AFM :

این تغییرات هیدرولیز در مقیاس نانو متر بطور واضحی مشاهده شدند ( شکل 5) . طبق شکل B , A5 ، الیاف هیدرولیز نشده در طول یک خط مستقیم و به موازات یکدیگر جمع شده اند. نازک ترین اندازه بنام میکروفیبر معروف است و قطری در حدود 7/16 تا 56 نانومتر دارد . چون فاز تصویر تکنیک نیرومندی است برای تشخیص ویژگی های مختلف سطح هر دو ترکیبات چند عضوی و سیستم های یک عضوی با دانسیته های مختلف ، تصویر فاز ( تصاویر برداشت ) واضح تر از تصاویر چپ هستند . پس از 6 روز اول هیدرولیز میکروفیبریل ها به قطعات 360 نانومتری بریده شدند و پس از 6 روز بعد، میکروفیبریل های نازک بطور کامل هیدرولیز شدند ، و حال آنکه میکروفیبریل های ضخیمتر به قطعات کوچکتر حدود 210 نانومتر بریده شدند ( شکل5-D , G , F, D  و L جدول 2 ) حفره های کوچکی روی سطح میکروفیبر ظاهر گردید

عمق این حفره ها  پس از 6 روز حدود 6 نانومتر بود ( شکل2-5-I , C) که مشابه آن چیزی بود که توسط سایر محققین گزارش شده است ولی پس از 12 روز به حدود 50 نانومتر افزایش یافت ( شکل2-5-K , I  ) .با طولانی تر کردن زمان هیدرولیز آنزیمی به حدود 12 الی 18 روز ، حفره های دراز و عمیقی روی سطح لیف تشکیل گردید و به عمقی در حدود 300 نانو متر بالغ گردید . در این مرحله ، عمق سوراخها بزرگتر از عرض یک میکروفیبریل بود ( جدول2-2) و نشان میدهد که هیدرولیز به لایه های فرعی پیش روی کرده است . اندازه گیری زبری سطح لیف افزایش از 7/23 نانومتر تا 9/30 تا 5/91 نانو متر بعد از حفر 6 و 12 روز هیدرولیز نشان داد( جدول 2-2 )این نتایج نشان میدهند که سطح لیف پس از هیدرولیز آنزیمی طولانی مدت زبرتر می شود .

اختلافات حساسیت آنزیمی 2 آلومرف های کریستال سلولز به خوبی پذیرفته شده است که سلولز طبیعی از دو آلومرف های کریستالی ساخته شده است یکی triclinic و Stable mono clinic  این دو آلومورف ها با هم در داخل یک میکروفیبریل واحد وجود دارند . باند جزئی نزدیک است به /Cm3240 و یا /Cm3270 و یا /Cm710 مطابقت دارد . با فاز  ، در حالیکه باند نزدیک به Cm3270 و یا Cm710 مطابقت دارد با فاز  ، برای تعیین جذب  در سلولز مشخصات جذب IR  از طریق FT-IR طیفی برآورد گردیده و این کار با استفاده از روش آنالیز منحنی گاوسین – لورنزین تعیین گردید. این آنالیز نشان میدهد که فاز  سریعتر از فاز  هیدرولیز میگردد