سيستمهاي كاتيونيزه مورد استفاده به قرار زير است:

  • رمق كشي

– پدبچ

– پد خشك

از ميان اين روشها، در روش رمق كشي غلظت مواد كاتيونيك استفاده شده (Sandene 8425 lqd) 3-5% وزن الياف مي باشد ماشينهايي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند ،براي پارچه هاي تاري – پودي ماشين ژيگر ،براي بوبين اتوكلاو، براي رنگرزي كلاف ماشين كابينت ،براي كالاهاي دوخته شده ماشين رنگرزي لباس وبراي پارچه هاي كشباف ماشين جت، مي باشد.

در روش پدبچ وپد خشك پارچه را با 40-60 گرم در ليتر مايع Sandene 8425 پد مي كنيم تا اينكه 3-5 % وزن پارچه مواد كاتيونيك جذب كالا شود و در آن باقي بماند. در پدبچ حداقل 6 ساعت براي ثابت شدن مواد كاتيوني ضروري است و در پدخشك عمل خشك كردن در c °120- c ° 130 براي ثابت كردن صحيح مايع مذكور كافي است.

1-11- رنگرزي

بعداز كاتيوني شدن وبعد از آبكشي كه جهت خارج كردن مواد كاتيوني كه بر روي الياف تثبيت نشده اند، انجام مي شود. مي توان رنگرزي با رنگينه هايSandosol T را توسط روشهاي ذيل انجام داد:

  • رمق كشي
  • پدبچ
  • پدبخار
  • پدخشك

ماشينهاي مورد استفاده در مرحله كاتيوني كردن، براي رنگرزي رمق كشي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.

در مرحله پدبچ پس از اينكه كالا به محلول رنگي Sandosol T بصورت سرد پد شد ،حداقل 6 ساعت باقي مي ماند وپس از آن نياز به ثابت كردن رنگ مي باشد.

در پد بخار رنگ توسط بخار در 100-  c ° 120 به مدت 1 دقيقه ثابت مي شود ودر پدخشك در c ° 140 ثابت مي گردد.

در شرايط ويژه مي توان يكي از روشهاي فوق را انتخاب كرد ولي روشي مناسب است كه در آن امكان تركيب كردن پروسه هاي مختلف كاتيوني با پروسه هاي رنگرزي ،وجود داشته باشد.

1-12- كهنه نما كردن :

در كهنه نما كردن با آنزيم با درنظر داشتن  دو فاكتور مهم، نتيجه خوبي رابدست خواهيم آورد.

1- تأمين حرارت و PH مناسب براي اپتيمم فعاليت آنزيم

2- درجه نهايي كهنه نما كردن بستگي به زياد بودن پارچه مورد عمليات دارد كه روي آزادي پارچه تاثير دارد.

همچنين اصطكاك مشخصي بين ليف – ليف يا ليف – فلز جهت از بين بردن قسمتهايي از پارچه كه توسط آنزيم تخريب شده لازم است ، تا اثر آنزيم كامل شود.

به همين دليل بهترين نتيجه كهنه نما كردن توسط ماشين رنگرزي جت بدست مي آيد. كهنه نما كردن توسط ماشين ژيگر نيز جهت نمونه گيري انجام مي شود.

1-13- ساير كاربردها

امروزه با استفاده از آنزيمهاي سلولاز و همچنين آنزيمهاي پروتئاز در زمينه تكميل الياف چتايي ، ابريشم و پشم نيز كارهايي انجام مي شود .

با استفاده از آنزيم سلولاز مي توان زبر و خشن بودن الياف چتايي راكاست و اليافي ظريف وشفاف تهيه نمود كه الياف حاصل حتي براي توليد منسوجات تزئيني خيلي شيك استفاده مي شود.

اخيراً تحقيقات انجام شده  در قسمت نساجي سبب كشف كاربردهاي جالب اين روش در تكميل پشم گرديد كه از آن جمله توسط اين روش تخريبي آنزيمي مي توان بقاياي پوست ، چربي هاي پوستي و مواد گياهي را از سطح پشم برطرف نمود و علاوه بر آن سطح پشم به طريقي اصلاح مي شود كه بدون استفاده از تكميل ضد نمدي كردن و پروسس كلرينه كردن كه هم از نظر اقتصادي وهم شيميايي سئوال برانگيز است به آن برق ،جلا و زيردستي مطلوب مي دهد

در زمينه الياف ابريشم عمل كردن با آنزيم جهت ازدياد شفافيت ابريشم ،‌از طريق بازيابي سريسين ته نشين شده به كار مي رود. به همين لحاظ به افزايش شفافيت ونرمي الياف ابريشم منجر مي گردد.