همانطور كه قبلاًٌ بيان شد، آنزيم باعث تجزيه سلولز شده وآنرا به واحدهاي قابل حل در آب، تبديل مي كند، بنابراين بخشي از سلولز كاسته شده و از بين مي رود. در نتيجه مقداري از وزن كالا كاهش مي يابد. معمولاً‌ پروسه بيوپوليشينگ بصورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق كاهش وزني پارچه، كنترل مي شود و كاهش وزن پارچه نيز ناگزير باعث كاهش استحكام بعضي از پارچه ها مي شود. معهذا اين كاهش استحكام را با كنترل زمان پروسه مي توان كم كرد. كاهش وزن 3-5% معمولاً باعث مي شود بدون اينكه استحكام پارچه بيش از اندازه كم شود، اثرات بيوپوليشينگ در پارچه ظاهر گردد.

1-15-  اثر زمان و غلظت آنزيم در فرآيند

بطور كلي بررسي زمان پروسه وغلظت آنزيم مصرف شده، بر اساس كاهش وزن و كاهش استحكام بررسي مي شوندبنابر اين براي بدست آوردن شرايطي كه هم از نظر زمان پروسه و غلظت آنزيم مصرف شده و هم ازنظر كاهش وزن واستحكام و هم از نظر نتيجه حاصل شده از فرآيند، كاملاً مطلوب باشد، بايد غلظت آنزيم وزمان عمليات با وزن و استحكام پارچه توأمان بررسي شود.

1-16- اثر PH در تكميل آنزيمي پنبه

آنزيم سلولاز نيز مانند هر آنزيم ديگري تحت شرايط خاصي از PH فعاليت مطلوب خواهد داشت. از آنجا كه تغييرات PH مستقيماً در راندمان عمليات اثر دارد، كنترل و تنظيم آن در يك حد مطلوب ، اهميت زيادي دارد كه جهت ثابت نگه داشتن PH حمام، در طول فرآيند بايد از يك سيستم بافر متشكل از اسيد استيك و استات سديم يا اسيد استيك و هيدروكسيد سديم استفاده كرد.

درمورد محلول بافر اسيد استيك وهيدروكسيد سديم سديم شركت Genencor 6/3 گرم در ليتر اسيد استيك 56% با 9/1 گرم درليتر هيدروكسيد سديم 50% را براي محدوده PH  4 تا5/5 پيشنهاد مي كند.

اين نمودار فعاليت آنزيم را نسبت به PH هاي مختلف در درجه حرات c °60 نشدن مي دهد. هر گونه تغييري در درجه حرارت شكل منحني را تغيير خواهد داد. اين منحني، فعاليت سلولاز را روي موادي چون CMC و كاغذ صافي مشخص مي كند و ممكن است آزمايشات بعمل آمده ، بدرستي فعاليت سلولاز روي پارچه پنبه اي نباشد.

نكته قابل توجه اينكه PH بايد قبل از شروع فرآيند و قبل از رسيدن به درجه حرارت مورد نظر جهت عمليات تخريبي، تنظيم و درست باشد. همچنين بايد اثر PH پروسه‌هاي قليايي قبلي كه بر روي پارچه هاي سلولزي انجام مي گيرد، تصحيح گردد.