د مي کنند، موسسه هاي تجاري عضو نياز نيست تا از خط مشي سود سهام براي اشاره با سود دهي بالا جهت کسب تامين مالي خارجي استفاده کنند به اين دليل موسسه هاي تجاري وابسته به گروه ممکن است تصميم بگيرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها اين کار را نکنند نسبت سود سهام عادي به سود ويژه در موسسه تجاري وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه هاي تجاري مستقل شود (روني مانوس ، 2012).
بر اساس موارد ذکر شده ،در اين پژوهش نظريه هاي خط مشي تقسيم سود سهام و نظريه ناتواني بازار را در گروه هاي تجاري شرح داده مي شود تا تاثير وابستگي گروه روي تصميم گيري در پرداخت سود سهام و تصميم گيري در سطح پرداخت را بررسي کنيم.

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق :
در كشورهاي توسعه يافته، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود، بنابر اين از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند، آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام و همچنين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد، از اهميت بسزائي برخوردار مي باشد.يكي از مهمترين اين عوامل، تقسيم سود سهام بين سهامداران مي باشد. (خوش طينت،1387)
بعلاوه، عيوب گروههاي تجاري و شرکتهاي ترکيبي ، اصل مشترک تئوري خط مشي و يا رويه ي تقسيم سود سهام و تئوري ناتواني و شکست بازار و يا به عبارت ديگر نقش نابرابري اطلاعاتي و عيوب بازار در بازارهاي نو ظهورمثل بازار بورس ايران به دو دليل اصلي و مهم در خور توجه مي باشد . اولاً بي قانوني ( ضعف حقوقي ) ، چهارچوب نظارتي و تکنولوژي که در مورد بازارهاي نوظهور امري عادي است ، حاکي از نابرابري هاي اطلاعاتي بوده و هزينه ي دسترسي بازار سرمايه در آنجا ، در مقايسه با بازارهاي توسعه يافته و کامل بالاتر مي باشد . اين به نوبه ي خود بدين معني است که در بازارهاي نوظهور سياست و خط مشي پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به اين عوامل ( عوامل مذکور ) و نيز شدت وابستگي به سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي حساس و آسيب پذير مي باشد . ثانياً ، در حاليکه تئوريهاي تامين مالي ، کارگذاري و علائم هشدار دهنده، پيش بيني مي کند که سطح نابرابري اطلاعاتي و وابستگي به سرمايه گذاري خارجي ( سرمايه خارجي ) در تصميم گيري شرکتهاي مستقل ، شرکت هاي وابسته به گروههاي مختلف ( شرکتهاي تطبيقي ) و اغلب در بازارهاي نوظهور ، در زمينه ي خط مشي تقسيم سود سهام مهم و قابل توجه مي باشد. (روني مانوس ، 2012) .
بنابر اين آگاهي از رابطه وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سود سهام هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعاتي مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد.
1-4) اهداف تحقيق :
سرمايه گذاران جهت پيش بيني و اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري نيازمند اطلاعاتي نظير ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خط مشي هاي تقسيم سود سهام مي باشند، تا بتوانند برآوردي از سودهاي آتي داشته باشند، ونيز با استفاده از مدلهاي ارزش گذاري مانند مدل درآمد هاي باقيمانده، ارزش ذاتي سهام را تعيين كنند. اما از آنجا كه محيط اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر ايران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهاي غربي است، لازم است اعتبار چنين ادعاهايي را با توجه به شرايط ايران مورد بررسي وآزمون قرار داد ولي از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نيز شركت هاي ايراني جهت ارائه اطلاعات از مدل بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي نمايند استفاده از خط مشي هاي سود سهام جهت دستيابي به اهداف ذكر شده ( پيش بيني واتخاذ تصميمات سرمايه گذاري ) مي تواند تا حدي سوال برانگيز باشد.از طرفي در بازارهاي نوظهور مانند بازار ايران سياست و خط مشي پرداخت سود ، خصوصاً نسبت به اين عوامل ( عوامل مذکور ) و نيز شدت وابستگي به سرمايه گذاري و تامين مالي خارجي حساس و آسيب پذير مي باشد .( جهانخاني ، 1384)
براين اساس ، در اين پژوهش ازخط مشي سود سهام و نظريه ناتواني بازار در گروه هاي تجاري استفاده مي شود تا تاثير و وابستگي گروهي روي تصميم گيري براي پرداخت سود سهام (پرداختن يا نپرداختن) و تصميم گيري درباره ميزان پرداخت (چه مقدار پرداخت شود) بررسي مي شود.
1-5) سؤالات تحقيق:
1- بين پرداخت سودسهام وميزان آن درنتيجه وابستگي به سرمايه وتامين مالي خارجي چه رابطه اي وجوددارد؟
2-رابطه بين پرداخت سود سهام وميزان آن درنتيجه وابستگي به سرمايه و نابرابري اطلاعاتي چيست؟
3-درمقايسه باشرکتهاي مستقل ،آياشرکتهاي وابسته ازسطوح پرداخت سودبالاتري برخوردارند؟
4-بين شرکتهاي وابسته باگروههاي بزرگترومتنوع تروميزان پرداخت سودسهام چه رابطه اي وجوددارد؟

1-6) فرضيه هاي تحقيق:
براساس نظريه ي خط مشي تقسيم سود سهام و ناتواني بازار مربوط به گروههاي تجاري ، در چهارچوب تئوريک ، دو گروه فرضيه ي را با در نظر گرفتن نقش گروههاي تجاري در تصميم گيري در پرداخت سود سهام ( پرداختن يا نپرداختن ) و تصميم گيري در مورد ميزان پرداخت سود سهام (اينکه چه مقدار پرداخت شود ) طرح ريزي شده است . بنابراين فرضيات اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد:
گروه اول: فرضيه هاي کلي در زمينه ي ارتباط ميان خط مشي تقسيم سود سهام و عوامل نظيرنابرابري اطلاعاتي؛ وابستگي به تامين مالي خارجي ( منابع خارج از موسسه )
H1 – بين پرداخت سود سهام و ميزان آن در نتيجه ي وابستگي به سرمايه و تامين مالي خارجي رابطه معني داري وجود دارد.
گروه دوم : فرضيه اي بر مبناي چگونگي و کيفيت تفاوت روابط موجود در گروههاي وابسته در مقابل شرکت هاي مستقل
H2 – شركتهاي مستقل، در مقايسه با شركتهاي وابسته ازسطوح پرداخت سود سهام بالاتري برخوردارند.

1-7) تعريف اصطلاحات و واژه ها:
گروه هاي تجاري: مجموعه اي از موسسه هاي تجاري مستقل قانوني هستند که يک هويت عادي دارند و از راه هاي گوناگون نظير نگهداري متقابل حقوق صاحبان سهام يا حق مالي يا مديريت به هم پيوسته با هم ارتباط پيدا مي کنند(روني مانوس 2012).
خط مشي تقسيم سود سهام 1 : سياست هاي که مديران در تقسيم سود سهام بين سهامداران مد نظر قرار مي دهند.
سود سهام پرداخت شده: عبارت است از، توزيع عايدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران.
سرمايه گذاري خارجي وابسته: منابع مالي خارجي زماني که، منابع مالي مولد داخلي براي روبرور شدن با فرصت هاي سرمايه گذاري قابل اجرا ناکافي باشند .
نابرابري اطلاعاتي:عدم دسترسي به اطلاعات مالي براي تمامي گروه هاي استفاده کننده از اطلاعات مالي مي باشد.

خلاصه فصل:
در فصل اول به تشريح کليات موضوع تحقيق پرداخته شد، بر اين اساس ابتدا به بيان مساله تحقيق و تشريح اهميت و ضروت تحقيق و دليل انتخاب اين موضوع به عنوان موضوع تحقيق پرداخته شد. و در نهايت به بيان و تعريف متغير هاي تحقيق پرداختيم.

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1 ) مقدمه
گروه هاي تجاري مجموعه اي از موسسه هاي تجاري مستقل قانوني هستند که يک هويت عادي دارند و از راههاي گوناگون نظير نگهداري متقابل حقوق صاحبان سهام يا حق مالي يا مديريت به هم پيوسته با هم ارتباط پيدا مي کنند. به احتمال قوي اين گروه ها تشکيل مي شوند تا نابرابري اطلاعات عيوبات بازار را اصلاح کنند. براي مثال عدم کارايي اطلاعات براي موسسه هاي تجاري بسيار زيان بار مي شود تا سرمايه خارجي را براي سرمايه گذاري بيشتر کنند. موسسه هاي تجاري وابسته گروهي راهبردهاي متنوع سازي را ادامه مي دهند و بازارهاي سرمايه داخلي را ايجاد مي کنند. جالب است ذکر کنيم که مشکلات اطلاعات و عيوب هاي بازار يک راه ميان بر مهم از نظريه هاي اصلي از خط مشي سود سهام را فراهم مي کند. لاپورتا و همکارانش(2002) در يک تحقيق که، بيش از 4000 موسسه تجاري از 23 کشور را در برداشت، نشان دادند که،نابرابري اطلاعات و تحت الحمايه بر تامين مالي خارجي عامل تامين کننده کليدي در تصميم گيري هاي خط مشي سود سهام مي باشد. سوال عجيبي که مطرح مي شود، استلزام گروه هاي تجاري براي تصميم گيري در خط مشي سود سهام، يعني تصميم گيري در پرداخت سود سهام (پرداخت شود يا نه) و تصميم گيري در مورد سطح پرداخت (چه مقدار پرداخت شود)مي باشد. و ممکن است به اين حالت باشد که گروه هاي تجاري عضو موسسه هاي تجاري را کنترل کنند و اطلاعات را که با هم در يک گروه سهيم هستند آسان کنند. بدين وسيله نابرابري اطلاعات کمتر مي شود. همچنين اين گروه ممکن است بتواند بازارهاي سرمايه داخلي را ايجاد کند تا هزينه حق الزحمه را تامين کند. بدين وسيله بر عيوب بازار سرمايه غلبه کند. بنابراين روشن مي شود که در مقايسه با گروه هاي مستقل آنها، موسسه هاي تجاري وابسته به گروه کمتر به بازارهاي سرمايه رسمي متکي هستند و ممکن است هميشه بتوانند سود سهام را پرداخت کنند. (يعني سود سهام حذف نشود) يا سود سهام بالايي را نگه بدارند. هنگامي که گروه تجاري يک بازار سرمايه داخي واقعي ايجاد مي کنند، موسسه هاي تجاري عضو نياز نيست تا از خط مشي سود سهام براي اشاره با سود دهي بالا جهت کسب تامين مالي خارجي استفاده کنند به اين دليل موسسه هاي تجاري وابسته به گروه ممکن است تصميم بگيرند تا سود سهام را نپردازند و اگر آنها اين کار را نکنند نسبت سود سهام عادي به سود ويژه در موسسه تجاري وابسته به گروه ممکن است کمتر از موسسه هاي تجاري مستقل شود. و آنها استلزام نظريه هاي مختلف از خط مشي سود سهام را بررسي نمي کنند.
2-2 ) سود حسابداري2
درتئوري حسابداري ،سود، حاصل عمليات موسسه درطي يک دوره ي مالي مي باشد که براساس اصول ، استانداردها ومفاهيم حسابداري، عمليات مؤسسه در طي يک دوره ي مالي مي باشد ،که مورد محاسبه قرارمي گيرد . سود حسابداري مؤسسه مي تواند بين سهامداران تقسيم گرددويا براي سرمايه گذاري هاي آتي درمؤسسه نگهداري شده وتقسيم نگردد. تعيين ميزان سود قابل تقسيم بستگي به مبالغ سود (زيان) انباشته شرکت از سالهاي قبل ، ميزان اندوخته قانوني وساير اندوخته ها نظير اندوخته احتياطي مي باشد.
يکي از متخصصين مالي به نام کنث جي بووادرکس3 (1974)، موضوع سود حسابداري وچگونگي تسهيم آن از طريق جريانات نقدي مؤسسه را به شرح زير به تصوير کشيده است (نمودار2-1 )
نمودار 2-1 نشان مي دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال وسود شرکت علاقمند هستند:
1- اعتبار دهندگان : نسبت به اصل وبهره وامها.
2- سهامداران : نسبت به ارزش ويژه وسود ساليانه.
3- دولت: نسبت به ماليات.
از اين رو مديران شرکتها بايستي درجهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عمليات مؤسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

2-3 ) روشهاي پرداخت سود سهام
پرداخت سود سهام عبارت است از، توزيع عايدات حاصل شده از طرف شرکت به سهامداران . سود سهام ممکن است، به يکي از سه شکل نقدي ، سهام اضافي يا دارائي به صاحبان سهام پرداخت شود، که بعضي از شرکتها براي توزيع سود از قاعده ي خاصي استفاده مي نمايند وبعضي ديگر ازتمامي امکانات خود براي توسعه شرکت بهره گرفته وسودي پرداخت نمي نمايند.
اعلان وپرداخت سود سهام ازوظايف مهم مجمع عمومي شرکتها مي باشد ، که بطور کلي سه نقطه زماني مهم درتوزيع سود سهام وجودداردکه عبارتست از: (بلکويي 1998)4
الف ) تاريخ اعلان سود سهام 5 : روزي است که، مجمع عمومي شرکت رأي به توزيع مبالغ سود سهام مي دهد.
ب ) تاريخ ثبت دردفاتر شرکت6: در اين روز ليستي از نامهاوآدرسهاي سهامداراني که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید