روش هاي مشاوره

هدف نخست مشاوره در چهار چوب نظريه روانكاوي آن است كه آنچه در ناهشيار است به هشيار انتقال داده شود همه آنچه در ناهشيار است زماني در هشيار بوده است مي توان با استفاده از روش هاي گوناگوني كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته اند با تعارض هاي واپس رانده شده كه به سطح هشيار آورده مي شوند از راه هاي منطقي برخورد كرد.

از روش هاي گوناگوني براي آشكار كردن ناهشيار استفاده مي شود. شرح حال مفصلي از فرد تهيه و توجه خاصي به چگونگي پرداختن به حوزه هاي داراي تعارض و كشمكش در زندگي فرد معطوف مي شود. با انكه فرويد هيپنوتيسم را رد كرده است، هنوز هم از اين روش براي كمك به كشف اعماق ناهشيار استفاده مي شود از ميان روش هاي متداول ديگر مي توان به تحليل مقاومت انتقال روياها و نيز تخليه هيجاني تداعي آزاد تفسير و بازي درماني اشاره كرد هدف دراز مدت در همه اين روش ها ي مرسومتقويت خود درمان جوست. روش هاي عمده مشاوره كه در اين فصل مطرح مي كنيم، عبارتند از تخليه هيجاني ، تداعي آزاد ، تحليل انتقال ، تحليل مقاومت، تحليل جملات ناتمام كتاب درماني ، قصه گويي و بازي درماني.

بيشتر آنچه در مشاوره با استفاده از روانكاوي صورت مي گيد به حال و هوا و جريان بازي درماني بستگي دارد نتيجه موفقيت آميز مشاوره به همكاري و مشاركت داوطلبانه بستگي دارد بازي يعني فعاليتي داوطلبانه و ارادي  و وقتي بازي اختياري نباشد ديگرنبايد آن را بازي ناميد. تداعي آزاد دستكاري و مداخله اي صورت گيرد يك اصل مهم نقض شده و ادامه مشاوره مختل مي شود مشاور به جاي نكوهش درمان جو به دليل وارسي افكارش مي تواند علت وارسي را تفسير كند كه اين درمان جو كمك مي كند بينش عميق تري به دست آورد.

بازي در جريان مشاوره به كودك و بزرگسال كمك مي كند تا به طور موقت به واقعيت توجه نشان ندهد و خود را با خيالات آنچه در زندگي اش كمبود دارد، مسر.ر كند در مواردي كه خيالپردازي به شكل هذيان در مي آيد و به كلي از واقعيت دور مي شود، درمان جو ممكن است به اين نتيجه برسد كه در كوشش هايش براي بازي ناكام مانده است. اگر قرار است چنين درمان جوياني از مشاوره بهره ببرند بايد به آنان آموخت چگونه بازي كنند به بعضي درمان جويان علاوه بر آموزش بازي بايد آموخت چگونه به ديگران اعتماد كنند همچنانكه به عده اي ديگر نيز بايد ياد داد حدود بازي درماني را رعايت كنند مشاوره به شيوه انتقال نوعي تمرين خيالپردازي و استفاده از قوه تخيل است كه بايد ايفاي نقش نيز در آن صورت گيرد.

نقش گزاري رواني با كودكان بزرگتر و نوجوانان كه در خانواده هايي آشفته و ناسالم زندگي كرده اند، مي تواند يك روش بسيار موثر بازي در مشاوره باشد نقش گزاري رواني موفقيت آميز براي اين درمان جويان به آن بستگي دارد كه حاوي راهنمايي هاي كاملا برنامه ريزي شده نيز باشند كه به روشني و به دقت بيان شوند به طوري كه احتمال هيچ گونه سوء تعبير يابد فهمي وجود نداشته باشد. مشاور بايد با اعتماد به نفس و رهبري گروه مسئوليت جلسه را خود به عهده گيرد. نمايش بايد به شيوه اول شخص برگزار شود تا بتوان نگراني ها و دغدغه هاي شخصي كودكان را به طور موثر مورد كاوش و بررسي قرار داد. نمايش نبايد تا قبل از رسيدن به هدف هاي مهم تمام شود. زمان كافي در اختيار كودكان قرار دهيد تا آنچه را از نمايش آموخته اند با هم در ميان بگذارند هم بازي در نمايش و هم هنرهاي بياني از جمله نقش گزاري رواني باعث مي شوند افكار و احساساتي كهبه بخش ناهشيار ذهن واپس رانده شده اند دوباره به سطح هشيار باز گردند اين عقده ها و تعارض ها را در سطح هشيار مي توان شناخت و به حل آنها پرداخت به ويژه در كودكاني كه به دليل ويژگي هاي مرحله رشد شناختي شان خواه مرحله پيش عملياتي باشد خواه مرحله عيني هنوز داراي مهارت و توانايي لازم براي استدلال نيستند در مشاوره به شيوه روانكاوي كه مي توان با استفاده از چند مثال و استعاره در مورد نحوه فعاليت بخش ناهشيار بر بعضي از موانعي كه بر سر راه رشد شناختي وجود دارد فايق آمد.