نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما همانگونه كه قبلاً نيز ملاحظه گرديد، بين دو گروه در نمرات پس‌آزمون، تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
جدول 4-8 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد تركيب را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
جدول 4-8: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد تركيب
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
131/61
1
131/61
6/80
0/01
0/10
گروه (متغير مستقل)
608/80
1
608/80
31/46
0/0001
0/34
خطا
1161/13
60
19/35

كل
1933/08
62

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد تركيب، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-1) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد تركيب نمره‌ي بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 34 درصد از واريانس نمرات بعد تركيب را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.
نمودار 4-6، مسير تغييرات نمرات بعد تركيب را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-6
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات هر دو گروه، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه آزمايش،‌ تغيير بيشتري داشته است.
جدول 4-9 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد ارزشيابي را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.

جدول 4-9: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد ارزشيابي
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
20/64
1
20/64
3/23
0/08
0/05
گروه (متغير مستقل)
87/18
1
87/18
13/65
0/0001
0/18
خطا
389/69
61
6/39

كل
499/11
63

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي بعد ارزشيابي، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-1) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد ارزشيابي نمره‌ي بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 18 درصد از واريانس نمرات بعد ارزشيابي را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.
نمودار 4-7، مسير تغييرات نمرات بعد ارزشيابي را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-7
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات هر دو گروه، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه آزمايش،‌ تغيير بيشتري داشته است.
در مجموع يافته‌هاي تحقيق، حاكي از آن بود كه گروه آزمايش كه با استفاده از روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه آموزش ديده‌ بودند، در مقايسه با گروه كنترل كه با روش‌هاي متداول تدريس آموزش ديده بودند، از نظر يادگيري كلي و ابعاد دانش، كاربرد، تركيب و ارزشيابي، ميانگين بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كردند؛ ولي از نظر ابعاد فهم و تجزيه و تحليل، بين دو گروه تفاوت معني‌داري وجود نداشت. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه‌ي اول تحقيق در رابطه با نمره‌ي كلي يادگيري و ابعاد دانش، كاربرد، تركيب و ارزشيابي، تأييد شده و در رابطه با ابعاد فهم و تجزيه و تحليل تأييد نمي‌گردد.

4-2-2-فرضيه‌ي دوم تحقيق: روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در مقايسه با روش‌هاي تدريس متداول، موجب بهبود نگرش دانش‌آموزان نسبت به درس علوم مي‌شود.
به منظور بررسي اثربخشي روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در بهبود نگرش دانش‌آموزان نسبت به درس علوم، از تحليل‌ كوواريانس يك‌طرفه استفاده شد. بدين صورت كه متغير گروه (آزمايش و كنترل) به عنوان متغير مستقل، نمره‌ي كلي نگرش نسبت به درس علوم در اجراي پيش‌آزمون به عنوان متغير هم‌پراكنش (كنترل) و نمره‌ي كلي نگرش نسبت به درس علوم در اجراي پس‌آزمون به عنوان متغير وابسته وارد تحليل گرديدند. جدول 4-10 نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي‌دهد.

جدول 4-10: تحليل كوواريانس تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نگرش نسبت به درس علوم
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
1047/63
1
1047/63
12/70
0/001
0/19
گروه (متغير مستقل)
3831/22
1
3831/22
46/43
0/0001
0/46
خطا
4538/63
55
82/52

كل
8445/72
57

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمره‌ي كلي نگرش نسبت به درس علوم، تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-2) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش از نظر نگرش نسبت به درس علوم، نمرات بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 46 درصد از واريانس نمرات نگرش نسبت به درس علوم را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات نگرش نسبت به درس علوم است.
نمودار4- 8، مسير تغييرات نمرات نگرش نسبت به درس علوم را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-8
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه آزمايش، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه كنترل، تغيير محسوسي نكرده است.
در ادامه به منظور بررسي اثربخشي روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه در افزايش نمرات بعد لذت از يادگيري درس علوم، از تحليل‌ كوواريانس يك‌طرفه استفاده شد. بدين صورت كه متغير گروه (آزمايش و كنترل) به عنوان متغير مستقل، نمره‌ي كلي نگرش نسبت به درس علوم در اجراي پيش‌آزمون به عنوان متغير هم‌پراكنش (كنترل) و نمره‌ي بعد لذت از يادگيري درس علوم در اجراي پس‌آزمون، به عنوان متغير وابسته وارد تحليل گرديدند. جدول 4-11 نتايج حاصل از اين تحليل را نشان مي‌دهد.
جدول 4-11: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد لذت از يادگيري درس علوم
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
114/79
1
114/79
5/94
0/02
0/10
گروه (متغير مستقل)
558/17
1
558/17
28/88
0/0001
0/34
خطا
1082/21
56
19/33

كل
1642/03
58

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمرات بعد لذت از يادگيري درس علوم،‌ تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-2) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد لذت از يادگيري درس علوم، نمرات بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 34 درصد از واريانس نمرات لذت از يادگيري درس علوم را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.

نمودار 4-9، مسير تغييرات نمرات لذت از يادگيري درس علوم را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-9

همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه آزمايش، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه كنترل، تغيير محسوسي نكرده است.
جدول 4-12 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد اضطراب علوم را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
جدول 4-12: تحليل كوواريانس براي بررسي تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد اضطراب علوم
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
121/98
1
121/98
6/03
0/02
0/10
گروه (متغير مستقل)
439/18
1
439/18
21/73
0/0001
0/28
خطا
1111/79
55
20/21

كل
1560/22
57

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمرات بعد اضطراب علوم،‌ تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-2) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد اضطراب علوم، نمرات بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. با توجه به اينكه مطابق با دستورالعمل پرسشنامه، نمرات مربوط به بعد اضطراب علوم معكوس شده‌اند، مي‌توان نتيجه گرفت دانش‌آموزاني كه با روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه آموزش ديده‌اند، اضطراب علوم كمتري دارند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 28 درصد از واريانس نمرات اضطراب علوم را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.
نمودار 4-10، مسير تغييرات نمرات اضطراب علوم را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-10
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه آزمايش، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه كنترل، تغيير محسوسي نكرده است.

جدول 4-13 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد علاقه به درس علوم را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.
جدول 4-13: تحليل كوواريانس تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر علاقه به درس علوم
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
46/15
1
46/15
13/19
0/001
0/19
گروه (متغير مستقل)
77/05
1
77/05
22/03
0/0001
0/28
خطا
195/89
56
3/50

كل
285/56
58

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمرات بعد علاقه به درس علوم،‌ تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-2) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد علاقه به درس علوم، نمرات بالاتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده‌اند. همچنين بررسي مجذور اتاي تفكيكي (اندازه‌ي اثر) حاكي از آن است كه روش تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه، 28 درصد از واريانس نمرات علاقه به درس علوم را تبيين مي‌كند كه حاكي از تأثيرگذاري قابل قبول روش تدريس ذكر شده بر نمرات اين بعد است.
نمودار 4-11، مسير تغييرات نمرات علاقه به درس علوم را از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نمودار 4-11
همانگونه كه در نمودار فوق ملاحظه مي‌گردد، نمرات گروه آزمايش، از پيش‌آزمون تا پس‌آزمون افزايش محسوسي داشته است؛ اما نمرات گروه كنترل، تغيير محسوسي نكرده است.
جدول 4-14 نتايج تحليل كوواريانس يك‌طرفه براي بررسي تأثير روش‌ تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر نمرات بعد لذت از آزمايش علوم را در دانش‌آموزان نشان مي‌دهد.

جدول 4-14: تحليل كوواريانس تأثير تدريس مبتني بر هوش‌هاي چندگانه بر بعد لذت از آزمايش علوم
منبع واريانس
SS
DF
MS
F
P
?2
پيش‌آزمون (متغير كنترل)
25/65
1
25/65
7/62
0/01
0/12
گروه (متغير مستقل)
50/38
1
50/38
14/97
0/0001
0/21
خطا
188/48
56
3/37

كل
244/64
58

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌گردد، بين گروه آزمايش و كنترل از نظر نمرات بعد لذت از آزمايش علوم،‌ تفاوت معني‌داري وجود دارد. بررسي ميانگين‌ها (جدول 4-2) نشان مي‌دهد كه گروه آزمايش در بعد لذت از آزمايش درس علوم، نمرات بالاتري نسبت به گروه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید