تحليل آماري اطلاعات 58
4-1 ) مقدمه 59
4-2 ) روش تجزيه و تحليل داده ها 59
4-3 )توصيف آماري مدل 59
4-5 ) تبيين مدل رگرسيون تحقيق و آزمون فرضيات 60
4-6 ) نتايج حاصل از آزمون فرضيات 60
4-7 ) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 66
4-8 ) بررسي نرمال بودن خطاهاي رگرسيون 66
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ) مقدمه
5-2 ) خلاصه و نتيجه گيري 70

عنوان صفحه
5-3 ) نتايج به دست آمده از آزمون فرضيات 70
4-5 ) پيشنهادها (براساس نتايج حاصل از تحقيق ) 71
5-5 ) ساير پيشنهادها 73
5-6) محدوديتهاي تحقيق 74
منابع وماخذ 75

منابع فارسي 75
منابع غير فارسي 77
پيوست 1- آزمون ضريب همبستگي پيرسون 79
چكيده انگليسي

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (2-1) تفاوت بين سه روش مختلف تقسيم سود باقيمانده 24
جدول (2-2) : خلاصه پيشينه تحقيقات خارجي 44
جدول (2-3) : خلاصه پيشينه تحقيقات داخلي 46
جدول( 4-1):توصيف آماري مدل تحقيق 59
جدول( 4-2): متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيون Enter 61
جدول( 4-3): متغيرهاي خارج شده از مدل رگرسيون Enter 61
جدول(4-4): خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره 61
جدول(4-5): آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون چند متغيره در گروه اول فرضيات با روش ANOVA 62
جدول (4-6): نتايج آزمون t جهت بررسي معني داري ضرايب جزيي رگرسيون 63

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2-1) : روابط بين درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتي به عنوان سود سهام سالانه 18
نمودار (4-1): بررسي نرمال بودن خطاهاي رگرسيون 67
نمودار(4-2) : بررسي تساوي واريانس خطاها 68

چکيده
تحقيق حاضر به بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدين منظور، ارتباط ميان خط مشي تقسيم سود سهام و عوامل نظيرنابرابري اطلاعاتي؛ وابستگي به تامين مالي خارجي ( منابع خارج از موسسه ) بررسي مي شود.
در راستاي اين هدف ، کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهاي مالي (ترازنامه ، صورت حساب سود وزيان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نياز را در سالهاي 1386-1390 ارائه داده بودند ، مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنايع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي است. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغيره و تجزيه و تحليلANOVA استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاکي ازآن است که بين پرداخت سود سهام و ميزان آن درنتيجه وابستگي به سرمايه ونابرابري اطلاعاتي و ميزان سود سهام پرداختي سال گذشته رابطه مثبت ومعني داري وجود دارد . همچنين ، بين پرداخت سود سهام و ميزان آن در نتيجه ي وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي رابطه منفي معني داري وجود دارد.
واژه هاي كليدي : سود سهام پرداختني ، نظيرنابرابري اطلاعاتي؛ وابستگي به تامين مالي خارجي، بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول : كليات تحقيق

1-1 ) مقدمه :
با توجه به اينکه بورس اوراق بهادار قادر است در صورت آماده بودن شرايط و زمينه هاي لازم موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور عمل نمايند، تحقيق و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي تحقيقات، مي توان در جهت توسعه بازاربورس وفعاليتهاي آن گام هاي موثري برداشت.( وكيلي فرد ، مديريت مالي، 1374)
از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشي هاي تقسيم سود است. اينكه شركت ها كدام خط مشي را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك خط مشي مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار شود و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد، هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. اهميت اين مسئله نزد مديران شر کت ها ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرايند اداره شرکت و هم بواسطه ارزيابي بازار از عملکرد آنان بسيارزياد است ؛ از همين رو بخشي از توان و توجه مديران شرکت ها معطوف به مقو له اي است که از آن با عنوان ” خط مشي هاي تقسيم سود” ياد مي شود.( خادم ، 1381)
اما مهم تر ازتحليل خط مشي تقسيم سود، ريشه يابي دلايل اتخاذ يک خط مشي تقسيم سود مشخص از سوي شرکت ها است . اين موضوع مي تواند راهگشاي تصميم گير هاي مهم اقتصادي براي گروه هاي مختلف ذينفع ، بويژه سر مايه گذاران باشد . زيرا دلايل و عوامل تعيين کننده بدست آمده از اين ريشه يابي، نه تنها به توضيح رفتار شرکت ها در گذشته کمک مي نمايد، بلکه ابزاري را براي پيش بيني حرکت و مسير آتي آن ها در اين حوزه فراهم مي آورد . تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذيرفته ، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود دراين زمينه باشد. به منظور بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير تشريح مي شود.

1-2) تعريف موضوع و بيان مساله :
گروه هاي تجاري مجموعه اي از موسسه هاي تجاري مستقل قانوني هستند که يک هويت عادي دارند و از راه هاي گوناگون نظير نگهداري متقابل حقوق صاحبان سهام يا حق مالي يا مديريت به هم پيوسته وبا هم ارتباط پيدا مي کنند. به احتمال قوي اين گروه ها تشکيل مي شوند تا نابرابري اطلاعات وعيوبات بازار را اصلاح کنند. براي مثال عدم کارايي اطلاعات براي موسسه هاي تجاري بسيار زيان بار مي شود تا سرمايه خارجي را براي سرمايه گذاري بيشتر کنند. موسسه هاي تجاري وابسته گروهي راهبردهاي متنوع سازي را ادامه مي دهند و بازارهاي سرمايه داخلي را ايجاد مي کنند. جالب است ذکر کنيم که مشکلات اطلاعات و عيوب هاي بازار يک راه ميان بر مهم، از نظريه هاي اصلي از خط مشي سود سهام را فراهم مي کند. مساله اساسي استلزام گروه هاي تجاري براي تصميم گيري در خط مشي سود سهام، يعني تصميم گيري در پرداخت سود سهام (پرداخت شود يا نه) و تصميم گيري در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)مي باشد.بنابراين مساله اي که وجود دارد مشکلات اطلاعاتي و عيوب بازار مي باشد که در مورد گروه هاي تجاري توضيح مي دهد و همچنين تصميم گيري در مورد خط مشي سود سهام را قوي مي کند. به طور کلي مي فهميم که اگر چه آنها عيوب بازار را برطرف مي کند، گروه هاي تجاري براي مشکلات اطلاعات در تصميم گيري براي پرداخت سود سهام و تصميم گيري در سطح پرداخت آسيب پذير هستند. ( مهراني ، 1381)
بنابراين ممکن است که، گروه هاي تجاري عضو موسسه هاي تجاري را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در يک گروه سهيم هستند آسان کنند. بدين وسيله نابرابري اطلاعات کمتر مي شود. همچنين اين گروه ممکن است بتواند بازارهاي سرمايه داخلي را ايجاد کند تا هزينه حق الزحمه را تامين کندبدين وسيله بر عيوب بازار سرمايه غلبه کند. بنابراين روشن مي شود که در مقايسه با گروه هاي مستقل ، موسسه هاي تجاري وابسته به گروه کمتر به بازارهاي سرمايه رسمي متکي هستند و ممکن است هميشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (يعني سود سهام حذف نشود) يا سود سهام بالايي را نگه بدارند. هنگامي که گروه تجاري يک بازار سرمايه داخلي واقعي ايجا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید