طیف IR روی  FT-IR  710 اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید . طیف بصورت انتقالی و با رزلوشن 4 سانتی متر و در حدود Cm400-4000 و با استفاده از آشکارساز ثبت شده نمونه های لیف پنبه ای برای 3 روز در اجاق خلاء در دمای 40 درجه خشک شدند و سپس در برومید پتاسیم قرار داده شد ، جائی که حرارت و رطوبت قابل کنترل بود . از یک بسته نرم افزاری OMNIC برای اصلاح و آنالیز اطلاعات حاصل از اسپکتروسکوپی FT-IR بهره گیری شد تا اطلاعات کمی بدست آید . مشخصات جذب IR در باند 270/3 سانتی متر برای  و 240/3 سانتی متر برای 1x مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت . برای هر آزمایش چندین اندازه گیری صورت گرفت . همانگونه که گزارش شده بود ، باند Cm900/2 مشاهده گردید که مطابقت داشت با ارتعاش C-H و تقریباً با تغیرات کریستالی و حضور آب تحت تأثیر قرار نمیگرفت بدین ترتیب ، ناحیه باند Cm2900 ، بعنوان استاندارد انتخاب گردید . عمل تعیین کردن حداقل 3 نوبت تکرار شد.

2-6- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD :

الگوهای دی فراکسیون اشعه ایکس هر نمونه با استفاده از دستگاه دی فرکتومتر ساخت ژاپن ثبت گردید . طول موج CU/Ka ، منبع تشعشع 154/0 نانومتر بود و طیف ها در mA30 ( میلی آمپر) و ولتاز (v) 40 کیلووالت بدست آمدند .

درصد CrI نمونه سلولز طبق معادله زیر محاسبه گردید :

کد در اینجا Ler شدت پیک است و Iam شدت پیک در ، پیک  Ler مطابقت دارد با بخش تبلور و پیک Iam منطبق است با فرکانس بی شکل . الگوهای دیفراکشن حاصله 4 پیک نشان دادند . پیکها با استفاده از منحنی گاوسیان گرفته شدند و سپس اندازه کریستال واقعی آنالیز گردید اندازه کریستال طبق معادله شبرر برآورد گردید . در اینجا زاویه دی فراکشن مطابقت داشت با پیک 200 و  عرض نصف زاویه 200 پیک بود . اندازه گیری حداقل 3 نوبت صورت گرفت [11].

2-7- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت

هیدرولیز در مراحل اولیه واکنش به سرعت صورت گرفت و میزان واکنش بطور قابل توجهی عبور از این مرحله کمتر شد . تحت شرایط هیدرولیز صورت گرفته حدود 90 درصد الیاف هیدرولیز شده و به قندهای احیاء شونده تبدیل شدند . شواهدی وجود دارد که نشان میدهد آلودگی های روی سطح لیف مانند فیتوکرومها تأثیر کمی روی میزان هیدرولیز نسبت به لیف فوم گیری شده دارد . بدین ترتیب الیاف پنبه ای  تمیز شده بعنوان ماده اولیه در آزمایشات بعدی استفاده شدند .

کاهش فعالیت سلولاز در خلال هیدرولیز آنزیمی طولانی مدت

در خلال فرآیند هیدرولیز طولانی مدت فعالیت سلولاز کاهش یافت . یک پدیده مهم که مشاهده گردید این بود که فعالیت CBH به اندازه 50 درصد سطح اولیه در خلال 2 روز اول کاهش یافت و در خلال 4 روز بعد به حداقل ممکن رسید . طی همان زمان فعالیت EG تدریجاً افت نمود و به 50 درصد میزان اولیه پس از 10 روز رسید و از آن به بعد فعالیت بطور دایم کاهش یافت . تغییرات فعالیت FPU و گلوکوزید از الگوی شبیه EG را دنبال نمود ولی فعالیت FPU ، در مرحله نهایی سریعتر کاهش یافت . در حال حاظر آزمایش دیگر نشان داد که CBH ، EG ، بتاگلوکوزیداز ، FPU دارای تغییرات واضحی پس از قرار گرفتن در بافر سدیم استات ( بدون سلولز) پس از 24 روز و 40 درجه حرارت نمیباشد . نتایج که در شکل 2-1 نشان داده شده است ، مبین اینست که کم شدن فعالیت CBHI در اثر واکنش با سلولز میباشد به ویژه وقیتکه با اس جی در خلال هیدرولیز تشدید شود . این نتایج نشان میدهد که عدم فعالیت سکولاز در خلال عمل هیدرولیز در اثر واکنش میان سلولز و سلولاز است . اختلاف مشاهده در عدم فعالیت سه عدد سلولاز در خلال هیدرولیز آشکار کرد که شما اجزاء سلولاز مسئول کاهش هیدرولیز نیستند و CBH ضروری میباشد . FPU فعالیت قندسازی نامیده میشود و به احتمال قوی یک نیروی دوجانبه ای را بین لجزاء سلولاز به وجود می آورد . بنابراین ، بر مبنای نتایج فعلی ، ما پیشنهاد می کنیم که کم شدن FPU در اثر عدم فعالیت CBH میباشد [15].