تخريب سلولز توسط آنزيم بر روي خواص تكنولوژي آن اثر مي گذارد و توقف دقيق فعاليت وكنترل آن جهت جلوگيري از وارد آمدن آسيب هاي جدي به منسوج الزامي است.

كنترل دقيق و صحيح واكنش و زمان غير فعال شدن آن، عواملي است كه سبب مي شود اطلاعات تكنولوژي داده دشه در محدوده قابل قبول وكاربردي باقي بماند. چنانچه قبلاً ذكر شد،بيو كاتاليست پس از پايان واكنش تخريبي دوباره قابل استفاده بوده و چنانچه عمل آن متوقف نگردد، مي تواند صدمات زيان آور مهمي به الياف وارد كند (‌به عنوان مثال هنگامي كه پارچه مرطوب عمل شده با سلولاز درجلوي يك محفظه خشك كن قرار گرفته ومدت زمان واكنش طولاني تر ازحد لازم باشد) بنابراين، روشن است كه توقف فعاليت آنزيم از اهميت زيادي برخوردار است.

ازنقطه نظر كاربرد عملي دو فرآيند دقيق وجود دارد كه عبارت است از:

1- آبگيري؛ خشك كردن در دماي c°120

2- عمل كردن در دماي c°70 به مدت 20 دقيقه جهت تجزيه نسبي كمپلكس سلولاز، آبگيري، خشك كردن در c°120

بنابر اين، پس از عمليات تجزيه آنزيمي، آنزيم فعال بايد به دليل محافظت از پارچه، بخصوص پارچه هايي كه ازنظر مولكولي داراي ساختمان باز و قابل دسترس است، خود به خود غير فعال گردد[2].

 

برای جلوگیری از اثر باز دارنده گلوکز و سلوبیوز ، غلظت کمتری از ماده اولیه استفاده گردید10 درصد الیاف پنبه ای در mL50 استات سدیم mM50 بافر شد  یک ظرف 250 میلی لیتری همراه با سلولاز فیلتر شده در 8/4 = PH اضافه شد.

ظرفیت آنزیم برای تبدیل سلولز به قندهای کوچکتر توسط کاغذ صافی اندازه گیری کردیم .

که 005/0 ،  پنبه بود ، که معادل است با 0083/0 IU  CBH ،IU EG  104/0 و 002/0 IU گلوکوزیدز ، برای هر میلی گرم لیف پنبه به مقدار 001/0 درصد  اضافه شد تا از آلودگی جلوگیری شود . عمل هیدرولیز در 45 درجه سانتی گراد صورت گرفت و با دستگاه 15 دور در دقیقه تکان داده شد . میزان فعالیت EG ، CBH و FPU و  و غلظت قندهای احیاء شدنده در حالت شباع به فاصله هر 2 روز مراقبت می شد .

فرآیند هیدرولیز برای 24 روز ادامه یافت تا تمامی بخش های الیاف پنبه ( شامل بخش کریستالی و آمورف) به طور کامل هیدرولیز گردید . برآورد فعالیت تغییرات CBH جذب شده نیز با CBH خالص انجام گرفت که برای 24 ساعت در 5 وضعیت مختلف ادامه یافت کل فعالیت CBH ( شامل مقداری که روی لیف پنبه جذب شده و آنزیم هیدرولیز کننده ) با روش P-PNC تعیین گردید [7].