1تا8
خرده مقياس اضطراب علوم
7
9تا15
خرده مقياس علاقه به درس علوم
3
16تا18
خرده مقياس لذت از آزمايش علوم
3
19تا21

3-4-2- پرسشنامه يادگيري درس علوم
اين پرسشنامه داراي 31 سوأل در پيش آزمون و33 سوأل در پس آزمون مي باشد. هر سوال بر اساس يک مقياس ليکرت 5 درجه‌اي”کاملاً مخالفم”، “مخالفم”، “نظري ندارم”، “موافقم”، “کاملاً موافقم” پاسخ داده مي شود. اين گزينه ها به ترتيب نمره 1،2،3،4 و5 مي گيرند.سوال هايي که به صورت منفي اند برعکس نمره گذاري مي شوند. اين پرسشنامه با همکاري معلم نمونه مورد مطالعه، به صورت يک آزمون (پرسشنامه) محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف – محتوا، براي درس هاي10 ، 11 و12درس علوم تجربي پايه‌ي دوم ابتدايي با توجه به سطوح مختلف حيطه شناختي بلوم طراحي و تدوين گرديد. مي دانيم که به منظور روايي محتوايي آزمون يادگيري، گفته مي شود آزموني رواست که سؤالات آن نمونه کاملي از هدفها و محتوا باشد. در اين پژوهش آزمون يادگيري درس علوم با توجه به جدول مشخصات هدف- محتوا تدوين گرديد. همچنين روايي محتوايي ابزار با استفاده از نظر متخصصين و صاحبنظران مورد تأييد قرار گرفت. به منظورتعيين پايايي آزمون، نمرات 33 نفر از آزمودنيها بر اساس روش باز آزمايي محاسبه گرديد و ضريب بازآزمايي73/0 به دست آمد.
3-5-روش تحليل داده ها
به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش علاوه بر شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطي فرضيه ها از آزمون تحليل کوواريانس استفاده مي شود.
3-6- ملاحظات اخلاقي پژوهش
در انجام اين پژوهش،پژوهشگر براي رعايت ملاحظات اخلاقي، به دانش‌آموزان اطمينان داد که پرسشنامه ها بي نام بوده و نمرات آن هيچ تاثيري در نمرات درسي آنان ندارد. همچنين به دانش‌آموزان توضيح داده شدکه در صورت تمايل و رضايت در اين پژوهش شرکت کنند.

فصل چهارم
يافته‌هاي تحقيق

در اين فصل يافته‌هاي تحقيق ارائه مي‌شوند. بدين منظور ابتدا آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق (ميانگين و انحراف استاندارد) به تفكيك گروه (كنترل و آزمايش) گزارش مي‌شود. سپس نتايج تحليل‌هاي استنباطي كه به منظور بررسي فرضيه‌هاي تحقيق انجام شده‌اند، ارائه مي‌شوند.
4-1-توصيف متغيرهاي تحقيق
جدول 4-1 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات يادگيري درس علوم و ابعاد آن را به تفكيك گروه (آزمايش و كنترل) نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، يادگيري كلي هر دو گروه در پس‌آزمون افزايش يافته‌ است؛ اما اين افزايش در گروه آزمايش بيشتر بوده است.
جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات يادگيري درس علوم

گروه

گروه آزمايش
گروه كنترل

x?
SD
x?
SD
پيش‌آزمون
دانش
29
6/01
30/88
6/47

درك و فهم
23/07
3/66
21/36
4/09

كاربرد
21/59
3/12
23/24
3/42

تجزيه و تحليل
16/61
2/86
18/15
3/59

تركيب
9/97
2/42
9/82
3/06

ارزشيابي
8/55
2/53
8/45
2/61

يادگيري (نمره‌ي كل)
110/04
10/15
111/91
14/84
پس‌آزمون
دانش
24/29
3/82
20/53
4/93

درك و فهم
21/42
3/36
20/33
3/27

كاربرد
20/97
4/17
16/52
1/81

تجزيه و تحليل
22/61
3/02
21/53
3/36

تركيب
24/06
5/28
17/69
3/84

ارزشيابي
18/39
2/29
16/03
2/81

يادگيري (نمره‌ي كل)
131/74
16/82
113/31
12/12
x? = ميانگين وSD = انحراف استاندارد
جدول 4-2 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم و ابعاد آن را به تفكيك گروه (آزمايش و كنترل) نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، نمرات گروه آزمايش در پس‌آزمون كليه‌ي ابعاد به طور محسوسي افزايش يافته است.

جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم

گروه

گروه آزمايش
گروه كنترل

x?
SD
x?
SD
پيش‌آزمون
لذت از يادگيري علوم
24/16
6/99
29/13
7/01

اضطراب علوم
25/32
5/22
27/25
7/61

علاقه به درس علوم
10/65
3/05
12/45
2/93

لذت از آزمايش علوم
10/23
3/27
12/00
1/77

نگرش نسبت به يادگيري علوم (نمره‌ي كل)
70/86
13/49
82/03
12/28
پس‌آزمون
لذت از يادگيري علوم
34/65
3/68
28/97
5/20

اضطراب علوم
31/17
2/96
26/73
5/76

علاقه به درس علوم
14/10
1/19
12/36
2/52

لذت از آزمايش علوم
13/29
1/55
11/91
2/24

نگرش نسبت به يادگيري علوم (نمره‌ي كل)
93/80
6/26
79/97
12/16

4-2- بررسي فرضيه‌هاي تحقيق
4-2-1-فرضيه‌ي اول تحقيق: روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در مقايسه با روش‌هاي تدريس متداول، موجب افزايش يادگيري دانش‌آموزان در درس علوم مي‌شود.
به منظور بررسي اثربخشي روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در افزايش يادگيري دانش‌آموزان، از تحليل‌ كوواريانس يك‌طرفه استفاده شد. بدين صورت كه متغير گروه (آزمايش و كنترل) به عنوان متغير مستقل، نمره‌ي كلي يادگيري در اجراي پيش‌آزمون به عنوان متغير هم‌پراكنش (كنترل) و نمره‌ي كلي يادگيري در اجراي پس‌آزمون، به عنوان متغير وابسته وارد تحليل گرديدند. جدول 4-3 نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي‌دهد.
جدول 4-3: تحليل كوواريانس تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر يادگيري دانش‌آموزان
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
2348/75
1
2348/75
13/01
0/001
0/21
گروه (متغير مستقل)
5700/42
1
5700/42
31/57
0/0001
0/40
خطا
8666/54
48
180/55

كل
16140/04
50

SS =مجموع مجذورات، DF =درجه‌ي آزادي، MS = ميانگين مربعات، F =مقدار اف، P =سطح معناداري و ?2= مجذور تفكيكي اتا
همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي كلي يادگيري، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-1) نشان مي‌دهد كه ميزان يادگيري گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل افزايش يافته است. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 40 درصد از واريانس يادگيري دانش‌آموزان را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر يادگيري دانش‌آموزان است.

نمودار 4-1، مسير تغييرات نمرات يادگيري را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-1
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه كنترل از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نسبتاً بدون تغيير مانده است؛ اما نمرات گروه آزمايش با شيب نسبتاً زيادي افزايش يافته است.
در ادامه به منظور بررسي اثربخشي روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در افزايش نمرات بعد دانش، از تحليل‌ كوواريانس يك‌طرفه استفاده شد. بدين صورت كه متغير گروه (آزمايش و كنترل) به عنوان متغير مستقل، نمره‌ي بعد دانش در اجراي پيش‌آزمون به عنوان متغير هم‌ پراكنش (كنترل) و نمره‌ي بعد دانش در اجراي پس‌آزمون به عنوان متغير وابسته وارد تحليل گرديدند. جدول 4-4 نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي‌دهد.

جدول 4-4: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد دانش
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
55/99
1
55/99
2/90
0/09
0/05
گروه (متغير مستقل)
251/49
1
251/49
13/05
0/001
0/19
خطا
1098/66
57
19/27

كل
1377/33
59

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد دانش، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-1) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد دانش نمره‌ي بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 19 درصد از واريانس نمرات بعد دانش را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.
نمودار 4-2، مسير تغييرات نمرات بعد دانش را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-2
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون بعد دانش كاهش محسوسي داشته است؛ اما اين كاهش در گروه آزمايش كمتر است.
جدول 4-5 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد فهم را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
جدول 4-5: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد فهم

منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
101/90
1
101/90
11/21
0/001
0/16
گروه (متغير مستقل)
7/57
1
7/57
0/83
0/37
0/01
خطا
536/27
59
9/09

كل
663/74
61

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد فهم، تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
نمودار 4-3، مسير تغييرات نمرات بعد فهم را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار4-3

همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون بعد فهم، كاهش محسوسي داشته است؛ اما همانگونه كه قبلاً نيز ملاحظه گرديد، بين دو گروه در نمرات پس‌آزمون تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
جدول 4-6 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد كاربرد را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.

جدول 4-6: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد كاربرد

منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
3/65
1
3/65
0/35
0/56
0/01
گروه (متغير مستقل)
322/14
1
322/14
30/90
0/0001
0/35
خطا
594/23
57
10/43

كل
922/73
59

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد كاربرد، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-1) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد كاربرد نمره‌ي بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 35 درصد از واريانس نمرات بعد كاربرد را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.

نمودار 4-4، مسير تغييرات نمرات بعد كاربرد را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-4
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه كنترل از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون كاهش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه آزمايش،‌ تغيير محسوسي نكرده است.
جدول 4-7 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد تجزيه و تحليل را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
جدول 4-7: تحليل كوواريانس تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد تجزيه و تحليل

منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
1/32
1
1/32
0/13
0/72
0/002
گروه (متغير مستقل)
14/43
1
14/43
1/40
0/24
0/02
خطا
599/51
58
10/34

كل
618/59
60

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد تجزيه و تحليل، تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
نمودار 4-5، مسير تغييرات نمرات بعد تجزيه و تحليل را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-5
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید