ت زير مي باشد:

جدول( 4-3): متغيرهاي خارج شده از مدل رگرسيون Enter
مدل
بتا مدل
آماره t
سطح معناداري
همبستگي
1
طول عمر شرکت
-5.843E2a
2.128-
034/0
121/0-
نتايج ارائه شده در جداول( 4-3) دليل خارج شدن متغير طول عمر شرکت را، از مدل توجيه
مي نمايد. با توجه به اينکه ضريب متغير طول عمر شرکت معني دار نمي باشد، از مدل خارج
مي شود.

جدول(4-4): خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره
مدل رگرسيون چند متغيره
R
R2
R2 تعديل شده
انحراف استانداردتخميني
آماره
دوربين- واتسون
1
0/589a
352/0
140/0
35878/0
1/643
همانطور که بر اساس جدول(4-4) ملاحظه مي شود: 0.35= R2 مي باشد و اين بدين معني است که 59% از تغييرات اهرم مالي شرکت (متغير وابسته) به وسيله متغيرهاي مستقل بررسي شده، توضيح داده مي شود. همچنين مقدار حاصل از آزمون دوربين واتسون برابر 1/643
مي باشد و از آنجا که اين مقدار بين 1.5و2.5 مي باشد، بنابر اين متغير هاي مستقل باقي مانده، مستقل مي باشند.

آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون چند متغيره در گروه اول فرضيات:
جدول(4-5): آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون چند متغيره در گروه اول فرضيات با روش ANOVA
مدل رگرسيون چند متغيره
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح معناداري

1

رگرسيون
5.081
3
1.694
13.159
000/0

باقيمانده ها
28.448
221
.129

کل
33.529
224

نتايج ارائه شده درجداول (4-5) مر بوط به آزمون معني دار بودن کلي ضرايب متغير هاي مستقل مي باشد. با توجه به اين که در مدل ارائه شده سه متغير، ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت ، وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت و سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت وارد مدل مي گردد، سطح معني داري نشان مي دهد، اين متغيرهاي مستقل داراي ضريب معني داري بوده است. در نتيجه بر روي سود سهام پرداختني شرکت تاثير معني داري داشته است.

آزمون فرض در خصوص رابطه خطي بين متغير هاي مستقل و وابسته به شرح زير انجام مي شود.
H0:?=0
H1:??0
همانطور که بر اساس جدول ملاحظه مي شود مقدار احتمالي برابر صفر مي باشد و کمتر از 5% مي باشد بنابر اين فرض ?=0 مردود است . به عبارت ديگر شواهد دال بر رابطه خطي بين متغير هاي مستقل و وابسته مي باشد؛ بنابر اين رگرسيون معني دار است.

آزمون t جهت بررسي معني داري ضرايب جزيي رگرسيون :
با استفاده از آزمون آماري t استيونت به بررسي معني دار بودن ضرائب مي پر دازيم. چناچه در سطح اطمينان مورد نظر قدر مطلق مقدار احتمالي کوچکتراز مقدار? باشد؛ وجود ضريب در مدل اثبات مي شود.
جدول (4-6): نتايج آزمون t جهت بررسي معني داري ضرايب جزيي رگرسيون

مدل رگرسيون
ضرايب استاندارد نشده
ضرايب استاندارد شده

آماره t
سطح معناداري
VIF

ضريب متغيرها
انحراف استانداراد
بتا

متغير ثابت
.702
.059

11.949
000/0

سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت
2.02
000/0
.361
5.746
000/0
1/031
وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت
-2.76.
000/0
-.125
-2.019
000/0
1/003
ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت
.002
.010
.012
.187
000/0
1/032

آزمون فرض در خصوص وجود ضرايب در مدل به شرح ذيل مي باشد:
H0: ? 0=0
H1: ? 0?0
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه مي شود مقدار احتمالي متغير برابر صفر مي باشد و کمتر از 5% مي باشد بنابر اين فرض ? 0=0 مردود است بنابراين ? 0 در مدل وجود دارد. و مقدار آن برابر با 702/ مي باشد.
H0: ? 1=0
H1: ? 1?0
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه مي شود مقدار احتمالي برابر صفر مي باشد و کمتر از 5% مي باشد بنابر اين فرض ? 1=0 مردود است بنابراين ? 1 در مدل وجود دارد. و مقدار آن برابر با 2/02مي باشد.
H0: ? 2=0
H1: ? 2?0
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه مي شود مقدار احتمالي برابر صفر مي باشد و کمتر از 5% مي باشد بنابر اين فرض ? 2=0 مردود است بنابراين ? 2 در مدل وجود دارد.
و مقدار آن برابر با -2/76.مي باشد.
H0: ? 3=0
H1: ? 3?0
همانطور که در جدول (4-6) ملاحظه مي شود مقدار احتمالي متغير برابر صفر مي باشد و کمتر از 5% مي باشد بنابر اين فرض ? 3=0 مردود است بنابراين ? 3 در مدل وجود دارد. و مقدار آن برابر با/002مي باشد.
بنابر اين بر اساس نتايج مراحل قبل معادله خط رگرسيون مدل اول بصورت زير تبيين
مي شود:

نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش بيانگر آن است که، از ميان متغير هاي مورد مطالعه،سه متغير مستقل با داشتن رابطه معنادار با سود سهام پرداختي شرکت ( احتمال F قريب به صفر)، مجمو عه اي را ارائه مي نمايند که در کنار هم 35% (AdjR2 مدل 35878/0) از رفتار متغير وابسته را توضيح مي دهد.
به طورکلي نتايج حاصل ازسه گروه فرضيات به شرح زير مي باشد:
گروه اول فرضيات:
درگروه اول فرضيات دو فرضيه به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه حاصل از فرضيه اول نشان مي دهد که ، بين پرداخت سود سهام و ميزان آن در نتيجه ي وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي رابطه منفي معني داري وجود دارد.بدين ترتيب انتظار مي رود تا هر چه وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي شرکت بيشتر باشد ، پرداخت سود سهام شرکت نيزکمتر مي باشد.
همچنين نتايج حاصل از در فرض دوم نشان مي دهد که ، بين پرداخت سود سهام و ميزان آن درنتيجه وابستگي به سرمايه ونابرابري اطلاعاتي رابطه مثبت ومعني داري وجود دارد . بدين ترتيب انتظار مي رود تا هر چه وابستگي به سرمايه ونابرابري اطلاعاتي بيشتر باشد، پرداخت سود سهام شرکت نيز بيشتر مي باشد.
گروه دوم فرضيات:
درگروه دوم فرضيات يک فرضيه به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه حاصل از اين فرضيه نشان مي دهد که ، بين پرداخت سود سهام و ميزان سود سهام پرداختي سال گذشته رابطه مثبت ومعني داري وجود دارد . بدين ترتيب انتظار مي رود، در مقايسه با شركتهاي مستقل، شركتهاي وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتري برخوردارند.
گروه سوم فرضيات:

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید