/0-
001/1
785/0
031/0
216/0
Constraint

000/0
000/0
784/0

000/0
701/0
000/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H0
H1
Accept
069/1
731/0
338/0
385/0-
157/1
602/0
555/0
046/0-
Unconstraint

000/0
000/0
243/0

000/0
000/0
890/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

Dividend
985/0
985/0
044/0
045/0-
833/0
854/1
668/0-
353/0-
Constraint

000/0
207/0
294/0

000/0
000/0
000/0
P- Value

H1
H0
H0

H1
H1
H1
Accept
143/1
821/0
139/0
322/0
206/1
637/0
569/0
175/0
Unconstraint

000/0
269/0
000/0

000/0
000/0
419/0
P- Value

H1
H0
H1

H1
H1
H0
Accept

ادامه نگاره 4-4: نتايج مدل هاي رگرسيون بر مبناي طبقه بندي نسبت پرداخت سود سهام
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

EX- Finance
652/0-
310/0
882/1-
920/0
775/0-
643/0
969/1-
551/0
Constraint

005/0
000/0
000/0

000/0
000/0
010/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H1
H1
Accept
182/0-
659/0
841/0-
527/0
033/0
686/0
653/0-
179/0
Unconstraint

000/0
000/0
307/0

000/0
000/0
745/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

Investments Yield

747/0
366/1-
859/1
254/0
Constraint

000/0
000/0
020/0
P- Value

H1
H1
H1
Accept

194/0-
675/0
869/0-
184/0-
Unconstraint

000/0
000/0
578/0
P- Value

H1
H1
H0
Accept

Income- tax

793/0
925/1
677/0-
455/0-
Constraint

000/0
000/0
000/0
P- Value

H1
H1
H1
Accept

432/0
206/0
161/0-
432/0
Unconstraint

191/0
832/0
008/0
P- Value

H0
H0
H1
Accept

نگاره 4-5 : نتايج مدل هاي رگرسيون تامين مالي بدهي و حقوق صاحبان سهام بر مبناي طبقه بندي نسبت پرداخت سود سهام
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

-Debt Finance
672/0-
115/0
881/1-
209/1
754/0-
329/0
964/1-
818/0
Constraint

359/0
000/0
000/0

028/0
000/0
001/0
P- Value

H0
H1
H1

H1
H1
H1
Accept
176/0-
654/0
830/0-
406/0
042/0
683/0
641/0-
060/0
Unconstraint

000/0
000/0
444/0

000/0
000/0
915/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

-Equity Finance
444/0-
916/0
360/1-
009/0
614/0-
344/1
387/1-
571/0-
Constraint

000/0
000/0
970/0

000/0
000/0
032/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H1
Accept
0
117/0
060/1-
932/0
0
125/0
016/1-
894/0
Unconstraint

548/0
242/0
291/0

513/0
268/0
319/0
P- Value

H0
H0
H0

H0
H0
H0
Accept

نگاره 4-6: نتايج مدل رگرسيون حساسيت جريان وجوه نقد مخارج سرمايه اي بر مبناي نسبت پرداخت سود سهام
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

Capex
587/0
912/0-
499/1
157/0
766/0
320/1-
396/1
690/0
Constraint

000/0
000/0
187/0

000/0
000/0
000/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H1
Accept
728/0
425/0
303/0
462/0-
855/0
405/0
450/0
270/0
Unconstraint

007/0
050/0
510/0

004/0
001/0
682/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

4-5-2- مبناي طبقه بندي – اندازه شرکت
شيوه ديگر براي طبقه بندي شرکتها، اين است که در هر سال مطابق با لگاريتم طبيعي ارزش دفتري دارايي هاي شرکت در ابتداي سال، و بر اساس دهک بندي شرکتها، مي توان شرکتها را بر حسب محدوديت مالي و عدم محدوديت مالي، طبقه بندي نمود.
در پژوهش حاضر، ابتدا لگاريتم ارزش دفتري دارايي هاي شرکتها در ابتداي دوره در سال t محاسبه شده است، سپس شرکتها بر حسب لگاريتم ارزش دفتري آنها به صورت غير نزولي مرتب شده اند، آنگاه بر اساس فرمول دهک ها ، شرکتها طبقه بندي شده اند.
براي محاسبه دهک ها از فرمول p ×(1+n) استفاده شده است، در اين پژوهش به جهت همخواني نوع طبقه بندي با تحقيقات مشابه خارجي، بر حسب دهک چهارم رتبه بندي صورت گرفته است (40/= Q. D4)، پس خواهيم داشت: 42 ~ 40? × (1+102)
بنابراين 42 شرکت اول از مجموع 102 شرکت که بر حسب لگاريتم ارزش دفتري دارايي ها به صورت غير نزولي مرتب شده اند داراي محدوديت مالي هستند، و مابقي آنها در شرايط عدم محدوديت مالي قرار دارند. لازم به ذکر است که مبناي دهک بندي شرکتها در کشورهاي مختلف مطابق با شرايط و تجارب موجود در هر سال تعيين مي گردد.
در نهايت، مدل هاي مختلف رگرسيون بر روي نمونه هاي جزيي، در شرايط محدوديت مالي و عدم محدوديت مالي مورد آزمون قرار گرفت، که نتايج حاصل از آن در نگاره هاي (4-7)، (4-8) و (4-8) بيان شده است.

نگاره 4-7: نتايج مدل‌هاي رگرسيون بر مبناي طبقه‌بندي اندازه شركت
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

cH-holding?
143/0-
740/0
883/0-
079/0
182/0-
771/0
953/0-
063/0
Constraint

000/0
000/0
604/0

000/0
000/0
680/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept
103/0
974/0
871/0-
059/0
051/0
176/1
125/1-
463/0-
Unconstraint

000/0
000/0
823/0

000/0
000/0
142/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

Investment
468/0
468/0
145/0-
006/0-
235/0
432/0
034/0
197/0-
Constraint

002/0
413/0
971/0

004/0
196/0
034/0
P- Value

H1
H0
H0

H1
H0
H1
Accept
039/1
498/0
541/0
125/0
024/1
598/0
240/0
186/0
Unconstraint

000/0
000/0
321/0

000/0
017/0
074/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H1
Accept

Dividend
046/1
186/0
501/0
359/0
022/1
232/0
480/0
310/0
Constraint

033/0
000/0
000/0

022/0
000/0
003/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H1
H1
Accept
026/1
932/0
389/0
295/0-
867/0
867/0
022/0-
168/0-
Unconstraint

000/0
000/0
000/0

000/0
847/0
149/0
P- Value

H1
H1
H1

H1
H0
H0
Accept

ادامه نگاره4-7 : نتايج مدل هاي رگرسيون بر مبناي طبقه بندي اندازه شرکت
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

EX- Finance
311/0
978/0
182/0-
667/0-
242/0
055/1
250/0-
563/0-
Constraint

000/0
176/0
000/0

000/0
091/0
000/0
P- Value

H1
H0
H1

H1
H1
H1
Accept
554/0-
464/0
018/1-
298/0
679/0-
490/0
169/1-
049/0
Unconstraint

000/0
000/0
230/0

000/0
000/0
848/0
P- Value

H1
H1
H0

H1
H1
H0
Accept

Investments Yield

428/0-
428/0-
122/0-
224/0-
Constraint

004/0
527/0
197/0
P- Value

H1
H0
H0
Accept

637/0
076/0
149/0
637/0
Unconstraint

676/0
653/0
000/0
P- Value

H0
H0
H1
Accept

Income- tax

946/0
143/0
610/0
336/0
Constraint

182/0
000/0
002/0
P- Value

H0
H1
H1
Accept

783/0
783/0
051/0-
040/0-
Unconstraint

000/0
716/0
785/0
P- Value

H1
H0
H0
Accept

نگاره 4-8 : نتايج مدل هاي رگرسيون حساسيت هاي جريان وجوه نقد تامين مالي بدهي و حقوق صاحبان سهام بر مبناي طبقه بندي اندازه شرکت
FASB
1RAN
مدل
Lt-term
86
85
84
Lt-term
86
85
84

-Debt

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید