الگوهای دی فراکشن اشعه ایکس مربوط به سه نمونه هیدرولیز شده تغییرات قابل توجهی را در حالت هیدرولیز نشده نشان نداد ( جدول 2-1) .

 

جدول2-1 تعیین پارامتر ساختاری لیف پنبه  (لیفA )در حلال هیدرولیزبا آنزیم

 

 

پس از 6 روز اول هیدرولیز درصد crI % به اندازه % 3/2 افزایش یافت ، به هر حال نسبت سلولز هیدرولیز شده به اندازه 50 درصد تا این زمان افزایش یافت. پس از هیدرولیز کردن بیشتر ، نسبت سلولز هیدرولیز شده هم چنان افزایش یافت ، ولی درصد CrI فقط 4 درصد زیادتر شد و یک درصد بعد از هیدرولیز دومین و سومین 6 روز در خلال هیدرولیز الیاف پنبه ای ، میزان هیدرولیز بطور قابل توجهی کاهش یافت ، و حال آنکه افزایش CrI% تا اندازه ای آرام بود . بدین ترتیب منطقی نیست که نتیجه گیری کنیم که افزایش درصد CrI تأثیری روی میزان هیدرولیز طولانی نداشته باشد ، بنابراین ، عوامل دیگری وجود دارد که به کاهش میزان هیدرولیز کمک می نماید . سایر اطلاعات مهم را میتوان با آنالیز دی فراکشن اشعه ایکس طبق جدول 2-1 بدست آورد ، اندازه کریستال های سلولز تدریجاً با ادامه هیدرولیز آنزیمی کمتر گردید . تغییرات مورفولوژی الیاف پنبه ای که از طریق SEM مشاهده شده است. تصویر SEM نشان میدهد که الیاف طبیعی اجزاء عمده در فیبریل ها بطور موازی وجود دارند(شکل2-4-B, A) که قطر جانبی آنها 15-10 میکرن است و طول آنها خیلی بیشتر است و بعضی الیاف بی انتها هستند . لیف هیدرولیز نشده در سطح میکرن ، سطح یکنواخت و صافی داشت و هیچ فرسایشی در آن دیده نشد . پس از 6 روز هیدرولیز ، بافت متورم و زبر شد . نقاط قطع شده زیادی روی سطح لیف دیده شد همراه با تعداد زیادی رشته های کج در طول محورها . ( شکل2-4-D, C  ) . در اثر هیدرولیز طولانی ، مجموعه و جهت فیبریل بطور کامل قطع شدند و فیبرها کج تابیده شدند . علاوه بر این ، قطعات کوچک و یا الیاف کوتاه از لیف ها جدا شدند ( شکل2-4- F, D ) . این تغییرات مستقیماً روی ظرفیت سلولاز جهت جذب و توزیع در امتداد سطح سلولز اثر گذاشته بودند [17].