برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی

  گروه هیدروکسیل عمده گروه فعال است که دارای قبول کننده های مختلف پیوند هیدروژنی است. برای تشکیل پیوندهای هیدروزنی است باندهای درحدود/Cm3200-3600 مطابق است با دامنه قوی OH و ارتعاش منحنی پیوند های هیدروژنی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM -تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IR اسپکتروسکوپی

AFM : این تغییرات هیدرولیز در مقیاس نانو متر بطور واضحی مشاهده شدند ( شکل 5) . طبق شکل B , A5 ، الیاف هیدرولیز نشده در طول یک خط مستقیم و به موازات یکدیگر ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه -کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز

  برای مستثنی کردن هر نوع عدم فعالیت سلولاز در اثر هیدرولیز دراز مدت سلولاز ، سلولاز خام به هر سیکل آزمایش هیدرولیز مجدد افزوده شد .  میزان هیدرولیز الیاف پنبه ای در خلال 6 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید

  برای این که فاکتورهای که باعث افت میزان هیدرولیز می شوند مشخص شوند، سه مرحله هیدرولیز مجدد مشابه صورت گرفت تا نتایج کاملاً مشخص گردد به دلایل اثرات عدم تأثیر سلولاز و یا تغییرات ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

روشها

  در اين بخش چند نمونه از روشهاي تكميل آنزيمي بيان مي شود. 1-19-1- سنگ شويي پارچه هاي جين سيستم Washer-Tumbler جدول 1-2 سنگ شويي مراحل وشرايط عمليات سنگ شويي (بدون آنزيم) سنگ شويي ( ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه-مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز

  در واكنشهاي شيميايي معمولاً هرچه دما بالاتر رود سرعت واكنش بيشتر خواهد شد. ولي در فرآيند بيوكاتاليكي سولولاز روي كالاي پنبه اي در دماي نسبتاً پايين فعاليت آنزيم كم است و عمليات احتياج به ادامه مطلب…