پارچه پنبه اي استفاده شده عمل شده نبود ومشابه نوعي بود كه در مقاله قبلي به آن اشاره شد قبل از آزمايش پارچه  را با استفاده از محول 1/0% سطح فعال غير يوني آماده سازي كرديم.

از رنگ Congo Red خالص استفاده  شد ورنگ هاي راكتيو از نوع تجاري بودند: (Blue19) و دو رنگ جديد به نام هاي رنگ A و رنگ B مورد استفاده قرار گرفتند[25]. Blue19 يك رنگ داراي يك عامل فعال ونيل سولفون بود و رنگ هاي AوB داراي عامل رنگ متصل به گروه ونيل سولفون از طريق گروه مونوكلرو تري آزين بودند.گروه ونيل سولفون فعال تر از گروه مونوكلروتري آزين در رنگ هايAو B مي باشند. بنابراين 3 رنگ راكتيو فوق داراي عملكرد يكساني هستند اين رنگها در مقاله قبل شرح داده شده اند وبدون خالص سازي بيشتر مورد استفاده قرار گرفتند.

روش مرسريزه كردن

ساختمان ليف به طريق مرسريزه كردن مانند حرارت وميزان مصرف قليا بستگي دارد. عمل مرسريزه كردن بصورت سنتي انجام گرفت . پنبه عمل نشده درمحلول سود 20 درصد فرو برده شد.و براي سه دقيقه در دماي معمولي نگه داري شد.سپس پارچه پنبه‌اي به طور كامل با آب شسته شد و با محلول يك نرمال اسيد استيك شستشو داده شد و سپس آب كشيده وخشك گرديد. اين روش مرسريزه كردن مطابق روش متداول بود، كاهش وزن در اثر عمل با آنزيم در شكل 2-7 شرح داده شده است . سرعت هيدروليز ليف فرآوري نشده 3/17 و در ليف مرسريزه شده 1/37 بود. الياف فرآورري شده توسط آنزيم UEوME ناميده مي شوند[26].

 

ليف تحت شرايط 1:100 مايع به نمونه و 2/0% آنزيم قرار داده وعمليات در دماي °40 ادامه يافت، سپس آنزيم در آب جوش غيرفعال يا خنثي گرديد وبعد ليف بامحلول 1/0 درصد آمونياك شستشو داده شد وبا آب خالص آّ‌ب كشيده شد.

2-18- روش رنگرزي

ليف تا مرحله تعادل با Congo Red د ردماي 80 درجه رنگ شد، ساير روش هاي رنگ كردن قبلاً شرح داده شده است.

رنگرزي بارنگ هاي A ، B و (Blue19) تحت شرايط قبلاً شرح داده شده انجام گرفت ميل تركيبي Congo Red به ليف پنبه با استفاده ازمعادله قبلاً شرح داده شد محاسبه گرديد. حجم موثر رنگرزي ليف عمل نشده 22/0 ليتر در كليو گرم بود[24].