مورد معامله قرار گرفته باشد.
6- شركت ها نبايد در دوره در نظر گرفته شده داراي وقفه عملياتي باشند.
7- بانک ها ، شرکت هاي بيمه و سرمايه گذاري در نظر گرفته نمي شود.

با توجه به معياريهاي فوق ، از مجموع شر کت هاي پذير فته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نمونه تحقيق به 45 شر کت محدود گرديد.در ضمن محدوده زماني اين پژوهش از ابتداي سال 1386 تا پايان 1390 به مدت ده سال است.

3-7) روشهاي جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات براي هر نوع پژوهشي از اهميت ويژه اي برخوردار است . اطلاعات مورد نياز اين تحقيق به روش کتابخانه اي و عمدتا از روي صورتهاي مالي شرکتهاي نمونه ، سالنامه هاي بورس اوراق بهادار و سيستم کامپيوتري بورس جمع آوري گرديده است. همچنين اطلاعات لازم جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، صور ت هاي مالي شرکتهاي منتخب و با نک هاي اطلاعاتي نر م ا فزاري موجود در بازار همچون “ره آورد نوين” جمع آوري گرديده است .
اطلاعات مورد نياز جهت انجام تحقيق شامل، درآمد هاي دائمي ،دارايي هاي مالي ، بد هي ها، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، سر مايه گذاري ، خالص جريان نقد عملياتي، ارزش بازار سهام ،براي هر يک از سالهاي دوره تحقيق مي باشد.

3-8) تکنيکها وروش هاي آماري مورد استفاده
وقتي که براي تجزيه وتحليل آماري اطلاعات بدست آمده از يک تحقيق ، چند آزمون آماري مختلف وجود داشته باشد، لازم است که در انتخاب يکي از آزمونها منطق خاصي رعايت گردد.يکي از معيارهاي مورد استفاده در اين مواقع، توان آزمون مي باشد.بدين معني که يک آزمون آماري در صورتي مناسب است که وقتي درست است، احتمال بسيار ضعيفي داشته باشد که آنرا رد کنيم و وقتي نادرست است، احتمال زيادي داشته باشد که آن را رد کنيم.(عادل آذر 1381)
علاوه بر موضوع توان يک آزمون، نکات ديگري هم هست که بايد در انتخاب يک آزمون مناسب مورد توجه قرار گيرد. عواملي همچون طريقه اي که نمونه ها استخراج شده اند، اهميت جامعه اي که نمونه از آن استخراج شده و نوع اندازه گيري و مقياسي که در تعريف علمي متغيرها به کار رفته است . همه اين عوامل در انتخاب آزمون آماري که براي اطلاعات جمع آوري شده ، مناسب ترين باشد، دخالت دارند.61
از آنجايي که پژوهش حاضر بدنبال بررسي رابطه بين ارزش بازار شركت و اجزايي متشکله درآمدها دائمي ،ارزش فعلي تنزيل شده درآمد هاي آتي و درآمدهاي جاري (ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه ، بدهي ها ، سرمايه گذاري ، دارايي هاي مالي در آمدهاي دائمي ، خالص جريان نقد عملياتي) مي باشد، از اين رو به منظور تجز يه و تحليل داده ها ، از مدل رگرسيون استفاده شده است . به منظور آزمون آماري، مدل هاي تحقيق از روش ر گرسيون گام به گام 2 و جهت بررسي همبستگي از آزمون همستگي پير سن استفاده گرديده ودر اين راستا از نرم افزار “spss ” بهره گيري شده است.
3-8-1)ضريب همبستگي
ضريب همبستگي نشان دهنده شدت رابطه بين متغير متغير مستقل و متغير وابسته وهمچنين نوع ارتباط ( مستقيم يا معکوس ) مي باشد. ضريب همبستگي با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود:

r محاسبه شده به صورت زير تحليل مي گردد:
– اگر R=+1 باشد بين دو متغير همبستگي کامل و مستقيم وجود دارد .
– اگر R=-1 باشد بين دو متغير همبستگي کامل و معکوس وجود دارد.
– اگر R=0 باشد بين دو متغير همبستگي وجود ندارد.
– اگر 0 R 1- باشد بين دو متغير همبستگي ناقص وجود دارد.
3-8-2) آزمون ضريب همبستگي پيرسن
ضريب همسبتگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود .بديعي است که اين ضر يب از نمو نه اي به نمو نه ديگر تغيير مي يابد.حال سئوال اين است که آيا بين دو متغير مستقل و وابسته که ضريب همبستگي آن را تعيين کرديم همبستگي معني داري وجود دارد يا نه؟ براي اين منظوراز آزمون ضريب همبستگي پيرسن استفاده مي کنيم .
چناچه در سطح اطمينان مورد نظر قدر مطلق مقدار احتمالي کوچکتراز مقدار? باشد؛ وجود همبستگي اثبات مي شود .در غير اين صورت بين دو متغير همبستگي وجود ندارد .
3-8-3) ضريب تعيين چند گانه ( مرکب )
در مدل دو متغيره R2 ، خوبي برازش معادله رگرسيون را اندازه گيري مي کند ، يعني نسبت يا در صدي از تغيير کل در متغير وابسته Y را که توسط متغير توضيحي ( تکي ) X توضيح داده مي شود ، به دست مي دهد . اين مفهوم R2 را به آساني مي توان به مدلهاي رگرسيون با بيش از دو متغير نيز تعميم داد . بدين ترتيب ، کميتي که اين اطلاعات را به دست مي دهد ، ضريب تعيين ( مرکب ) ناميده و با R2 نشان داده مي شود ( ابريشمي,دانشگاه تهران,1387).
3-8-4)روش آناليز واريانس براي آزمون معني داري بودن کلي رگرسيون چند متغيره ( مرکب ) مشاهده شده : آزمون F
در اين آزمون دو فرضيه به شرح زير در نظر گرفته مي شود :
فرض صفر H0 : تمامي ضرايب شيب به طور همزمان صفر هستند .
فرض H1 : تمامي ضرايب شيب به طور همزمان صفر نيستند .
آزمون چنين فرضيه اي آزمون معني دار بودن سراسري خط رگرسيون تخمين زده شده ( مشاهده شده ) نام دارد (ابريشمي,دانشگاه تهران,1387).

3-8-5)رگرسيون چند گانه( گام به گام) :
رگرسيون چند متغييره نشان دهنده رابطه خطي بين چند متغيير مستقل و متغيير وابسته مي باشد.ويژگي روش گام به گام ، آن است که ابتدا متغيري که بيشترين ضريب همبستگي را با متغير وابسته دارد ، وارد معادله مي شود و سپس براي بقيه متغيرها ، همبستگي جذبي محاسبه شده و متغيري که بيشترين ضريب همبستگي را با متغير وابسته دارد ، در مرحله دوم واردمعادله مي شود و اين عمل تا جايي ادامه مي يابد که همه متغيرهايي که رابطه معناداري با متغير وابسته دارند ،وارد معادله شوند. حسن انتخاب اين روش ، عدم دخالت پژوهشگر در ترتيب ورود متغيرها به معادله رگرسيون است بلکه متغيرها بر اساس بيشترين ضريب همبستگي جذيي وارد معادله مي شوند.
رگرسيون چند متغيره با استفاده از فر مول زير محاسبه مي شود:

پارمترهايي که در رگرسيون آنها را برآورد مي کنيم بر اساس مشاهدات يک نمونه است .پارمتر هاي ما در تحقيق حاضر شامل : دارايي هاي مالي ، درآمد هاي دائمي، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ،سر مايه گذاري ها ، بد هي ها ،خالص جريان هاي نقد عملياتي مي باشد.
لذا با توجه به فرضيه هاي تحقيق مدل رگرسيون چند متغيره به صورت زير در تحقيق به كار برده شده است:

PAYOUT
سود سهام پرداختني شرکت i در دوره t
PAYOUT-P
سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت i در دوره t
DEP
وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت i در دوره t
P-STD
ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت i در دوره t
AGE
طول عمر شرکت i در دوره t

خلاصه فصل:
در فصل سوم به بررسي روش شناسي تحقيق پرداخته شد، بر اين اساس ابتدا فرضيات تحقيق بيان وسپس نحوه اندازه گيري متغير هاي مدل تشريح شد و سپس در مورد نمونه و جامعه آماري بحث شد ودر نهايت مدلي را براي تشريح روابط بين متغير ها بيان شد.

فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري اطلاعات

4-1) مقدمه
داده هاي جمع آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي باشند، که از آمار براي معني دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقيقات کمک گرفته مي شود. تجزيه و تحليل به عنوان مرحله اي از روش علمي از پايه هاي اساسي هر تحقيق به شمار مي رود. که به وسيله آن کليه فعاليت هاي تحقيقي تا رسيدن به يک نتيجه، کنترل و هدايت مي شوند. به عبارت ديگر تجزيه و تحليل نتايج تحقيق روشي است که به کمک آن کل فرآيند تحقيق و پژوهش از انتخاب مساله تا رسيدن به نتيجه، مورد کنترل قرار مي گيرد. در اين فصل نيز هدف ما تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از روي صورتهاي مالي شرکتهاي نمونه، هفته نامه ها و سالنامه هاي بورس اوراق بهادار تهران و سيستم کامپيوتري بورس مي باشد.
4-2- روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين فصل، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روشهاي تئوريک مطرح شده و به کمک نرم افزار EXCEL و نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. تحليل هاي آماري با آزمونهاي معنادار بودن ضريب همبستگي پيرسون، دوربين واتسون، آزمونهاي F
(فيشر) و T براي بررسي معني داري رگرسيون استفاده شده است. در اين تحقيق سطح خطاي مورد نظر 5%=? تعيين شده است که در اين صورت سطح اطمينان 95% خواهد بود. آزمونهاي فوق جهت 45 شرکت و بر اساس فرضيات زير انجام شده است.
4-3-توصيف آماري مدل:
همان طور که باتوجه به جدول( 4-1)ملاحظه مي شود نتايج حاصل از توصيف آماري مدل ارائه شده است ،نتايج نشان مي دهد متغيير سود سهام پرداختني سال گذشته داراي بيشترين ميانگين و سود سهام پرداختني داراي کمترين ميانگين مي باشد.
جدول( 4-1):توصيف آماري مدل تحقيق

ميا نگين
Std. Deviation
تعداد نمونه
PAYOUT
.8178
.38689
225
PAY
541.0622
695.08587
225
AGE
2.0000
.00000
225
DEP
12.3639
175.76200
225
STD
5.3889
2.45652
225

4-5- تبيين مدل رگرسيون تحقيق و آزمون فرضيات:
باتوجه به هدف اين تحقيق که به دنبال بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام مي باشد. کليه متغير هاي تحقيق در قالب يک مدل رگرسيون چند متغيره مورد آزمون قرار گرفتند که شکل کلي آن به شرح ذيل است.

که در آن:
PAYOUT
سود سهام پرداختني شرکت i در دوره t
PAYOUT-P
سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت i در دوره t
DEP
وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت i در دوره t
P-STD
ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت i در دوره t
AGE
طول عمر شرکت i در دوره t
است.
لازم به ذکر است در بررسي هاي آماري و آزمون هاي آماري متناظر آن ها در اين تحقيق، حداکثر سطح خطا ي پنج درصد (5%=?) بکار گرفته شده است. بيان ديگر نتايج تحقيق از نظر آماري، حداقل در سطح اطمينان 95% معنادار بوده و قابليت تعميم به جامعه آماري مورد مطالعه را خواهد داشت.
4-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيات:
روش تحليلي رگرسيون Enter رويکردي در انتخاب متغيرها است که در آن کليه متغيرهاي وارد شده در يک مرحله در تعيين رگرسيون مورد استفاده قرار مي گيرند. بدين منظوربراي آزمون داده ها از روش تحليلي رگرسيون Enter استفاده مي شود.
نتايج حاصل از انجام آزمون هاي آماري در جداول زير ارائه گرديده است:
جدول( 4-2): متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيون Enter
مدل رگرسيون Enter
متغيرهاي وارد شونده
روش
1
سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت
Enter
2
وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت
Enter
3
ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت
Enter

همان طور که بر اساس جداول (4-2) ملاحظه مي شود، نتايج مربوط به آزمون آماري Enter مي باشد. با استفاده از اين آزمون مي توان مدل رگرسيوني بهينه و متغيرهاي مستقلي، که مي توان وارد مدل رگرسيون کرد، را تعيين نمود. نتايج حاکي از آنست، که از چهار متغير مستقلي که تاثير آنها بروي سود سهام پرداختني شرکت بررسي شد، متغير طول عمر شرکت تاثير معني داري بر سود سهام پرداختني شرکت ندارد. همانطور که در جدول مشخص مي باشد، ابتدا سود سهام پرداختني سال گذشته شرکت وارد مدل مي شود و پس از آن به ترتيب وابستگي به سرمايه و تامين مالي شرکت و ميزان نابرابري اطلاعاتي شرکت به مدل وارد مي شوند. بنابراين مدل جديد بصورت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید