(DDM)54 يا همان مدل رشد گوردن پرداختند .آنان همچنين نقش برآورد ارزش ذاتي حقوق صاحبان سهام ومدلي راکه براي برآورد بازده حقوق صاحبان سهام استفاده مي شود را بررسي نمودند.آنان نشان دادندکه بين مدل DDM ونسبت P/E دريک بازار چند گانه بانرخ رشد مطابق با بازار ارتباط وجود دارد.
پرايستلي55 و همکاران(2009) هموار سازي تقسيم سود سهام و قابليت پيش بيني آن را بررسي نمودند.نتايج تحقيق نشان مي دهد ، اگر هموار سازي تقسيم سهام در شر کت ها وجود داشته باشد قابليت پيش بيني در يک نمونه محدود از بين مي رود.همچنين امکان پيش بيني ، رشد تقسيم سود سهام در شرکتهاي که هموارسازي تقسيم سود بيشتر باشد نسبت به شر کت هاي که هموار سازي تقسيم سود کمتر است، کمتر مي باشد.
يان شنگ56 (2005) سه مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن ، ارتباط بين درآمدها، سود سهام و محتواي اطلاعاتي سود سهام را در ارزشيابي شرکت بررسي کرد. ويژگيهاي مهم اين مدل هاي ارزشيابي عبارتند از:
مدل 1: سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي دائمي مي باشد.
مدل 2: سود سهام هدف نسبتي از ارزش تنزيل شده فعلي درآمدهاي مورد انتظار آتي (PVXT) مي باشد.
مدل 3: سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي جاري مي باشد.
نتايج تجربي تحقيق آنان، براي سه مدل توسعه يافته نشان مي دهد که، مدل 2 قابليت تشريحي و توانايي پيش بيني بهتري براي قيمت سهام دارد. همچنين ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، بدهي ها و سرمايه گذاري به طور عمده و مثبتي با قيمت سهام براي کل نمونه مرتبط مي باشند.
بوت57 و همکاران(2009) آنان بررسي نمودند که چطور وچرا قدرت بازار بر سياست هاي تقسيم سود اثر مي گذارد بدين منظور از سه معيار اندازه گيري بازار يعني 1.شاخص هر فايندل و هرچيمن 2.پايه واردات شر کت ها 3.شاخص لرنر استفاده کردند.نتايج تحقيق نشان مي دهدقدرت بازار به طور مثبتي بر تصميمات تقسيم سود يعني هم توانايي پرداخت سود سهام و هم مقدار سود قابل تقسيم اثر مي گذارد.همچنين آنان دريافتند تاثير ساختار بازار بر تصميمات تقسيم سود سهام، يک رسيک تجاري مي باشد.
بازلي ال نجار58 (2010) به بررسي ارتباط هم زمان بين سپرده هاي شرکت و سياست هاي تقسيم سود در يک نمونه گسترده شامل 400 شرکت غيرانتفايي براي دوره زماني 2008- 1991 پرداختندنتايج تحقيق آنان نشان مي دهد که سپرده ها؛ به وسيله تقسيم سود، اهرم ،رشد، اندازه،ريسک،قابليت سودآوري ونسبت سرمايه در گردش تحت تاثير قرار گرفته است و همچنين نشان دادند که هنگامي که هر دو متغير سپرده ها و سود سهام تقسيمي به طور هم زمان تحت کنترل هستند هيچکدام تاثير با اهميتي بريکديگر ندارند.
مازنا راملي59(2010) به بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود و ساختار مالکيت در يک دوره زماني2002 تا 2006 در شرکت هاي مالزي پرداختند؛ نتايج تحقيق او نشان مي دهد شرکت هايي که سود بيشتري بين سهامداران تقسيم کرده اند سهامداران بزرگ آنها افزايش يافته است؛ و همچنين اهميت تقسيم سود وقتي که در شرکت به سهامداران بزرگ اهميت بيشتري در توزيع سود داده شود بيشتر خواهد شد.
رفيلوف(2012) به بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت بر تصميم گيري تقسيم سود پرداخت ، نتايج تحقيق او نشان مي دهد دهدکه سياست هاي تقسيم سود به چرخه عمر و تضاد منافع بين سهامداران اقليت و اکثريت بستگي دارد.
هنربخش و بيرجندي60(2013) به بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود برارزش بازار شرکت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ، نتايج تحقيق حاکي ازآن است که ، در مدل اول، بدهي ها ، درآمد هاي دائمي ودر مدل دوم، خالص جريان نقد عملياتي ، بدهي ها و سرمايه گذاري و در مدل سوم، سرمايه گذاري ها و بدهي هاي به طور عمده و مثبتي در ارتباط با قيمت سهام، کل نمونه هاي انتخابي مي باشند، همچنين نتايج حاصل از مقايسه سه مدل مويد اين واقعيت است که، قابليت تشريحي و توانايي مدل دوم به منظور پيش بيني ارزش بازار شرکت بيش دو مدل ديگر مي باشد.

2-9-2)سوابق داخلي
برخلاف نتايج تحقيقات قبلي در ايران، ادعا مي‌شود كه الگويي براي تقسيم سود درايران وجود دارد، و شركتها ازيك سياست مشخص در زمينه تقسيم سود پيروي مي‌نمايند. هرچند اين الگو ساده مي‌باشد، ولي با توجه به ساختار اقتصاد ايران قابل توجيه است . ضمناً بايد توجه نمود كه چندين شركت نيز وجود دارند كه عكس‌العمل خوبي نسبت به حداقل چهار مدل از 10 مدل ارائه شده و با ضرايب كاملاً معني‌دار از خود نشان مي‌دهند.
اين موضوع دلالت برآن دارد كه مديريت در اينگونه شركتها (مانند شيشه قزوين، سيمان شرق پارس الكتريك ) كاملاً قوي و آگاه مي‌باشد. همچنين شركتهايي وجود دارند كه سياست تقسيم سود مشخص و خاصي را دنبال مي‌نمايند. ( ازجمله اين شركتها مي‌توان شركت آبسال را نام برد كه مبناي تقسيم سود سال جاري هميشه براساس سود سال قبل است).برخي از تحقيقات انجام شده به قرار زير مي باشد:
صمدزاده ( 1372 ) خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام شرکت ها را مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، سياست هاي تقسيم سود در بازار بورس ، براي مديران شرکتها شناخته شده نبوده وسهام داران نيز به سود سهام نقدي و تغييرات آن به عنوان يک تعديل داراي پيام توجه نمي کنند.
مهراني ( 1373 ) در تحقيق خود به دنبال ايجاد مدلي براي رابطه بين سود ، تقسيم سود و سرمايه گذاري است . نتايج تحقيق بيانگر آن است که الگوئي براي تقسيم سود در ايران وجود دارد ؛و شرکت ها از سياست مشخص اما ساده اي در زمينه تقسيم سود پيروي مي نمايند. همچنين نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي سود سال قبل و تقسيم سود سال قبل، عوامل مهمي در تصميم گيري ها نمي باشند. علاوه بر اين سياست هاي سرمايه گذاري ، مستقل از سياست هاي تقسيم سود هستند.
خداياري ( 1376 ) در اين تحقيق ،ارتباط بين تغييرات سود سهام نقدي و تغييرات در ترکيب ترازنامه و اقلام آن و همچنين ارتباط بين تغيير در ترکيب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت ها را آزمون مي کند . نتايج تحقيق بيانگر آن است که بين تغييرات سود سهام نقدي وترکيب ترازنامه واقلام آن و بين تغيير ترکيب ترازنامه و اقلام آن و بين تغيير ترکيب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکتها رابطه معناداري مشاهده نمي شود
بشيري (1378 ) تاثير وضعيت نقدينگي بر تقسيم سود در شرکت هاي سهامي ( صنعت نساجي ) را بررسي نموده است . نتايج تحقيق حاکي از ارتباط ميان وضعيت نقدينگي و تقسيم سود شرکت ها است.
خادم (1381) دراين تحقيق ارتباط بين سيا ست هاي تقسيم سود سهام و تغييرات قيمت سهام شر کت ها آزمون مي شود . نتايج تحقيق بيانگر آن است که تصميمات سر مايه گذاران به منظور خريد يا فروش سهام تحت تاثير سياست هاي تقسيم سود اتخاذ شده توسط شرکت ها نمي باشد .و آنها عوامل ديگري را براي تصيم گيري خود مد نظر قرار مي دهند ، عواملي از قبيل : نوع صنعتي که شرکت در آن فعاليت دارد ، ميزان ريسک سر مايه گذاري در شرکت ، عايدات سر مايه اي ، ارزش جايگزيني دارايي ها و …..
جهانخاني (1384) در اين تحقيق، شناسايي و تبيين عوامل تعيين کننده سياست تقسيم سود شرکت ها را آزمون مي کند.نتايج تحقيق حاکي از آن است که سياست تقسيم سود شر کت ها از الگوي گام تصادفي پيروي مي کند.همچنين با تو جه به تاييد نظريه پيام رساني ، انتظار ميرود تا اگر شرکتي از رشد سود بالايي (پاييني) بر خوردار باشد ،بازده نقدي آن نيز بالا (پايين) باشد . اندازه ، فرصت هاي سر مايه گذاري ،ساختارمالي ، ريسک و اهرم مالي شرکت از ديگر مواردي هستند که در توضيح سياست تقسيم سود شرکت هاي بورس ، ايفاي نقش مي کنند.
خوش طينت (1387) تاثير تقسيم سود سهام بر روي رفتار سر مايه گذاران بررسي را بررسي کرد . نتايج تحقيق حاکي از آن است که سر مايه گذاران در قبال افزايش تقسيم سود سهام واکنش نشان مي دهند زيرا واکنش سرمايه گذاران (خريد ، فروش ، نگهداري سهام) به وسيله حجم داد ستد تجاري منعکس مي شود همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد افزايش تقسيم سود سهام بر روي حجم داد وستد تجاري سهام اثر مي گذارد و و اکنش سر مايه گذاران بر افزايش تقسيم سود سهام يک واکنش کوتاه مدت مي باشد.

بطور خلاصه پيشينه تحقيق در جداول ذيل ارائه شده است :
جدول (2-2) : خلاصه پيشينه تحقيقات خارجي
نتيجه تحقيق
روش آماري
متغير هاي مورد مطاله
موضوع تحقيق
محقق
سال تحقيق
خط مشي هاي سود سهام بر هزينه سرمايه شرکت موثر است.
رگرسيون و تحليل همبستگي
هزينه سرمايه و نرخ سود سهام پرداخت شده
بررسي تاثير خط مشي هاي سود سهام بر هزينه سرمايه شرکت
گوردون
1959
انتخاب خط مشي پرداخت سود سهام ، بر ارزش بازار جاري سهام بي تاثير است.
رگرسيون و تحليل همبستگي
سود سهام پرداختي ، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
بررسي تاثير خط مشي هاي سود سهام بر ارزش بازار سهام
ميلر ـ موديلياني
1961
سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتري حقوق صاحبان را کاهش مي دهد، اما تأثيري بر درآمد جاري ندارد.
رگرسيون و تحليل همبستگي
درآمدها، ارزش دفتري دارايي ها و حقوق صاحبان سرمايه
بررسي رابطه درآمد ها و ارزش حقوق صاحبان سهام تحت سياست هاي تقسيم سود
اوهلسن
1995
در هر سه مدل،مورد بررسي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، بدهي ها و سرمايه گذاري تاثير مثبت و شديدي بر ارزش سهام دارد.
رگرسيون و تحليل همبستگي
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، بدهي ها ، سرمايه گذاري و درآمد دائمي
بررسي رابطه سياست هاي تقسيم سود و مدل هاي ارزشيابي حقوق صاحبان سهام
يان شنگ
2005
بين مدل DDM ونسبت P/E دريک بازار چند گانه بانرخ رشد مطابق با بازار ارتباط وجود دارد.
رگرسيون و تحليل همبستگي
ارزش ذاتي حقوق صاحبان سهامو بازده حقوق صاحبان سهام
بررسي مدل تنزيل شده تقسيم سود سهام (DDM)
هريس
2008

امکان پيش بيني رشد تقسيم سود در شرکتهايي که هموارسازي تقسيم سود بيشتر است در مقايسه باشرکت هاي که هموار سازي تقسيم سود در آنها کمتر است، کمتر مي باشد.
رگرسيون و تحليل همبستگي
تقسيم سود سهام و قيمت سهام
بررسي هموار سازي تقسيم سود سهام بر قابليت پيش بيني قيمت سهام
پرايستلي
2009
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که سپرده ها به وسيله تقسيم سود،اهرم،رشد،،اندازه،ريسک،قابليت سودآوري ونسبت سرمايه در گردش تحت تاثير قرار گرفته است.و همچنين هنگامي که هر دو متغير سپرده ها و سود سهام تقسيمي به طور هم زمان تحت کنترل هستند هيچکدام تاثير با اهميتي بريکديگر ندارند.

رگرسيون و تحليل همبستگي
سپرده ها ، تقسيم سود، اهرم، رشد، اندازه،ريسک،قابليت سودآوري ونسبت سرمايه در گردش
سپرده هاي شرکت وپرداخت هاي سود سهام
بازلي ال نجار
2010
نتايج نشان مي دهد شرکت هايي که سود بيشتري بين سهامداران تقسيم کرده اندسهامداران بزرگ آنها افزايش يافته است و همچنين اهميت تقسيم سود وقتي که در شرکت به سهامداران بزرگ اهميت بيشتري در توزيع سود داده شود بيشتر خواهد شد.

رگرسيون و تحليل همبستگي
سود سهام تقسيمي،رشد ، ريسک، نسبت ارزش دفتري بدهي ها به کل دارايي ها، نسبت سود قبل از بهره و ماليات بر کل دارايي ها
ساختار مالکيت وسياست هاي تقسيم سود
راملي
2010
نتايج نشان مي دهدکه سياست هاي تقسيم سود به چرخه عمر و تضاد منافع بين سهامداران اقليت و اکثريت بستگي دارد .
رگرسيون و تحليل همبستگي
قابليت سود آوري ، رشد ، اندازه ، سود تقسيمي، اهرم مالي ، بازده دارايي ،وجه نقد
تاثير ويژگي هاي شرکت بر تصميم گيري تقسيم سود
رفيلوف
2011

جدول(2-3) : خلاصه پيشينه تحقيقات داخلي
نتيجه تحقيق
روش آماري
متغير هاي مورد مطاله
موضوع تحقيق
محقق
سال

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید