در اين بخش چند نمونه از روشهاي تكميل آنزيمي بيان مي شود.

1-19-1- سنگ شويي پارچه هاي جين

سيستم Washer-Tumbler

جدول 1-2 سنگ شويي

مراحل وشرايط عمليات سنگ شويي (بدون آنزيم) سنگ شويي ( با آنزيم)
حمام شامل:

آنزيم سلولاز

 

كالاml/kg 15-60

ظرفيت پر كردن ماشين

نسبت L:R

سنگهاي متخلخل

مصرف سنگ متخلخل چ

زمان عمليات

دماي عمليات(c °)

PH

305

5:1-20:1

Kg/kg g00ds1-2

Kg/kg g00ds6/0-3/0

40-120 دقيقه

40-60

30-50%

5:1-20:1

Kg/kg g00ds5/0-0

Kg/kg g00ds15/0-0

30-90 دقيقه

50-60

5-6

آبكشي

سفيد گري

+

با هيپوكلريت سديم

+

در صورت لزوم

 

1-19-2- روش رمق كشي

  • كنترل

– آهار زدايي Alphalase در c °82 درمدت 15 دقيقه

– شستشو ،آبكشي، خشك كردن در Tumble Dry

2- سنگ شويي

– سنگ متخلخل به نسبت وزني 3:1

– عمليات در c°60 در مدت 30 دقيقه

– آبكشي، خشك كردن در Tumble Dry

3- آنزيم سلولاز

– آهار گيري طبق مورد 1

– عمليات با آنزيم در L:R 10:1

1-20- بيوپوبليشينگ

الف- رمق كشي                      نمودار اين روش در صفحه بعد آمده است.

1- تنظيم حمام در c °25

2- تنظيم PH به 5/4 –8/4 0بسته به نوع آنزيم9

3- حرارت دادن تا c°50-60 (بسته به نوع آنزيم) c °3 در دقيقه

4- اضافه كردن سلولاز

5- 30 دقيقه عمليات

6- تخليه

7- پركردن

8- آبكشي تا 10 دقيقه

9- تخليه

10- پركردن

11- آبكشي تا 10 دقيقه

12- تخليه كالا يا عمليات با نرم كننده

 

 

 

 

ب- روش پدبچ

در اين پروسه، فرآيند آهارزدايي و پرز گيري بطرو همزمان انجام مي گيرد.

 

جدول 1-3 پدبچ

مراحل وشرايط عمليات پارچه آهار شده با CMC پارچه آهار شده با نشاسته/ CMC
حمام شامل:

آنزيم سلولاز

آنزيم آلفا آميلاز

نمك

 

5-10 g/l

 

3-5g/l

2-5g/l

3g/l

PH

دما

زمانپخت

شستشو با آب داغ

5-6

c °60

4-6 ساعت

+

5-6

c°60

4-6 ساعت

+