چندگانه…………………………………………………………………………..32
2-11- تحقيقات و پژوهش‌هاي پيشين……………………………………………………………………………………………..34
2-11-1- پژوهش هاي خارجي…………………………………………….. ……………………………………. ………………….34
2-11-2- پژوهش هاي داخلي…………………………………………………….. ……………………………………. ……………35
2-11-3- جمع بندي از تحقيقات صورت‌گرفته……………………………….. ……………….. ………………………….37
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش انجام پژوهش………………………………………………………… …………. ………………………………………….40
3-2- جامعه و نمونه آماري پژوهش………………………………………………………… ………………………………………40
3-3- روش گردآوري داده ها و شيوه‌ي اجرا…………………………………………………………………………………….40
3-4- ابزارهاي پژوهش، روايي و پايايي آنها…………………………………………………………………………………. ….44
3-4-1- پرسشنامه نگرش به يادگيري علوم اکپينر و همکاران (2009)…………………………………………44
3-4-2- پرسشنامه يادگيري درس علوم……………………………………………………. ………………………………….44
3-5- روش تحليل داده ها…………………………………………………………… ………………………… ………………………45
3-6- ملاحظات اخلاقي پژوهش…………………………………………………………………… …………………………………45
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1- توصيف متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….47
4-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………..49
4-2-1- فرضيه ي اول تحقيق………………………………………………………………………………………………………….49
4-2-2-فرضيه ي دوم تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..58
فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري
5-1- خلاصه يافته هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………67
5-2- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-3- پيشنهادات کاربردي………………………………………………………………………………………………………………..70
5-4- پيشنهادهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….72
5-5- محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..72
منابع وماخذ
فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………73
فهرست منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………..75
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………91
فهرست جداول
جدول 2-1- هشت روش يادگيري………………………………………………………………………………………………….28
جدول-2-2- تفاوت تئوري هاي سنتي هوش با تئوري هوش چندگانه…………………………………………33
جدول 3-1- توزيع سوالات مربوط به نگرش به يادگيري علوم………………………………………………………44
جدول4-1- ميانگين و انحراف استاندارد نمرات يادگيري درس علوم…………………………………………….47
جدول4-2- ميانگين و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم…………………………………48
جدول4-3- تحليل کوواريانس تاثير تدريس مبتني برهوش چندگانه بريادگيري دانش‌آموزان……50
جدول4-4- تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني برهوش چندگانه برنمرات بعد
دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول4-5- تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
فهم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
جدول 4-6-تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
جدول4-7- تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
تجزيه و تحليل…………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-8-تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
ترکيب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
جدول4-9-تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
ارزشيابي……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
جدول4-10- تحليل کوواريانس تاثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نگرش نسبت به
درس علوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………59

جدول4-11- تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات
بعد لذت از يادگيري درس علوم……………………………………………………………………………………………………..60
جدول4-12- تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات
بعد اضطراب علوم…………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول4-13- تحليل کوواريانس تاثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر بعد علاقه به
درس علوم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
جدول4-14-تحليل کوواريانس تاثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر بعد لذت از آزمايش
علوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

فهرست نمودارها
نمودار4-1- مسير تغييرات نمرات يادگيري از پيش آزمون تا پس آزمون………………………………………….50
نمودار4-2- مسير تغييرات نمرات بعد دانش از پيش آزمون تا پس آزمون………………………………………..51
نمودار4-3- مسير تغييرات نمرات بعد فهم از پيش آزمون تا پس آزمون…………………………………………..52
نمودار4-4- مسير تغييرات نمرات بعد کاربرد از پيش آزمون تا پس آزمون……………………………………….54
نمودار4-5- مسير تغييرات نمرات بعد تجزيه و تحليل از پيش آزمون تا پس آزمون………………………….55
نمودار4-6- مسير تغييرات نمرات بعد ترکيب از پيش آزمون تا پس آزمون……………………………………….56
نمودار4-7- مسير تغييرات نمرات بعد ارزشيابي از پيش آزمون تا پس آزمون……………………………………57
نمودار4-8- مسير تغييرات نمرات نگرش نسبت به درس علوم از پيش آزمون تا پس آزمون……………59
نمودار4-9- مسير تغييرات نمرات لذت از يادگيري درس علوم از پيش آزمون تا پس آزمون…………..61
نمودار4-10- مسير تغييرات نمرات اضطراب درس علوم از پيش آزمون تا پس آزمون……………………..62
نمودار4-11- مسير تغييرات نمرات علاقه به درس علوم از پيش آزمون تا پس آزمون……………………..63
نمودار4-12- مسير تغييرات لذت از آزمايش درس علوم از پيش آزمون تا پس آزمون……………………..65

مقايسه تأثير آموزش مبتني بر هوش‌هاي چندگانه و روش متداول بر يادگيري درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدايي شيراز درسال تحصيلي 93-1392

به وسيله: مريم خلقاله

چکيده
اين پژوهش به دنبال بررسي مقايسه اثربخشي راهبرد تدريس مبتني بر هوش چندگانه وروش متداول، بريادگيريِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدايي شيراز در سال تحصيلي 93- 1392بوده است. پژوهش از نوع کاربردي با روش شبه آزمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ناحيه 4 شيراز بود؛ که تعداد آنها5500 نفربود؛ تعداد 66 نفر در دو کلاس مختلف در پايه‌ي دوم ابتدايي در اين پژوهش مشارکت داشتند که از طريق روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند و از اين تعداد 33 نفر در گروه آزمايش و 33 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمايش از طريق راهبرد تدريس مبتني بر هوش چندگانه آموزش ديدند و افراد گروه کنترل از طريق روش تدريس متداول يا روش سنتي. مدت اين دوره هشت هفته بود. براي مشخص کردن اثربخشي راهبرد تدرس مبتني بر هوش چندگانه در مقايسه با روش متداول، از يک آزمون معلم ساخته‌ي يادگيري شامل 31 سؤال در پيش آزمون و33 سوا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید