تحقيق
سياست هاي تقسيم سود در بازار بورس ، براي مديران وسهام داران شرکتها شناخته شده نيست.
رگرسيون و تحليل همبستگي
سود سهام نقدي و تغيرات ارزش بازار شرکت
بررسي خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام شرکت ها
صمدزاده
1372
بين تغييرات سود سهام نقدي وترکيب ترازنامه واقلام آن و بين تغيير ترکيب ترازنامه و اقلام آن و نرخ بازده سهام شرکتها رابطه معناداري ندارد.
رگرسيون و تحليل همبستگي
نرخ بازده سهام، سود سهام نقدي و ترکيب ترازنامه
بررسي ارتباط بين تغييرات سود سهام نقدي و تغييرات در ترکيب ترازنامه و اقلام آن
خداياري
1376
اگر شرکتي از رشد سود بالايي (پاييني) بر خوردار باشد ،بازده نقدي آن نيز بالا (پايين) باشد .
رگرسيون و تحليل همبستگي
فرصت هاي سرمايه گذاري و ساختار مالي
شناسايي و تبيين عوامل تعيين کننده سياست تقسيم سود

جهانخاني

1384

افزايش تقسيم سود سهام بر روي حجم داد وستد تجاري سهام موثر است.
رگرسيون و تحليل همبستگي
حجم داد ستد تجاري و تقسيم سود سهام
بررسي تاثير تقسيم سود سهام بر روي رفتار سر مايه گذاران
خوش طينت
1387

خلاصه فصل:
در فصل دوم به تشريح تئوريک موضوع تحقيق پرداخته شد، بر اين اساس ابتدا به بررسي سياست هاي تقسيم سود و انواع روش هاي تقسيم سود و سپس به تشريح معاملات گروهي و شرکت هاي وابسته و مستقل پرداخته شد .ودر نهايت در بخش آخر فصل به بررسي تحقيقات خارجي و داخلي مرتبط به موضوع تحقيق پرداخته شد.

فصل سوم : روش تحقيق

3 -1) مقدمه
تحقيق عبارت است از فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين، بنابراين تحقيق است که از طريق آن ميتوان دربارهي ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت با آن شناخت لازم را کسب کرد. در اين فرآيند از چگونگي گرد آوري شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان روش شناسي ياد ميشود. اين سوال که چگونه دادهها گردآوري شود و مورد تفسير قرار گيرد به طوري که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش يابد مربوط به روش شناسي تحقيق است. در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت بايد مجموعهاي از گزارهها (فرضيهها با سوالات تحقيق ) را تدوين کرد و سپس آنها را مورد آزمون قرار داد يا پاسخ آنها را فراهم کرد. اين امر، فرآيند پژوهش را هدايت کرده و پژوهش گر را در بدست آوردن شناخت ياري ميکند. بر اين اساس، روش تحقيق وسيله يا طريقهي تعيين اين امر است که چگونه يک فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار ميگيرد يا رد ميشود به عبارت ديگر روش تحقيق چارچوب عمليات يا اقدامات جستجوگرايانه براي تحقيق هدف پژوهش، جهت آزمون فرضيه يا پاسخ دادن به سوالهاي تحقيق را فراهم ميآورد.يک پژوهش گر ميتواند از روشهاي مختلف تحقيق بهره گيرد و روش تحقيق مناسب بر اساس فرضيات تحقيق را انتخاب نمايد.

3 -2 ) روش پژوهش
در تحقيقات علمي، انتخاب روش متناسب با ماهيت تحقيق اهميت زيادي دارد. زيرا هر تحقيق اهميت روش خاص مناسب با خود را ميطلبد. بنابر اين در انتخاب روش تحقيق بايد نهايت دقت را مبذول داشت.
همچنين ، تحقيقات براساس هدف تحقيق به چند دسته تقسيم مي شوند . كه هر كدام از آنها از روشهاي متفاوتي براي نتيجه گيري استفاده مي نمايند. برخي از تحقيقات انجام شده به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان چند عامل يا متغير انجام مي شوند معمولاً در اين موارد از آزمون هاي آماري كه به نوعي با مفهوم همبستگي ارتباط دارند ( مانند روشهاي رگرسيوني ، روشهاي تحليل همبستگي و… ) استفاده مي شود . نكته قابل توجه در اين نوع تحقيقات آن است كه داده هايي كه براي عوامل مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند بايد به نوعي با يكديگر ارتباط ( ارتباط زماني ، مكاني ، …) داشته باشند.( سيدني سيگل،1372)
بنابر اين تحقيق حاضر از نوع کاربردي بوده، واز نظر روش تحقيق ، توصيفي از نوع همبستگي مبتني برتحليل رگرسيون زماني است كه با جمع آوري داده مالي كمي حاصل از نمونه سعي در تعميم آن به جامعه دارد. و بر اساس روش مطالعات کتابخانه اي و روش ميداني انجام گرفته است .

3-3)فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه هاي موجود بر مبناي ارتباط بين خط مشي تقسيم سود سهام و عوامل نظير نابرابري اطلاعاتي، وابستگي به تامين مالي خارجي ، طول عمر مي باشد.
گروه اول: فرضيه هاي کلي در ارتباط ميان خط مشي سود سهام و عواملي نظير( نابرابري اطلاعاتي؛ وابستگي به تامين مالي خارجي ( منابع خارج از موسسه )؛چرخه زندگي ):
– بين پرداخت سود سهام و ميزان آن در نتيجه ي وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي رابطه معني داري وجود دارد.
– بين پرداخت سود سهام و ميزان آن درنتيجه وابستگي به سرمايه ونابرابري اطلاعاتي رابطه معني داري وجود دارد .
گروه دوم: فرضيه بر مبناي چگونگي کيفيت تفاوت روابط موجود در گروههاي شرکتي وابسته در مقابل شرکتهاي مستقل :
در مقايسه با شركتهاي مستقل، شركتهاي وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتري برخوردارند.
گروه سوم: فرضيه هايي بر اساس چگونگي نوسان و تفاوت روابط در طرف ديگر شرکت ها وابسته ي تلفيقي( گروهي ) بر پايه ي اندازه و تنوع :
احتمال پرداخت سود سهام و ميزان پرداختي آن همراه با طول عمر شرکت افزايش مي يابد.

3-4) متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه گيري :
انجام پژوهش مستلزم تعيين و تعريف هر يک از متغيرهاي پژوهش مي باشد . متغيرها بر اساس نقشي که در پژوهش به عهده دارند به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف) متغير هاي وابسته
ب) متغير هاي مستقل

3-4-1) متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل تحقيق شامل سود سهام پرداختي سال گذشته ، وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي ، نابرابري اطلاعاتي و طول عمر مي باشد که از اطلاعات ترازنامه ، صورت سود وزيان و شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي1386 تا 1390 استخراج شده است که به صورت زيرمحاسبه مي شوند.
الف- سود سهام پرداختي سال گذشته (PAYOUT-P): ميزان سود پرداختي سال گذشته را محاسبه و ارزيابي مي کند ،اين سود پرداختي بر اساس اطلاعات صورت سود و زيان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس قابل دسترسي مي باشد.( (روني مانوس 2012)

ب- وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي (DEP ) : به عنوان درصد رشد فروش که از جريان نقدي آزاد قابل تامين نمي باشد محاسبه شده است.که بر اين اساس کل فروش هاي پايان سال را از کل فروش اول سال کسر مي کنيم و سپس بر فروش اول سال تقسيم مي نماييم بدين ترتيب در صد رشد فروش محاسبه مي گردد. همچنين اطلاعات فروش از صورت سود و زيان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس قابل دسترسي مي باشد(روني مانوس 2012).

ج- نابرابري اطلاعاتي( P-STD) : كه به عنوان انحراف معياربازده باقيمانده ي روزانه از الگوي ( نمونه ) بازار است که در طول عمر يک سال تقويمي محاسبه مي گردد(روني مانوس 2012).

د- طول عمر (AGE ) : بيانگر نظريه ي طول عمر مي باشد که اين به نوبه ي خود به عنوان الگاريتم طبيعي عمر ثبت شرکت ارزيابي و محاسبه مي شود (روني مانوس 2012).

3-4-2) متغير وابسته
نسبت سود پرداختي( PAYOUT ): به عنوان نسبت سود پرداختي به منظور تحقيق و رسيدگي به تصميم گيري در زمينه ي ميزان پرداخت ( ميزان قابل پرداخت ) تعريف شده ؛ و به عنوان متغير مجازي که در شرايطي که شرکت سود سهام را پرداخت کرده باشد برابر است با و در غير اينصورت برابر با صفر خواهد بود.در نظر گرفته مي شود(روني مانوس 2012).

3-5 ) جامعه آماري:
محدوده و فضاي مطلوب محقق ، جامعه هاي آماري را معين و مشخص مي کند. بنابراين تعريف ، جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتي است، که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک بوده ومتمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. اصولا فرايند يک تحقيق را مي توان تلاشي براي درک رفتار جامعه دانست که بر پايه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت مي گيرد ؛ زيرا جمع آوري اطلاعات براي کل جامعه آماري مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي مي باشد. از اين گذشته در بعضي از موارد نيز جمع آوري اطلاعات از کل جامعه امري غير منطقي مي باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه مي باشيم. البته بديهي است که نمونه گيري موجب کاهش قطعيت و اطمينان نتايج بدست آمده مي شود. بطور کلي عواملي نظير ماهيت تحقيق ، توزيع جامعه و مقدار فاصله اطمينان بر روي حجم نمونه موثر مي باشند وبايستي در هنگام انتخاب نمونه به اين عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصيات جامعه آماري را با استفاده از نتايج نمونه آماري برآورد نمود (سيدني سيگل 1372).
از آنجاييکه شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات نظارتي خاص ساز مان بورس مي باشند ، انتظار مي رود اطلاعات تهيه و ارائه شده از سوي اين شرکت ها از انسجام ، قابليت اعتماد و کيفيت بالاتري بر خوردار باشند. لذا قلمرو مکاني يا همان جامعه آماري اين تحقيق شامل شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده ، که طي دوره زماني تحقيق کليه اطلاعات مالي آن ها در بورس ارائه شده است. علت انتخاب اين شركت ها به عنوان جامعه آماري ، سهولت دسترسي به صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها وهمچنين دسترسي به ساير اطلاعات صورت هاي مالي مي باشد.
3-6 ) نمونه آماري و روش نمونه گيري
هر بخشي از جامعه آماري را نمونه گويند.به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد. اصولا فرايند يک تحقيق را مي توان تلاشي براي درک رفتار جامعه دانست که بر پايه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت مي گيرد ؛ زيرا جمع آوري اطلاعات براي کل جامعه آماري مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي مي باشد. از اين گذشته در بعضي از موارد نيز جمع آوري اطلاعات از کل جامعه امري غير منطقي مي باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه مي باشيم. البته بديهي است که نمونه گيري موجب کاهش قطعيت و اطمينان نتايج بدست آمده مي شود. بطور کلي عواملي نظير ماهيت تحقيق ، توزيع جامعه و مقدار فاصله اطمينان بر روي حجم نمونه موثر مي باشند وبايستي در هنگام انتخاب نمونه به اين عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصيات جامعه آماري را با استفاده از نتايج نمونه آماري برآورد نمود(سيدني سيگل 1372).
نمو نه آماري در فرايند انجام پژو هش با در نظر گر فتن ماهيت تحقيق ، الز مات اطلاعاتي و وپژگي هاي شرکت هاي عضو جامعه آماري تعيين گرديده است. بگونه اي که نمونه استخراجي بتوان در فرايند آزمون فرضيات تحقيق ، ضمن رعايت صرفه هزينه و زمان ، نتايج حاصله را به بهترين وجه به جامعه آماري تعميم دهد . از همين رو در اين پژو هش از روش نمونه گيري تصادفي طبقاتي استفاده گرديد ؛ بنحويکه صر فا شر کت هاي عضو جامعه آماري که داراي شرايط ذيل بود ه اند ، در نمونه آماري لحاظ شده اند.
1- حداکثر تا ابتداي سال 1386 يا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1390 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد.
2- دوره مالي شركت ها ، منتهي به تاريخ 29 اسفند هر سال باشد.
3- شركت ها بايد داده هاي بيش از 6سال براي محاسبه متغيرهاي مدل داشته باشند.
4- شركت ها نبايد در اين دوره در نظر گرفته شده وضعيت تجاريشان تغيير كرده باشد.
5- حداکثر يک ماه بعد از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، سهام آنها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید