از دستگاه دي فركتومتر جهت شناخت درجه كريستالي Xc استفاده شد كه در اندازه هاي  از 12 تا38 درجه براي اين كار تحقيقاتي بود .ساير شرايط استفاده شده براي كسب Xc مشابه شرايط قبلي بود[23].

پراكندگي اشعه ايكس الياف مرسريزه شده عمل نشده در شكل 2-8 نشان داده شده است

ليف عمل شده داراي بازتاب هاي كريستالين(002) و(101) و(101) و (040) و پلان هاي سلولزI بود. هم چنين يك پيك كوچك بازتاب نزديك پلان (002) مشاهده شد اين بازتاب پلان سلولز (101) مي باشد بنابر اين نتيجه گرفتيم كه ليف عمل نشده شامل سلولز  IوII .

بازتاب (002) در ليف مرسريزه شده به  كوچكتري منتقل مي شود. اين بازتاب به حضور مناطق كريستالين سلولزII نسبت داده شد. بازتاب (101) مربوط به سلولز II در ليف مرسريزه شده قويتر از ليف عمل نشده بود اين نتايج نشان مي دهد كه فاز انتقال از سلولز I به سلولزII با مرسريزه كردن انجام مي شود، به هر حال چون بازتاب هاي پلان هاي(101) و (101) و(040) مربوط به سلولز I دوليف مرسريزه شده مشاهده شد تصور مي شود كه ليف مرسريزه شده داراي مقدار كمي سلولز I مي‌باشد. لوين ورادن گزارش دادندكه مرسريزه كردن نظم كريستالي را كاهش مي دهد.

عريض شدن خط بازتاب مستقل (040) براي ليف مرسريزه شده به نظر مي رسد بيشتر از ليف عمل نشده باشد

 

براي كسب آگاهي از شاخص كريستالين از دستگاه طيف سنج استفاده گرديد وازدستگاه بازتاب پراكندگي مادون قرمز بعنوان روش نمونه گيري بهر گيري شد.

2-21- اندازه گيري طيف نسبي رامان

از دستگاه طيف سنجي زامان استفاه شد براي چك كردن نوع منطقه كريستالي سلولزي در رنج cm3500  تا 2000 از دستگاه رامان استفاده شد.

2-22- مشاهدات مربوط به ميكروسكوپ الكتروني

از اين ميكروسكوپ نيز براي مطالعه استفاده شد ، بدين ترتيب كه نمونه ها با طلا روكش شدند وتمامي ميكروگراف ها در ولتاژ 10 تا15 كيلو ولت اندازه گيري شدند.

جذب رنگ ليف پنبه اي عمل شده با سلولاز وليف  عمل نشده

جذب رنگ هاي (Blue19) ورنگ AوB توسط ليف عمل نشده در شكل 2-9 نشان داده شده است. ميل تركيبي Congo Red نسبت به الياف عمل نشده كه 33/8 kcaL/moL است نيز در شكل 2-9نشان داده شده است ميل تركيبي با استفاده از ثابت حجمي 22/0 L/kg ،بدون توجه به كاهش وزن محاسبه گرديد[23].

تغييرات ميل تركيبي با كاهش وزن تصور مي شود كه بر اساس تغيير حجم حاصله از تأثير سلولاز باشد.

Congo Red حداقل ميل تركيبي را درحدود 10 درصد كاهش وزن نشان داد و سپس ميل تركيبي با افزايش افت وزن، به تدريج افزايش يافت،اين پديده نشان داد كه ساختمان ملكولي توسط آنزيم C1 آزادشده است .تعداد نواحي قابل رنگ با Congo Red بعد از آزاد سازي افزايش پيدا مي كرد كه دراين حالت افت وزن بيشتر از 10 % بود. حجم ليف با محاسبات عددي انجام شد كه طبق آن 33/8 kcaL/moL مقدار ميل تركيبي Congo Red به سلولز مي باشد[23].