يكي از برجسته ترين خواص آنزيمها ويژگي عمل آنها است به طوريكه آنزيمها فقط بر روي بعضي از سوبسترا ها اثر مي كنند وتنها يك نوع واكنش را كاتاليز مي كنند، بدون آنكه واكنشهاي جانبي انجام گيرد ويا فراورده هاي جنبي حاصل شود.

يكي ديگر از خواص برجسته آنزيمها قدرت فوق العاده كاتاليزي آنها است. هرچند آنزيمها پروتئين هستند وبنابراين ملكولهاي نسبتاً شكننده اي دارند، ولي مي توانند قدرت زياد كاتاليزي خود را در محلولهاي رقيق آبي در PH بيولوژيكي ودماي متعادل نشان دهند واين شرايط با شرايط نسبتاً غير عادي كه اغلب جهت سرعت بخشيدن به واكنشهاي شيميايي در آزمايشگاه لازم است كاملاًمغايرت دارد.

1-7- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا

يكي ازنخستين مطالعات مهم راجع به ويژگي آنزيمها توسط Emil fischer انجام گرفت .او نشان داد كه انزيمهايي كه هيدروليز گليكوزيدها را كاتاليز مي كنند، مي توانند اشكال ايزومري فضائي آنها را تشخيص دهند . در سال 1894 اين مشاهده فيشر را بر آن داشت كه اصل انطباق ملكول سوبسترا با مركز فعال آنزيم را به صورت « قفل وكليد » ويا مكمل بيان كند.

بعضي از آنزيمها جهت يك سوبستراي خاص ويژگي تقريباً مطلق نشان مي دهند و يا حتي بر ملوكولهاي بسيار مشابه آن نيز بي اثرند . در صورتيكه برخي از آنها بر روي تمامي گروه ملكولهاي كه داراي يك وجه مشترك ساختماني باشند مؤثرند ليكن با سرعتهاي متفاوت اثر مي كنند.

مطالعات مربوط به ويژگي سوبسترا درمورد آنزيمهاي متفاوت نشان داده كه ملكول سوبسترا با پيروي از اصل مكمل بودن « قفل وكليد» به وسيله دو اصل زير با مركز فعال آنزيم ارتباط برقرار مي كند.

1- ملكول سوبسترا بايد حاوي يك پيوند شيميائي حساس به آنزيم باشد.

2- ملكول سوبسترا معمولاً خصوصيات ساختماني ديگر جهت اتصال به مركز فعال آنزيم دارد.

اين خصوصيت ساختماني باعث مي شود ملكول سوبسترا در موقعيت فضايي خاصي قرار گيرد كه آنزيم بتواند پيوند مورد نظرش را تحت اثر قرار دهد.

1-8- آنزيمهاي سلولاز

سلولازها كاتاليستهاي  پروتئيني كلوئيدي با وزن مولكولي بالا است كه دستخوش تغيير شده و از موادي چون Aspergillus Niger و Trichoderma وFusarium Solaniو Trichoderma Virideو غيره تشكيل مي گردد كه سرعت تغيير پذيري بالايي دارد، چنانكه مي تواند در واحد زمان ،تعداد زيادي از ملكولها را در هر واحد مولكول آنزيم تغيير دهد.

سلولازهاي صنعتي كمپلكسي از سلولازها،سلوبيازها و آنزيمهاي وابسته ،به صورت تركيباتي كاملاً غيريكسان بامحدوده وزن مولكولي از 10000 تا 4 ميليون است.

ساختمان ملكولي آنزيمها مشابه پروتئينها بوده وازنوع اول،دوم ،سوم وچهارم مي باشند و درمقابل درجه حرارت ،تشعشعات يوني، نور، اسيدها، قليايي ها ، و فاكتورهاي مؤثر بيولوژيكي بسيار حساس است وتخريب مي گردد.

محصولات سلولاز كه درصنعت نساجي به كاربرده مي شوند حداقل از 12 منبع مختلف بدست مي آيند .طبقه بندي سلولازها معمولاً بر اساس محدوده PH حداكثر فعاليت آنها صورت مي گيرد. دراين دسته بندي سلولزهايي كه در نساجي كاربرد دارند به سه دسته تقسيم مي شوند.

1- پايدار در اسيد 2- پايدار در محيط خنثي  3- پايدار درقليا

آنزيمهاي خنثي درمحدوده PH 6 تا 7 و آنزيمهاي اسيدي در محدوده 5/4 تا5/5 بهترين اثر را دارند. اين دو نوع آنزيم از مناسبترين آنزيمهايي است كه دراصلاح پارچه مصرف مي شود.بطور كلي سلولازهاي خنثي در محدوده PH  وسيع تري پايدار هستند.

سلولازهاي بازي قسمتي از محصولات شوينده هاي خانگي را تشكيل مي دهند تا به لكه گيري در شستشو كمك كرده، پس از چند بار شستشو باعث نرمي وبهبود سطحي پوشاك مي شود.

بعضي از عواملي كه سبب توقف بازگشت ناپذير فعاليت آنزيمي مي شوند (سموم آنزيم) عبارتند از :

فرمالدئيد،اسيدهاي تانيك مانند تانن هاي طبيعي ،موادAfter Treatment برمبناي ساختماني پلي فنوليك ها ، پروتازها ،مواد سطح فعال (انواع خاص آن ) و همچنين ميكروبيو اسيدها.